Przejdź do treści

Kontakt

kontakt@hashtaglab.pl

Pro­duk­cja wyda­rzeń, Mło­da Aka­de­mia, Ąsąbąble
Mar­ta Piórkowska
marta@hashtaglab.pl

Współ­pra­ca z uczel­nia­mi muzycz­ny­mi, pro­duk­cja wyda­rzeń, wyna­jem przestrzeni
Alek­san­dra Demowska-Madejska
aleksandra@hashtaglab.pl

Współ­pra­ca z orga­ni­za­cja­mi i festi­wa­la­mi, Waka­cyj­na Akademia
Lilian­na Krych
lilka@hashtaglab.pl

AżTak Festi­wal, Współ­pra­ca międzynarodowa
Ania Karpowicz
ania@hashtaglab.pl

Komu­ni­ka­cja i PR
Olga Zawada
olgazawada@gmail.com

Wolon­ta­riat
wolontariat@hashtaglab.pl

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej
Hash­tag Lab
ul. Bar­ska 29
02–315 War­sza­wa


Godziny otwarcia kawiarni i czytelni


Od ponie­dział­ku do sobo­ty w godzi­nach 10:00–14:00 oraz na godzi­nę przed każ­dym wyda­rze­niem.
Nie­czyn­ne w nie­dzie­le i święta.


Jak dojadę?

Hash­tag Lab znaj­du­je się w bli­skiej odle­gło­ści (5 minut spa­ce­rem) od węzła komu­ni­ka­cyj­ne­go przy pla­cu Naru­to­wi­cza. Z łatwo­ścią dotrzesz do nas komu­ni­ka­cją miej­ską z każ­de­go zakąt­ka Warszawy.

Przystanek Hala Kopińska

Auto­bu­sy 157, 182, 187, 517, 523, N35, N85 

Przystanek Plac Narutowicza

Tram­wa­je 1, 7, 9, 11, 15, 25, 35
Auto­bu­sy 157, 191, 517, 521, N35, N38, N43, N85, N88

Bli­skość Dwor­ca Zachod­nie­go spra­wia, że łatwo dotrzesz do nas tak­że z innych ośrod­ków miej­skich, takich jak Łódź, Kato­wi­ce, Trój­mia­sto czy Poznań. Zapraszamy!


Jak zarezerwować salę na próbę?

W każ­dą śro­dę w godz. 14:00–18:00 bez­płat­nie udo­stęp­nia­my naszą prze­strzeń na pró­by i inne dzia­ła­nia muzycz­ne. Nie muszą być zwią­za­ne z muzy­ką współ­cze­sną! Aby zare­zer­wo­wać salę, prze­ślij zgło­sze­nie na proby@hashtaglab.pl.

Zawrzyj w nim infor­ma­cję o licz­bie arty­stów bio­rą­cych udział w spo­tka­niu, instru­men­ta­rium oraz dane kon­tak­to­we: imię i nazwi­sko i numer tele­fo­nu. Gdy otrzy­masz od nas potwier­dze­nie rezer­wa­cji – cze­ka­my na Cie­bie w umó­wio­nym terminie!


Dostępność

Dokła­da­my wszel­kich sta­rań, aby nasze wyda­rze­nia były dostęp­ne dla wszyst­kich, któ­rzy chcą wziąć w nich udział. Jeśli masz spe­cjal­ne potrze­by i chcesz wziąć udział w wyda­rze­niu, napisz na dostepnosc@hashtaglab.pl.


Fundacja

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab pro­wa­dzo­na jest przez Fun­da­cję Sfe­ra Harmonii.

Fundacja Sfera Harmonii

ul. św. Win­cen­te­go 16 lok. 22
03–505 War­sza­wa
KRS 0000109211
NIP 526–268-52–66
REGON 015159068

fundacja@hashtag-ensemble.org

Wesprzyj nas i zostań mecenasem kultury

Fun­da­cja Sfe­ra Har­mo­nii
mBank: 53 1140 1010 0000 5411 1300 1001
tytu­łem: daro­wi­zna na cele statutowe

Wkrótce