Przejdź do treści

Instytucja

Witaj w Przestrzeni Muzyki Współczesnej Hashtag Lab!


Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab to pierw­sza i jedy­na w Pol­sce sta­ła sce­na dla muzy­ki nowej. W naszej sie­dzi­bie odby­wa­ją się m.in. kon­cer­ty, warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne, zaję­cia dla naj­młod­szych i kur­sy mistrzow­skie. Łączy­my arty­stów i kom­po­zy­to­rów, orga­ni­zu­jąc spo­tka­nia, deba­ty, semi­na­ria i kon­fe­ren­cje. Pro­wa­dzi­my też dzia­ła­nia społeczne.

Sprawdź pro­gra­my, któ­re realizujemy!

Hash­tag Lab mie­ści się w wyjąt­ko­wym miej­scu – moder­ni­stycz­nej wil­li na Sta­rej Ocho­cie przy ul. Bar­skiej 29. Przez lata jej wła­ści­ciel, Anto­ni Moniusz­ko, pro­wa­dził tu salon kul­tu­ral­ny, w któ­rym bywa­li war­szaw­scy inte­lek­tu­ali­ści, w tym wybit­ni kom­po­zy­to­rzy XX wie­ku, m.in. Krzysz­tof Pen­de­rec­ki i Witold Luto­sław­ski. Naszy­mi dzia­ła­nia­mi pra­gnie­my przy­wró­cić świet­ność temu miejscu.

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab reali­zu­je pro­gram Spo­łecz­nej Insty­tu­cji Kul­tu­ry współ­fi­nan­so­wa­ny przez m.st. War­sza­wa. Pro­wa­dzo­na jest przez Fun­da­cję Sfe­ra Har­mo­nii.

Dzia­łal­no­ścią Hash­tag Labu kie­ru­je gru­pa kre­atyw­na w skła­dzie:
Woj­ciech Bła­żej­czyk
Alek­san­dra Demow­ska-Madej­ska
Ania Kar­po­wicz
Lilian­na Krych
Mar­ta Piórkowska