Przejdź do treści

Programy

Lab

#Lab to kon­cer­ty reper­tu­aro­we koope­ra­ty­wy Hash­tag Ensem­ble i zapro­szo­nych do współ­pra­cy arty­stów zwią­za­nych ze sce­ną muzy­ki nowej w Pol­sce i na świe­cie. W ramach cyklu “Hash­ta­gow­cy” i zapro­sze­ni goście pre­zen­tu­ją pro­gra­my solo­we i kame­ral­ne z udzia­łem nowych mediów, bada­jąc i posze­rza­jąc for­my pre­zen­ta­cji muzy­ki współczesnej.

Kon­cer­ty #Lab two­rzą muzycz­ną opo­wieść o roz­ma­itych aspek­tach ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, z któ­rą podej­mu­ją żywy dia­log. Wśród kon­tek­stów, wokół któ­rych ogni­sku­ją się dzia­ła­nia reper­tu­aro­we w Hash­tag Labie odbior­cy znaj­dą palą­ce spra­wy poli­tycz­no-spo­łecz­ne jak woj­na w Ukra­inie, czy rewo­lu­cja kobiet w Ira­nie, ale rów­nież źró­dła głę­bo­kich nie­po­ko­jów egzy­sten­cjal­nych współ­cze­sne­go czło­wie­ka, jak kata­stro­fa kli­ma­tycz­na, czy kul­tu­ra fake new­sów i post­praw­dy. Pro­gra­mo­wa­nie nar­ra­cyj­ne pasma obej­mu­je uważ­nym spoj­rze­niem tak­że głę­bo­kie tęsk­no­ty współ­cze­sno­ści: pra­gnie­nie pogo­dze­nia czło­wie­ka wła­snym cia­łem i umy­słem, poszu­ki­wa­nie nowych spo­so­bów eks­pre­sji ducho­wo­ści i reli­gij­no­ści, dąże­nie do wspólnotowości.

Kon­cer­ty w ramach cyklu Lab odby­wa­ją się w czwart­ko­we wie­czo­ry o godz. 19:00, a kura­tor­ką pasma jest Ania Karpowicz.

Impro

f.i.m.m. to cykl kon­cer­tów, pod­czas któ­rych zapro­szo­ny impro­wi­za­tor two­rzy muzy­kę spon­ta­nicz­nie, bez wcze­śniej­szych szki­ców czy przy­go­to­wań wespół z wybra­nym przez sie­bie muzycz­nym kompanem.

Zało­że­niem pro­gra­mo­wym cyklu jest pod­kre­śle­nie ete­rycz­no­ści muzy­ki jako takiej. Dla­te­go też, impro­wi­zo­wa­ne dzie­ło, któ­re poja­wia się pod­czas kon­cer­tów nie jest w żaden spo­sób reje­stro­wa­ne, dzię­ki cze­mu pozo­sta­je dosłow­nie nie­po­wta­rzal­ne. Być może ta real­na uni­ka­to­wość zda­rze­nia nazna­czy spo­sób, w jaki będzie­my takiej jed­no­krot­nej muzy­ki słuchać.

Kura­tor­ką cyklu jest Mar­ta Grzywacz.

Elektro

Elek­tro to cykl kon­cer­tów eks­pe­ry­men­tal­nej muzy­ki elek­tro­nicz­nej. Do udzia­łu w nim zapra­sza­my arty­stów poszu­ku­ją­cych nowych brzmień, twór­ców awan­gar­do­wych instru­men­tów elek­tro­aku­stycz­nych, wir­tu­ozów nowych mediów i ana­lo­go­wych syn­te­za­to­rów. Kom­po­zy­to­rów, impro­wi­za­to­rów i instru­men­ta­li­stów. Two­rzy­my labo­ra­to­rium nowej muzy­ki elek­tro­nicz­nej i kom­pu­te­ro­wej. Każ­dy kon­cert poprze­dza roz­mo­wa z arty­sta­mi, któ­rzy zdra­dzą sekre­ty wyko­rzy­sty­wa­nych przez sie­bie urzą­dzeń i oprogramowania.

Kon­cer­ty i spo­tka­nia w cyklu Elek­tro odby­wa­ją się we wtor­ko­we wieczory.

Kura­to­rem cyklu jest Woj­ciech Błażejczyk.

AżTak Festiwal

AżTak Festi­wal to dorocz­ne, 3‑dniowe świę­to muzy­ki nowej odby­wa­ją­ce się w nie­oczy­wi­stych prze­strze­niach War­sza­wy. Pod­czas festi­wa­lo­wych wyda­rzeń koope­ra­ty­wa Hash­tag Ensem­ble pro­po­nu­je głę­bo­ką reflek­sję nad ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­sto­ścią, zdro­wy akty­wizm reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy ze wspól­no­ta­mi lokal­ny­mi i odzy­ska­nie kon­tak­tu z wła­snym cia­łem i emocjami.

Postu­la­tem pierw­szej edy­cji AżTak Festi­wa­lu, któ­ra odby­ła się w dniach 7–9 lip­ca 2022, był SUPERORGANIZM – uto­pij­na idea, któ­ra łago­dzi wewnętrz­ne kon­flik­ty toż­sa­mo­ścio­we, zaże­gnu­je nisz­czą­cy kon­flikt czło­wie­ka z natu­rą, wresz­cie – zatrzy­mu­je woj­ny. Kon­cer­ty odby­ły się w miej­scach takich jak: Pawi­lon Edu­ka­cyj­ny Kamień (kon­cert AVE VIRUS), Ogród Bota­nicz­ny UW (kon­cert SUPERORGANIZM) i Soli­dar­ny Dom Kul­tu­ry MSN Sło­necz­nik (kon­cert ANGELS OF PEACE).

AżTak Festi­wal 2023 odbył się w dniach 6–8 lip­ca 2023 pod hasłem DOM. Zale­d­wie kil­ka mie­się­cy wcze­śniej wil­la na Sta­rej Ocho­cie sta­ła się jed­no­cze­śnie domem dla muzy­ki współ­cze­snej w War­sza­wie. Dla­te­go wła­śnie tam odby­ły się festi­wa­lo­we kon­cer­ty – na sce­nie let­niej, w ogro­dzie pomi­do­ro­wym, w zaka­mar­kach i kory­ta­rzach wil­li oraz na sce­nie Hash­tag Lab.

Dom został muzycz­nie odczy­ta­ny jako prze­strzeń wie­lu zna­czeń: prze­strze­ni bez­pie­czeń­stwa, ale tak­że domu “à rebo­urs”, domu złe­go, w któ­rym spo­ty­ka­my nasze naj­głęb­sze lęki, wresz­cie domu jako prze­strze­ni dla naszych naj­bliż­szych, naj­bar­dziej intym­nych  relacji.

AżTak Festi­wal 2024 odbę­dzie się w dniach 4–6 lip­ca 2024, a tema­tem będzie CIAŁO.

ĄsąBąble

Ąsą­Bą­ble to per­for­ma­tyw­ne kon­cer­ty z muzy­ką nową dla rodzin z dzieć­mi w wie­ku 0 – 7 lat. Każ­dy z nich opar­ty jest o autor­ski sce­na­riusz, w któ­rym słu­cha­nie muzy­ki, inte­rak­tyw­ne zaba­wy i walo­ry edu­ka­cyj­ne są na rów­ni waż­ne. W przy­ja­znej dla naj­młod­szych prze­strze­ni moż­na posłu­chać muzy­ki czo­ło­wych współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów, w dosto­so­wa­nej dla małe­go ucha wer­sji i pro­por­cji. Teatral­na for­mu­ła pro­wa­dze­nia kon­cer­tów sprzy­ja sku­pie­niu i pozwa­la ocza­ro­wać się dźwię­kom, a zapro­sze­nie do wspól­nych impro­wi­za­cji uwal­nia natu­ral­ną potrze­bę eks­pre­sji małych osób. W myśl słów Janu­sza Kor­cza­ka “Nie ma dzie­ci, są ludzie” wszy­scy ich uczest­ni­cy trak­to­wa­ni są z sza­cun­kiem i mają swój udział w prze­bie­gu wyda­rze­nia. Cykl pre­zen­tu­je wyłącz­nie muzy­kę XX i XXI wieku.

Choć każ­de wyda­nie Ąsą­Bą­bli za punkt wyj­ścia przyj­mu­je tkan­kę muzycz­ną, to obfi­tu­je rów­nież w poza­mu­zycz­ne kon­tek­sty bli­skie prak­ty­ce Hash­tag Ensem­ble: lite­rac­kie, wizu­al­ne, spo­łecz­ne. Wyda­rze­nia mają cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­nar­ny: swój udział mają tak­że zapro­sze­ni arty­ści, któ­rzy od daw­na two­rzą w bli­sko­ści dzie­cię­cej wyobraź­ni: tan­ce­rze, per­for­me­rzy oraz ilu­stra­to­rzy i lite­ra­ci. Teatr (lalek, fizycz­ny, instru­men­tal­ny) jest natu­ral­nym polem dzia­ła­nia nowej muzy­ki, dla­te­go w edu­ka­cyj­ny cha­rak­ter cyklu Ąsą­Bą­ble wpi­su­je się rów­nież przy­go­to­wa­nie aktor­skie muzyków.

Kura­tor­ką i pro­wa­dzą­cą cykl jest Anna Sza­wiel – aktor­ka i lek­tor­ka, któ­ra spe­cja­li­zu­je się w inter­dy­scy­pli­nar­nych wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych i edu­ka­cyj­nych. Lubi pra­co­wać na gra­ni­cach: kon­cer­tu i spek­ta­klu, edu­ka­cji i zaba­wy, fizycz­no­ści i abs­trak­cji, zawsze w łącz­no­ści z dzie­cię­cą wyobraź­nią. Pro­gram kon­cer­tów współ­two­rzą muzy­cy Hash­tag Ensemble.

Akademia

Aka­de­mia to nasz cykl zajęć edu­ka­cyj­nych, obej­mu­ją­cy trzy for­mu­ły prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści z zakre­su muzy­ki współczesnej.

Młoda Akademia

To cykl warsz­ta­tów kame­ral­nych z ele­men­ta­mi impro­wi­za­cji, prze­zna­czo­nych dla uczen­nic i uczniów klas 4–8 w szko­łach muzycz­nych I stop­nia, gra­ją­cych na instru­men­tach smycz­ko­wych. Pod­czas naszych spo­tkań mło­dzi muzy­cy pozna­ją muzy­kę nową, tech­ni­ki roz­sze­rzo­ne, współ­cze­sny reper­tu­ar, impro­wi­za­cję i poję­cie par­ty­tur gra­ficz­nych. Nie powta­rza­my szkol­ne­go mate­ria­łu, lecz wpro­wa­dza­my nowe ele­men­ty nie­obec­ne w pro­gra­mach naucza­nia szkół muzycz­nych, zachę­ca­jąc tym samych mło­dych arty­stów do wła­snych poszu­ki­wań i podej­mo­wa­nia wła­snych inicjatyw!

Cykl kil­ku­mie­sięcz­nych warsz­ta­tów zosta­nie zakoń­czo­ny wspól­nym kon­cer­tem w Hash­tag Labie.

Warsz­ta­ty odby­wa­ją się 2 razy w mie­sią­cu, w sobot­nie wcze­sne popo­łu­dnia. Udział w nich jest bez­płat­ny. Obo­wią­zu­ją zapisy.

Kura­tor­ką pro­gra­mu Mło­da Aka­de­mia jest Mar­ta Piórkowska.

Wakacyjna Akademia

To warsz­ta­ty orkie­stro­we, któ­re orga­ni­zu­je­my w mie­sią­cach let­nich, prze­zna­czo­ne dla dzie­ci ze szkół muzycz­nych I stop­nia. Od ponie­dział­ku do piąt­ku mię­dzy godzi­ną 9:00 a 16:30 mło­de nasto­lat­ki (10–15 lat) utwo­rzą zespół instru­men­tal­ny, w ramach któ­re­go zagra­ją nie tyl­ko typo­we utwo­ry orkie­stro­we, ale pozna­ją tak­że ele­men­ty mini­mal music, spró­bu­ją impro­wi­za­cji, a chęt­ni tak­że zady­ry­gu­ją orkiestrą!

Oprócz zajęć muzycz­nych co roku cze­ka­ją nas inne wspól­ne zaba­wy: ogrod­ni­cze, pla­stycz­ne, rucho­we i in. Warsz­ta­ty zakoń­czą się krót­kim piąt­ko­wym kon­cer­tem dla rodziców.

Warsz­ta­ty są płat­ne, obo­wią­zu­ją zapisy.

W 2024 roku Waka­cyj­na Aka­de­mia odbę­dzie się w dniach 26–30 sierpnia.

Kura­tor­ką pro­gra­mu Waka­cyj­na Aka­de­mia jest Lilian­na Krych.

Akademia PRO

Aka­de­mia PRO skie­ro­wa­na jest do stu­den­tów i absol­wen­tów pol­skich uczel­ni muzycz­nych, a tak­że pro­fe­sjo­nal­nych muzy­ków bez limi­tu wie­ku oraz do obco­kra­jow­ców miesz­ka­ją­cych w Pol­sce. Aka­de­mia PRO to rocz­ny pro­gram men­tor­ski, w ramach któ­re­go odby­wa­ją się mini­mum 3 indy­wi­du­al­ne zaję­cia z instru­men­ta­li­stą Hash­tag Ensem­ble wybra­nej spe­cjal­no­sci. Udział w pro­jek­cie pozwa­la dosko­na­lić warsz­tat wyko­naw­czy w obsza­rze muzy­ki XX i XXI wie­ku, umoż­li­wia mini­mum 1 występ z Hash­tag Ensem­ble w sezo­nie arty­stycz­nym, za któ­ry prze­wi­du­je­my hono­ra­rium. Uczest­ni­cy par­ty­cy­pu­ją w semi­na­riach i wykła­dach gości Aka­de­mii PRO.

Pro­jekt Aka­de­mia PRO pozwo­zwa­la poznać pasjo­na­tów muzy­ki nowej, posze­rzyć reper­tu­ar, roz­wi­nąć umie­jęt­no­ści zwią­za­ne z roz­sze­rzo­ny­mi tech­ni­ka­mi wyko­naw­czy­mi i pra­co­wać przy pro­jek­tach w demo­kra­tycz­nie pro­wa­dzo­nym zespole.

Uczest­ni­cy wyła­nia­ni są w dro­dze prze­słu­chań online.

Udział w Aka­de­mii PRO jest bezpłatny.

Kura­tor­ką pro­gra­mu Aka­de­mia PRO jest Alek­san­dra Demowska-Madejska.

BeĄsą

BeĄ­są to pasmo muzycz­nych dzia­łań spo­łecz­nych w Hash­tag Labie, na któ­re skła­da­ją się ini­cja­ty­wy człon­ków Hash­tag Ensem­ble oraz gości. W paśmie poja­wia­ją się wyda­rze­nia jed­no­ra­zo­we i cyklicz­ne, a ich celem jest prak­ty­ko­wa­nie spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści muzy­ki. Wszyst­kie wyda­rze­nia w paśmie BeĄ­są są bez­płat­ne i otwarte.

Zaję­cia cykliczne:

P.I.K.A.

prak­ty­ka impro­wi­za­cji kolek­tyw­nej akustycznej
prac­ti­ce / impro­vi­sa­tion / col­lec­ti­ve / acoustic
Prak­ty­ka otwar­ta dla muzy­ków aku­stycz­nych – bez ogra­ni­czeń gatunkowych.
Zaję­cia pro­wa­dzi Mar­ta Grzywacz.

Nocny Krąg Głosowy

Noc­ny Krąg Gło­so­wy roz­luź­nia cia­ło i uspo­ka­ja oddech. Uczest­ni­cy wspól­nie wyko­nu­ją ćwi­cze­nia gło­so­we, któ­re wpro­wa­dza­ją ich w medy­ta­cję i wyci­sze­nie. Ćwi­cze­nia gło­so­we są opar­te na pro­stych melo­diach i har­mo­niach zaczerp­nię­tych z tra­dy­cyj­nych pie­śni ludo­wych Euro­py Wschod­niej. Spo­tka­nia odby­wa­ją się w czę­ścio­wej ciemności.
Zaję­cia popro­wa­dzą oso­by two­rzą­ce ini­cja­ty­wę „Chór nie­mę­ski” ze wspar­ciem nauczy­ciel­ki emi­sji głosu.

GrajFair

Akcja #Graj­fa­ir pro­wa­dzo­na jest przez człon­ków Hash­tag Ensem­ble od 2020 roku.

Tema­ta­mi pane­li, wywia­dów i spo­tkań są zagad­nie­nia oscy­lu­ją­ce wokół pra­wa autor­skie­go, pro­ble­mów świa­ta muzycz­no-wydaw­ni­cze­go, finan­so­wa­nia arty­stycz­nych ini­cja­tyw i utrzy­ma­nia orga­ni­za­cji nale­żą­cych do trze­cie­go sektora.

W 2023 roku Hash­tag Ensem­ble oraz Fun­da­cja Sfe­ra Har­mo­nii zaini­cjo­wa­ły powsta­nie Gil­dii Muzy­ki Nowej, mają­cej na celu zjed­no­cze­nie przed­sta­wi­cie­li całe­go śro­do­wi­ska repre­zen­tu­ją­ce­go wyko­naw­ców i orga­ni­za­to­rów zwią­za­nych z muzy­ką współczesną.

Do tej pory pod­czas spo­tkań z eks­per­ta­mi – muzy­ka­mi, pro­du­cen­ta­mi, muzy­ko­lo­ga­mi – naszy­mi gość­mi byli m.in.: Miłosz Bem­bi­now, Joan­na Grot­kow­ska, Wio­le­ta Żochow­ska, Alek­san­dra Kaca, Jan Topol­ski, Bovska, Niko­la Koło­dziej­czyk, Moni­ka Pasiecz­nik, Adam Supry­no­wicz, Krzysz­tof Pie­tra­szew­ski, Pia Par­tum, Mar­ta Klu­czyń­ska, Ryszard Wojciul.

Nasze pane­le odby­wa­ją się na żywo oraz w sie­ci i do tej pory dotar­ły łącz­nie do oko­ło 50 000 odbiorców.

Part­ne­rem akcji od 2020 roku jest ZAIKS.