Przejdź do treści

Genre Roulette

07.12 CZW 19:00

40 PLN

Pierw­szy rok dzia­łal­no­ści reper­tu­aro­wej Hash­tag Ensem­ble na wła­snej sce­nie zamy­ka­my kon­cer­tem “Gen­re Roulet­te”. Wień­czy on rezy­den­cję kom­po­zy­tor­ską Mat­thew Shlo­mo­wit­za przy naszym zespo­le. Kon­cert reali­zu­je­my we współ­pra­cy z Sin­fo­nią Var­so­vią i Insty­tu­tem Ada­ma Mickiewicza.


Rulet­ka Gatun­ków to nasze dru­gie imię. W Hash­tag Ensem­ble od wie­lu lat wyko­nu­je­my muzy­kę awan­gar­do­wą i kla­sycz­ną, teatral­ną i ope­ro­wą, noto­wa­ną i impro­wi­zo­wa­ną, cięż­ką i lek­ką, skom­pli­ko­wa­ną i pro­stą. Nie­ustan­nie cie­szy nas żon­glo­wa­nie pro­gra­ma­mi: od wysu­bli­mo­wa­ne­go teatru instru­men­tal­ne­go pre­zen­to­wa­ne­go w pre­sti­żo­wych salach kon­cer­to­wych, po pun­ko­we pro­test-son­gi gra­ne w piw­ni­cach, od muzy­ki aku­stycz­nej zapi­sa­nej na pię­cio­li­nii, po par­ty­tu­ry gra­ficz­ne, mul­ti­me­dial­ne i te zapi­sa­ne w cie­le wyko­naw­ców. Minio­ny rok był chy­ba naj­waż­niej­szym w histo­rii nasze­go zespo­łu.

Otwo­rzy­li­śmy wła­sną sce­nę i sta­li­śmy się Spo­łecz­ną Insty­tu­cją Kul­tu­ry m.st. War­sza­wy. Od począt­ku two­rze­nia Hash­tag Labu chcie­li­śmy, aby była to sce­na odważ­na, otwar­ta, a jed­no­cze­śnie ofe­ru­ją­ca arty­stycz­ne inter­pre­ta­cje na naj­wyż­szym pozio­mie. Przy­ję­li­śmy wie­lu zna­ko­mi­tych gości, zarów­no tych muzycz­nych, jak i insty­tu­cjo­nal­nych, jed­nak Hash­tag Lab to przede wszyst­kim nasza pra­cow­nia i sce­na, na któ­rej może­my ukła­dać pro­gra­my bez reper­tu­aro­wych kompromisów.

Glüc­klich, Glüc­klich, Freu­de, Freu­de to naj­now­szy, dedy­ko­wa­ny nam w nowym opra­co­wa­niu utwór jed­nej z naj­bar­dziej elek­try­zu­ją­cych oso­bo­wo­ści muzy­ki współ­cze­snej w Euro­pie – Mat­thew Shlo­mo­wit­za. Nasza współ­pra­ca z kom­po­zy­to­rem się­ga 2016 roku, kie­dy to po raz pierw­szy wyko­na­li­śmy Fast Medium Swing wzbu­dza­jąc sal­wy śmie­chu na widow­ni i udo­wad­nia­jąc, że muzy­ka nowa może być iro­nicz­na, weso­ła i ener­ge­tycz­na. W 2022 roku spo­tka­li­śmy się ponow­nie z Mat­thew Shlo­mo­wit­zem w Weima­rze, gdzie pra­wy­ko­ny­wa­li­śmy Explo­ra­tions vol. 4 i obser­wo­wa­li­śmy roz­wój języ­ka muzycz­ne­go kom­po­zy­to­ra. W grud­niu 2023 nad­szedł czas na peł­no­wy­mia­ro­wą rezy­den­cję kom­po­zy­tor­ską, o jakiej marzy­li­śmy od daw­na.

W fina­le sezo­nu nasze sze­re­gi zasi­lą: Mark Kno­op, wybit­ny pia­ni­sta spe­cja­li­zu­ją­cy się w wyko­naw­stwie muzy­ce współ­cze­snej, a tak­że Ame­lia Kowa­lew­ska (uczest­nicz­ka 12. Aka­de­mii Sin­fo­nia Var­so­via) i Hen­ryk Kowa­le­wicz (muzyk Sin­fo­nii Varsovii).


Program

Mat­thew Schlo­mo­witz
Popu­lar Con­te­xts 2 
Explo­ra­tions in poly­to­na­li­ty and other musi­cal won­ders, Volu­me 4 
Fast Medium Swing
Glüc­klich, Glüc­klich, Freu­de, Freu­de*

*pre­mie­ra nowe­go opra­co­wa­nia utworu


Wystąpią

Mark Kno­op for­te­pian solo
Ania Kar­po­wicz flet 
Adam Elja­siń­ski klar­net 
Ame­lia Kowa­lew­ska trąb­ka (gościn­nie, Aka­de­mia SV)
Hen­ryk Kowa­le­wicz wal­tor­nia (gościn­nie, SV)
Woj­ciech Bła­żej­czyk gita­ra elek­trycz­na
Krzysz­tof Kozłow­ski syn­te­za­tor
Mag­da Kor­dy­la­siń­ska-Pęka­la per­ku­sja
Paweł Janas akor­de­on
Mar­ta Piór­kow­ska skrzyp­ce
Alek­san­dra Demow­ska-Madej­ska altów­ka
Domi­nik Pło­ciń­ski wio­lon­cze­la
Mate­usz Loska kon­tra­bas
Lilian­na Krych dyry­gent­ka

Realizacja

kon­cep­cja pro­gra­mo­wa, tekst: Ania Kar­po­wicz
pro­duk­cja: Ania Kar­po­wicz
iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na: Karol Yama­za­ki
reży­se­ria dźwię­ku: Kosma Standera


Kon­cert reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z Instu­ty­tem Adam Mic­kie­wi­cza i Orkie­strą Sin­fo­nia Varsovia.

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

40 PLN

Wkrótce