Przejdź do treści

Hashtag Lab nominowany do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że otrzy­ma­li­śmy nomi­na­cję do nagro­dy Kory­fe­usz Muzy­ki Pol­skiej 2023 w kate­go­rii Wyda­rze­nie Roku. Otwar­cie Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab – jak czy­ta­my w uza­sad­nie­niu jury – otrzy­ma­ło nomi­na­cję “za stwo­rze­nie przez Hash­tag Ensem­ble pierw­szej i jedy­nej w kra­ju sta­łej sce­ny dla muzy­ki współ­cze­snej w for­mu­le spo­łecz­nej insty­tu­cji kultury”.


Uro­czy­sta gala wrę­cze­nia nagro­dy pol­skie­go śro­do­wi­ska muzycz­ne­go odbę­dzie się 23 paź­dzier­ni­ka 2023 roku o godzi­nie 19.00 w Fil­har­mo­nii Naro­do­wej w Warszawie. 


Celem nagro­dy jest wyróż­nie­nie indy­wi­du­al­nych osób, grup arty­stów i insty­tu­cji dzia­ła­ją­cych w obsza­rze sze­ro­ko rozu­mia­nej gatun­ko­wo i chro­no­lo­gicz­nie arty­stycz­nej muzy­ki polskiej.

Jest to nagro­da, któ­ra powsta­ła w 2011 roku z ini­cja­ty­wy śro­do­wi­ska muzycz­ne­go, ponie­waż dotych­cza­so­we nagro­dy obej­mo­wa­ły jedy­nie kon­kret­ne sfe­ry aktyw­no­ści lub były łączo­ne z inny­mi wyróż­nie­nia­mi arty­stycz­ny­mi. Kory­fe­usz jest nagro­dą usta­no­wio­ną przez śro­do­wi­sko muzycz­ne i przez to śro­do­wi­sko jest przy­zna­wa­na naj­wy­bit­niej­szym jej przedstawicielom.

Typo­wa­nie kan­dy­da­tur do nagro­dy pro­wa­dzo­ne jest na sze­ro­ką ska­lę – i każ­dy przed­sta­wi­ciel śro­do­wi­ska muzycz­ne­go lub insty­tu­cji arty­stycz­nej ma pra­wo zgło­sić do nagro­dy (wraz z poda­niem uza­sad­nie­nia) oso­by, wyda­rze­nia lub insty­tu­cje. Po wybo­rze kan­dy­da­tów nomi­no­wa­nych do nagro­dy przez Radę Pro­gra­mo­wą Naro­do­we­go Insty­tu­tu Muzy­ki i Tań­ca odbę­dzie się gło­so­wa­ne Kole­gium Elek­to­rów, w skład któ­re­go wcho­dzą rek­to­rzy aka­de­mii muzycz­nych, uni­wer­sy­te­tów, dyrek­to­rzy insty­tu­tów muzy­ko­lo­gii, dyrek­to­rzy uni­wer­sy­tec­kich insty­tu­tów pro­wa­dzą­cych stu­dia z edu­ka­cji muzycz­nej, dzien­ni­ka­rze z mediów zaj­mu­ją­cych się muzy­ką, przed­sta­wi­cie­le związ­ków i orga­ni­za­cji bran­żo­wych, a tak­że wszy­scy lau­re­aci dotych­czas nagro­dze­ni nagro­dą we wszyst­kich kategoriach.