Przejdź do treści

Weź udział w Akademii PRO Hashtag Ensemble!

Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w pro­jek­cie Aka­de­mia PRO 2024–2025 reali­zo­wa­nym przez zespół Hash­tag Ensemble. 

Aka­de­mia PRO skie­ro­wa­na jest do stu­den­tów i absol­wen­tów pol­skich uczel­ni muzycz­nych, a tak­że pro­fe­sjo­nal­nych muzy­ków bez limi­tu wie­ku oraz do obco­kra­jow­ców miesz­ka­ją­cych w Pol­sce, gra­ją­cych na nastę­pu­ją­cych instrumentach:

 • skrzyp­ce
 • altów­ka 
 • wio­lon­cze­la
 • kon­tra­bas
 • flet
 • klar­net
 • akor­de­on
 • per­ku­sja
 • dyry­gen­tu­ra

Udział w Aka­de­mii PRO obejmuje:

 • rocz­ny pro­gram men­tor­ski, w ramach któ­re­go odbę­dą się mini­mum 3 indy­wi­du­al­ne zaję­cia z instru­men­ta­li­stą Hash­tag Ensem­ble Two­jej spe­cjal­no­ści. Pozwo­li Ci dosko­na­lić warsz­tat wyko­naw­czy w obsza­rze muzy­ki XX i XXI wieku
 • mini­mum 1 występ z Hash­tag Ensem­ble w sezo­nie 2024–2025, za któ­ry prze­wi­du­je­my hono­ra­rium. Dzię­ki nie­mu będziesz par­ty­cy­po­wać w naszych projektach
 • udział w semi­na­riach i wykła­dach gości Aka­de­mii PRO, któ­re będą wspie­rać Two­je muzycz­ne kompetencje.

Pro­jekt Aka­de­mia PRO pozwo­li Ci poznać pasjo­na­tów muzy­ki nowej, posze­rzyć reper­tu­ar, roz­wi­nąć umie­jęt­no­ści zwią­za­ne z roz­sze­rzo­ny­mi tech­ni­ka­mi wyko­naw­czy­mi i pra­co­wać przy pro­jek­tach w demo­kra­tycz­nie pro­wa­dzo­nym zespo­le. (https://hashtag-ensemble.org/pl/art‑2/muzycy/)

Udział w Aka­de­mii PRO jest bezpłatny. 

Uczest­ni­cy pro­gra­mu zosta­ną wyło­nie­ni w dro­dze kon­kur­su online.

KIEDY?

Apli­ka­cje: do 15 czerw­ca 2024
Wyni­ki nabo­ru: 15 lip­ca 2024
Inau­gu­ra­cja: wrze­sień 2024

Aka­de­mia PRO potrwa do koń­ca sezo­nu arty­stycz­ne­go 2024/2025.

GDZIE?

Pró­by, lek­cje mistrzow­skie, kon­cer­ty i wykła­dy odby­wać się będą w Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab przy ul. Bar­skiej 29 w Warszawie.

JAK APLIKOWAĆ?

Do 15 czerw­ca 2024 prze­ślij swo­je zgło­sze­nie zawierające:

 • krót­ki życio­rys arty­stycz­ny w pli­ku .pdf lub .doc
 • krót­ką infor­ma­cję dla­cze­go chcesz roz­wi­nąć się w zakre­sie wyko­naw­stwa muzy­ki nowej
 • dane oso­bo­we:
  • Imię i Nazwisko
  • Data uro­dze­nia
  • Spe­cja­li­za­cja (instru­ment)
  • Adres zamiesz­ka­nia
  • Nazwa uczel­ni, z któ­rą ostat­nio byłeś związany
  • Oby­wa­tel­stwo

dwa nagra­nia audio-video lub audio

I

 • dowol­ny utwór awan­gar­do­wy (lub jego wybra­ny frag­ment) napi­sa­ny po 1945 roku o cza­sie trwa­nia do 15 minut
 • solo­wy lub kame­ral­ny w obsa­dzie do 5 osób
 • w for­mie dostęp­ne­go lin­ku: YouTu­be, Soundc­lo­ud, Vimeo, lub do dys­ku Google

II

 • dowol­ny utwór tonal­ny (lub jego wybra­ny frag­ment), zapi­sa­ny w tra­dy­cyj­nym sys­te­mie notacyjnym
 • o cza­sie trwa­nia do 10 minut
 • solo­wy lub kame­ral­ny w obsa­dzie do 5 osób
 • w for­mie dostęp­ne­go lin­ku: YouTu­be, Soundc­lo­ud, Vimeo, lub do dys­ku Google.

na adres e‑mail aleksandra@hashtaglab.pl.

Uczest­ni­ków pro­jek­tu wyło­nią muzy­cy zespo­łu Hash­tag Ensem­ble. Pro­jek­tem opie­ku­je się Alek­san­dra Demow­ska-Madej­ska  (http://​demow​ska​-madej​ska​.pl/).


WARTO WIEDZIEĆ:

 • ter­mi­ny prób i udział w kon­cer­tach oraz spo­tka­nia z men­to­ra­mi, będą usta­la­ne z wybra­ny­mi instru­men­ta­li­sta­mi indywidualnie 
 • wyni­ki nabo­ru zosta­ną ogło­szo­ne na stro­nie www​.hash​ta​glab​.pl oraz w mediach spo­łecz­no­ścio­wych Hash­tag Ensem­ble oraz Hashatg Lab, a wyło­nie­ni uczest­ni­cy zosta­ną poin­for­mo­wa­ni mailo­wo 15 lipca
 • w Aka­de­mii PRO w sezo­nie 2024–2024, prze­wi­du­je­my udział mak­sy­mal­nie do 7 osób
 • nie zapew­nia­my instrumentów
 • orga­ni­za­tor nie pokry­wa kosz­tów trans­por­tu i ako­mo­da­cji uczest­ni­ków projektu
 • orga­ni­za­to­rem Aka­de­mii PRO jest Fun­da­cja Sfe­ra Harmonii.
 • uczest­ni­cy poprzed­nich edy­cji nie mogą brać udzia­łu w kolej­nych naborach

Pro­jekt współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa

Pro­jekt wspie­ra ZAW Stoart

Aka­de­mię PRO patro­na­tem objęli:

 • Uni­wer­sy­tet Muzycz­ny Fry­de­ry­ka Chopina
 • Aka­de­mia Muzycz­na im. Krzysz­to­fa Pen­de­rec­kie­go w Krakowie
 • Aka­de­mia Muzycz­na im. Gra­ży­ny i Kiej­stu­ta Bace­wi­czów w Łodzi
 • Aka­de­mia Muzycz­na im. Felik­sa Nowo­wiej­skie­go w Bydgoszczy
 • Aka­de­mia Muzycz­na im. Igna­ce­go Jana Pade­rew­skie­go w Poznaniu
 • Aka­de­mia Muzycz­na w Gdańsku
 • Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­skich Arty­stów Muzyków
 • Pol­skie Towa­rzy­stwo Altowiolowe

oraz Rek­to­rzy:

 • Patro­nat JM Rek­tor Aka­de­mii Muzycz­nej im. Gra­ży­ny i Kiej­stu­ta Bace­wi­czów w Łodzi prof. dr hab. Elż­bie­ty Alek­san­dro­wicz, prof. AM
 • Hono­ro­wy Patro­nat JM Rek­tor Aka­de­mii Muzycz­nej im. Igna­ce­go Jana Pade­rew­skie­go w Pozna­niu prof. dr hab. Han­ny Kostrzewskiej
 • Hono­ro­wy Patro­nat JM Rek­tor Aka­de­mii Muzycz­nej im. Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki w Gdań­sku, prof. dr hab. Ryszar­da Minkiewicza
 • Hono­ro­wy Patro­nat JM Rek­tor Aka­de­mii Muzycz­nej im. Felik­sa Nowo­wiej­skie­go w Byd­gosz­czy prof. dr hab. Elż­bie­ty Wtorkowskiej.
 • Patro­nat Hono­ro­wy JM Rek­to­ra Aka­de­mii Muzycz­na im. Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki w Gdańsku