Przejdź do treści

Programy

Lab

Lab to kon­cer­ty reper­tu­aro­we zespo­łu Hash­tag Ensem­ble. W ramach cyklu Hash­ta­gow­cy pre­zen­tu­ją apro­gra­my solo­we i kame­ral­ne w mniej­szych i więk­szych skła­dach. Zało­że­niem pro­gra­mo­wym tego cyklu są kon­cer­ty, któ­re two­rzą muzycz­ną opo­wieść o róż­nych aspek­tach ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści: wśród tema­tów-kon­tek­stów znaj­du­ją się zarów­no spra­wy uni­wer­sal­ne, takie jak bli­skość, rela­cje, twór­czość, jak i palą­ce spra­wy poli­tycz­no-spo­łecz­ne: kata­stro­fa kli­ma­tycz­na, fake new­sy, kon­flik­ty zbroj­ne, pra­wa kobiet i mniejszości.

Kon­cer­ty w ramach cyklu Lab odby­wa­ją się w czwart­ko­we wieczory.

Kura­tor­ka­mi cyklu są Ania Kar­po­wicz, Lilian­na Krych i Alek­san­dra Demowska-Madejska.

Impro

Elektro

Elek­tro to cykl kon­cer­tów eks­pe­ry­men­tal­nej muzy­ki elek­tro­nicz­nej. Do udzia­łu w nim zapra­sza­my arty­stów poszu­ku­ją­cych nowych brzmień, twór­ców awan­gar­do­wych instru­men­tów elek­tro­aku­stycz­nych, wir­tu­ozów nowych mediów i ana­lo­go­wych syn­te­za­to­rów. Kom­po­zy­to­rów, impro­wi­za­to­rów i instru­men­ta­li­stów. Two­rzy­my labo­ra­to­rium nowej muzy­ki elek­tro­nicz­nej i kom­pu­te­ro­wej. Każ­dy kon­cert poprze­dza roz­mo­wa z arty­sta­mi, któ­rzy zdra­dzą sekre­ty wyko­rzy­sty­wa­nych przez sie­bie urzą­dzeń i oprogramowania.

Kon­cer­ty i spo­tka­nia w cyklu Elek­tro odby­wa­ją się we wtor­ko­we wieczory.

Kura­to­rem cyklu jest Woj­ciech Błażejczyk.

AżTak Festiwal

AżTak Festi­wal to dorocz­ne 3‑dniowe świę­to muzy­ki nowej odby­wa­ją­ce się w prze­strze­ni publicz­nej War­sza­wy. Dotych­czas kon­cer­ty odby­ły się w miej­scach takich jak: Pawi­lon Edu­ka­cyj­ny Kamień, Ogród Bota­nicz­ny UW, Soli­dar­ny Dom Kul­tu­ry MSN Sło­necz­nik. Każ­da edy­cja wyda­rze­nia to eks­plo­ra­cja nowych prze­strze­ni i poszu­ki­wa­nie cie­ka­wych kon­tek­stów, aby jak naj­moc­niej wybrzmia­ły wybra­ne treści.

Postu­la­tem pierw­szej edy­cji, któ­ra odby­ła się w dniach 7–9 lip­ca 2022, był SUPERORGANIZM – uto­pij­na idea, któ­ra łago­dzi wewnętrz­ne kon­flik­ty toż­sa­mo­ścio­we, zaże­gnu­je nisz­czą­cy kon­flikt czło­wie­ka z natu­rą, wresz­cie– zatrzy­mu­je wojny.

AżTak Festi­wal 2023 odbę­dzie się w dniach 6–8 lip­ca 2023.

ĄsąBąble

W ramach pro­gra­mu orga­ni­zu­je­my kon­cer­ty z muzy­ką nową dla rodzin z dzieć­mi 0–2 i 3–5 lat.

Każ­de wyda­rze­nie opar­te jest o autor­ski sce­na­riusz, w któ­rym słu­cha­nie muzy­ki, inte­rak­tyw­ne (tak­że sen­so­rycz­ne) zaba­wy oraz walo­ry edu­ka­cyj­ne są na rów­ni waż­ne. W przy­ja­znej, dosto­so­wa­nej do naj­młod­szych prze­strze­ni, moż­na posłu­chać muzy­ki czo­ło­wych współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów, w dosto­so­wa­nej dla małe­go ucha wer­sji i proporcji.

Choć każ­de wyda­nie Ąsą­Bą­bli za punkt wyj­ścia przyj­mu­je tkan­kę muzycz­ną, to obfi­tu­je rów­nież w poza­mu­zycz­ne kon­tek­sty: lite­rac­kie, wizu­al­ne, spo­łecz­ne. Wyda­rze­nia mają cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­nar­ny: swój udział mają w nich zapro­sze­ni arty­ści, któ­rzy od daw­na two­rzą w bli­sko­ści dzie­cię­cej wyobraź­ni: tan­ce­rze, per­for­me­rzy, ilustratorzy.

Warsz­ta­ty odby­wa­ją się w sobot­nie przedpołudnia.

Kura­tor­ką pro­gra­mu jest Anna Szawiel.

Akademia

Aka­de­mia to nasz cykl zajęć edu­ka­cyj­nych, obej­mu­ją­cy trzy for­mu­ły prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści z zakre­su muzy­ki współczesnej.

Młoda Akademia

To cykl warsz­ta­tów kame­ral­nych z ele­men­ta­mi impro­wi­za­cji, prze­zna­czo­nych dla uczen­nic i uczniów klas 4–8 w szko­łach muzycz­nych I stop­nia, gra­ją­cych na instru­men­tach smycz­ko­wych. Pod­czas naszych spo­tkań mło­dzi muzy­cy pozna­ją muzy­kę nową, tech­ni­ki roz­sze­rzo­ne, współ­cze­sny reper­tu­ar, impro­wi­za­cję i poję­cie par­ty­tur gra­ficz­nych. Nie powta­rza­my szkol­ne­go mate­ria­łu, lecz wpro­wa­dza­my nowe ele­men­ty nie­obec­ne w pro­gra­mach naucza­nia szkół muzycz­nych, zachę­ca­jąc tym samych mło­dych arty­stów do wła­snych poszu­ki­wań i podej­mo­wa­nia wła­snych inicjatyw!

Cykl 16 warsz­ta­tów zosta­nie zakoń­czo­ny wspól­nym kon­cer­tem w Hash­tag Labie.

Warsz­ta­ty odby­wa­ją się 2 razy w mie­sią­cu, w sobot­nie wcze­sne popo­łu­dnia. Udział w nich jest bez­płat­ny. Obo­wią­zu­ją zapisy.

Kura­tor­ką pro­gra­mu Mło­da Aka­de­mia jest Mar­ta Piórkowska.

Wakacyjna Akademia

To pół­ko­lo­nie orkie­stro­we, któ­re orga­ni­zu­je­my w waka­cje, prze­zna­czo­ne dla dzie­ci ze szkół muzycz­nych I stop­nia. Od ponie­dział­ku do piąt­ku mię­dzy godzi­ną 9:00 a 17:00 mło­de nasto­lat­ki (11–15 lat) utwo­rzą zespół instru­men­tal­ny, w ramach któ­re­go zagra­ją nie tyl­ko typo­we utwo­ry orkie­stro­we, ale pozna­ją tak­że ele­men­ty mini­mal music, spró­bu­ją impro­wi­za­cji, a chęt­ni tak­że zady­ry­gu­ją orkiestrą!

Oprócz zajęć muzycz­nych cze­ka­ją nas wspól­ne zaba­wy ogrod­ni­cze i pla­stycz­ne. Warsz­ta­ty zakoń­czą się krót­kim piąt­ko­wym kon­cer­tem dla rodziców.

Warsz­ta­ty są płat­ne, obo­wią­zu­ją zapisy.

W 2023 roku Waka­cyj­na Aka­de­mia odbę­dzie się w dniach 26–30 czerwca.

Kura­tor­ką pro­gra­mu Waka­cyj­na Aka­de­mia jest Lilian­na Krych.

Akademia PRO

Aka­de­mia PRO skie­ro­wa­na jest do stu­den­tów i absol­wen­tów pol­skich uczel­ni muzycz­nych, a tak­że pro­fe­sjo­nal­nych muzy­ków bez limi­tu wie­ku oraz do obco­kra­jow­ców miesz­ka­ją­cych w Pol­sce. Aka­de­mia PRO to rocz­ny pro­gram men­tor­ski, w ramach któ­re­go odby­wa­ją się mini­mum 3 indy­wi­du­al­ne zaję­cia z instru­men­ta­li­stą Hash­tag Ensem­ble wybra­nej spe­cjal­no­sci. Udział w pro­jek­cie pozwa­la dosko­na­lić warsz­tat wyko­naw­czy w obsza­rze muzy­ki XX i XXI wie­ku, umoż­li­wia mini­mum 1 występ z Hash­tag Ensem­ble w sezo­nie arty­stycz­nym, za któ­ry prze­wi­du­je­my hono­ra­rium. Uczest­ni­cy par­ty­cy­pu­ją w semi­na­riach i wykła­dach gości Aka­de­mii PRO.

Pro­jekt Aka­de­mia PRO pozwo­zwa­la poznać pasjo­na­tów muzy­ki nowej, posze­rzyć reper­tu­ar, roz­wi­nąć umie­jęt­no­ści zwią­za­ne z roz­sze­rzo­ny­mi tech­ni­ka­mi wyko­naw­czy­mi i pra­co­wać przy pro­jek­tach w demo­kra­tycz­nie pro­wa­dzo­nym zespole.

Inau­gu­ra­cja tego­rocz­nej Aka­de­mii Pro odbę­dzie się 14 września.

Uczest­ni­cy wyła­nia­ni są w dro­dze prze­słu­chań online.

Udział w Aka­de­mii PRO jest bezpłatny.

Kura­tor­ką pro­gra­mu Aka­de­mia PRO jest Alek­san­dra Demowska-Madejska.

BeĄsą

GrajFair