Przejdź do treści

Wesprzyj nas rozliczając PIT

Hash­tag Lab ist­nie­je dzię­ki temu, że od 10 lat w zarzą­dzie Fun­da­cji “Sfe­ra Har­mo­nii”, któ­ra jest ope­ra­to­rem insty­tu­cji są oso­by, któ­re nie­ustan­nie sta­ra­ją się o kolej­ne gran­ty, apli­ku­ją o sty­pen­dia i dofi­nan­so­wa­nia. Dzia­łal­ność orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w obsza­rze kul­tu­ry nazna­czo­na jest nie­pew­no­ścią i dużym ryzy­kiem. Ale wie­rzy­my w sens tych wysił­ków i sta­ra­my się pro­du­ko­wać jak naj­bar­dziej war­to­ścio­we wyda­rze­nia: kon­cer­ty, warsz­ta­ty, spek­ta­kle, wystawy…

Jeśli chcesz, możesz wes­przeć dzia­łal­ność Hash­tag Ensem­ble oraz Hash­tag Lab poprzez prze­ka­za­nie 1,5 % podat­ku PIT w roz­li­cze­niu rocz­nym na kon­to Fun­da­cji “Sfe­ra Harmonii”. 

KRS 0000596234

CEL SZCZEGÓŁOWY 34978

Zachę­ca­my i ser­decz­nie dzię­ku­je­my za każ­dą wpłatę!

Eki­pa Hash­tag Labu