Przejdź do treści

Matthew Shlomowitz grudniowym rezydentem Hashtag Labu

Dzię­ki współ­pra­cy z Insty­tu­tem Ada­ma Mic­kie­wi­cza Mat­thew Shlo­mo­witz – jed­na z naj­bar­dziej elek­try­zu­ją­cych oso­bo­wo­ści muzy­ki współ­cze­snej w Euro­pie – odbę­dzie rezy­den­cję arty­stycz­ną w Hash­tag Labie.


Współ­pra­ca Hash­tag Ensem­ble z kom­po­zy­to­rem się­ga 2016 roku, kie­dy to po raz pierw­szy wyko­na­li­śmy Fast Medium Swing wzbu­dza­jąc sal­wy śmie­chu na widow­ni i udo­wad­nia­jąc, że muzy­ka nowa może być iro­nicz­na, weso­ła i ener­ge­tycz­na. W 2022 roku spo­tka­li­śmy się ponow­nie z Mat­thew Shlo­mo­wit­zem w Weima­rze, gdzie pra­wy­ko­ny­wa­li­śmy Explo­ra­tions vol. 4 i obser­wo­wa­li­śmy roz­wój języ­ka muzycz­ne­go kom­po­zy­to­ra. W grud­niu 2023 nad­szedł czas na peł­no­wy­mia­ro­wą rezy­den­cję kom­po­zy­tor­ską, o jakiej marzy­li­śmy od dawna.

Fina­łem war­szaw­skiej rezy­den­cji Mat­thew Shlo­mo­wit­za będzie kon­cert Gen­re Roulet­te, na któ­ry ser­decz­nie zapraszamy!