Przejdź do treści

„Genre Roulette”, finałowy koncert sezonu

7 grud­nia zagra­li­śmy fina­ło­wy kon­cert sezo­nu. W wie­czo­rze pod hasłem “Rulet­ka Gatun­ków” wystą­pi­li muzy­cy Hash­tag Ensem­ble, goście z orkie­stry Sin­fo­nia Var­so­via oraz Mark Knoop.


Kon­cert “Gen­re Roulet­te” wień­czył rezy­den­cję kom­po­zy­tor­ską Mat­thew Shlo­mo­wit­za, któ­rą zre­ali­zo­wa­li­śmy dzię­ki współ­pra­cy z Insty­tu­tem Ada­ma Mic­kie­wi­cza.

Publicz­ność mia­ła oka­zję wysłu­chać czte­rech utwo­rów kom­po­zy­to­ra: Popu­lar Con­te­xts 2, Explo­ra­tions in poly­to­na­li­ty and other musi­cal won­ders, Volu­me 4, Fast Medium Swing i nowe­go opra­co­wa­nia Glüc­klich, Glüc­klich, Freu­de, Freu­de.

“To muzy­ka dają­ca spo­ro rado­ści tak wyko­naw­com, jak i publicz­no­ści, choć wyma­ga­ją­ca nie­wy­mu­szo­nej wir­tu­oze­rii, jaką poka­zał w War­sza­wie Mark Kno­op. To nowy styl bril­liant – wła­śnie z dodat­ko­wym „i” – i bły­sko­tli­wy, i olśnie­wa­ją­cy, i inte­li­gent­ny” – napi­sał na łamach Ruchu Muzycz­ne­go Jan Topol­ski. Całą recen­zję wie­czo­ru prze­czy­ta­cie tutaj.

Z kolei na łamach Glis­sa­no Wero­ni­ka Bie­lic­ka stwier­dza, że nasz kon­cert “oka­zał się wła­śnie takim doświad­cze­niem, w któ­rym siła przy­spie­sze­nia nie­ja­ko roz­sa­dza czas i prze­strzeń, umoż­li­wia­jąc aktu­ali­za­cję tego, co pozo­sta­wa­ło poten­cjal­ne. W takiej sytu­acji oso­by słu­cha­ją­ce i gra­ją­ce muzy­kę wpa­da­ją w kalej­do­skop dźwię­ko­wych zda­rzeń, grę odbić arty­stycz­nych kon­wen­cji oraz ról przez nie narzu­ca­nych”. Jej recen­zję prze­czy­ta­cie tutaj.