Przejdź do treści

Hashtag Lab partnerem opery „Solaris”

Pre­mie­ra ope­ry “Sola­ris” na pod­sta­wie powie­ści Sta­ni­sła­wa Lema odbę­dzie się 1 lute­go w Naro­do­wym Cen­trum Pro­mie­nio­wa­nia Syn­chro­tro­no­we­go SOLARIS w ramach festi­wa­lu Ope­ra Rara Kraków. 


Muzy­kę do spek­ta­klu w reży­se­rii Wal­de­ma­ra Raź­nia­ka skom­po­no­wał Karol Nepel­ski. W ope­rze “Sola­ris” miej­sce tra­dy­cyj­ne­go woka­lu ope­ro­we­go zaj­mu­je śpiew gene­ro­wa­ny za pomo­cą algo­ryt­mu kom­pu­te­ro­we­go, wspo­ma­ga­ne­go sztucz­ną inte­li­gen­cją i wzbu­dza­ny gło­sa­mi akto­rów. Śpiew obec­ny jest też w for­mie impro­wi­za­cji woka­list­ki, któ­ra wpla­ta­jąc się w tkan­kę instru­men­tal­ną komen­tu­je nie­ja­ko pul­su­ją­cy i cią­gle zmie­nia­ją­cy się świat dźwię­ko­wy Sola­ris. Zespół instru­men­tal­ny sta­no­wi inte­gral­ną część świa­ta sola­ry­stycz­ne­go, a tkan­ka orkie­stro­wa zapi­sa­na jest w taki spo­sób, żeby ela­stycz­nie towa­rzy­szyć akcji sce­nicz­nej, miej­sca­mi przej­mu­jąc funk­cję narracyjną.

Spek­takl jest kopro­duk­cją festi­wa­lu Ope­ra Rara, Naro­do­we­go Sta­re­go Teatru im. H. Modrze­jew­skiej, koope­ra­ty­wy muzycz­nej Hash­tag Ensem­ble i War­szaw­skie­go Towa­rzy­stwa Sce­nicz­ne­go. Part­ne­ra­mi spek­ta­klu są Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski i Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab.

Dowiedz się wię­cej