Przejdź do treści

Trwa druga edycja Młodej Akademii Hashtag Ensemble

Fotografia zza okna, młodzi muzycy pod wodzą Marty Piórkowskiej ćwiczą, siedząc w okręgu

Do dru­giej edy­cji Mło­dej Aka­de­mii Hash­tag Ensem­ble zapro­si­li­śmy 11 uczest­ni­ków – 9 skrzyp­ków i skrzy­pa­czek i 2 wiolonczelistki.W ramach autor­skie­go pro­gra­mu warsz­ta­tów Mar­ty Piór­kow­skiej – skrzy­pacz­ki i peda­goż­ki, lau­re­at­ki nagród na licz­nych kon­kur­sach skrzyp­co­wych – zapo­zna­je­my mło­dych muzy­ków z muzy­ką współczesną.

Pozwa­la­my sobie na impro­wi­za­cje i nie­oczy­wi­ste brzmie­nia,
pró­bó­je­my roz­szy­fro­wać zaawan­so­wa­ne nota­cje tech­nik roz­sze­rzo­nych, a w ostat­nią sobo­tę – spraw­dza­li­śmy czy kolę­dy poja­wia­ją się w muzy­ce współ­cze­snej i czy na ich moty­wach da się poim­pro­wi­zać.

Cykl zakoń­czy­my wspól­nym kon­cer­tem w kwiet­niu 2024.