Przejdź do treści

Wakacyjna Akademia – zapisy ruszyły!

Ser­decz­nie zapra­sza­my uczen­ni­ce i uczniów szkół muzycz­nych w wie­ku 10–15 lat* gra­ją­cych na instrumentach:

 • smycz­ko­wych: skrzyp­ce, altów­ka, wio­lon­cze­la, kontrabas,
 • dętych drew­nia­nych: flet, obój, klar­net, sak­so­fon, fagot,
 • dętych bla­sza­nych: trąb­ka, wal­tor­nia, puzon,
 • per­ku­sji, harfie**

do spę­dze­nia 5 dni na warsz­ta­tach orkie­stro­wych w Hash­tag Labie.

Stwo­rzy­my waka­cyj­ną orkie­strę, któ­ra zagra  utwo­ry z prze­róż­nych sty­li­styk. A może będziesz miał_a ocho­tę zady­ry­go­wać naszym zespo­łem? W tym roku będzie­my tak­że wyko­ny­wać eks­pe­ry­men­tal­ne video par­ty­tu­ry Anny Jędrze­jew­skiej – kom­po­zy­tor­ki, artyst­ki inter­dy­scy­pli­nar­nej„ impro­wi­za­tor­ki, reży­ser­ki i mon­ta­żyst­ki fil­mo­wej. Odwie­dzą nas tak­że wybit­ni muzy­cy z Hash­tag Ensem­ble, żeby prze­pro­wa­dzić warsz­ta­ty instrumentalne.

Warsz­ta­ty popro­wa­dzi Lilian­na Krych – dyry­gent­ka i nauczy­ciel­ka, spe­cja­li­zu­ją­ca się głów­nie w ope­rze i muzy­ce współ­cze­snej, któ­ra na co dzień pro­wa­dzi orkie­strę Pań­stwo­wej Szko­ły Muzycz­nej I stop­nia im. O. Kol­ber­ga w Warszawie.

Tydzień  zwień­czy krót­ki kon­cert dla rodzin i przy­ja­ciół, a każ­dy mło­dy muzyk otrzy­ma cer­ty­fi­kat ukoń­cze­nia Waka­cyj­nej Aka­de­mii Hash­tag Ensemble!

Na zgło­sze­nia cze­ka­my do 30 kwiet­nia 2024..

Ser­decz­nie zapraszamy!

KIEDY?

Waka­cyj­na Aka­de­mia odbę­dzie się w dniach 26–30 sierp­nia 2024, od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 9:00–16:30.

GDZIE?

Warsz­ta­ty  odbę­dą się w Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab przy ul. Bar­skiej 29 w Warszawie.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Aby wziąć udział w warsz­ta­tach pro­si­my o kon­takt mailo­wy pod adresem:

lilka@hashtaglab.pl  z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi uczest­nicz­ki lub uczestnika:

 • imię i nazwisko
 • wiek
 • rok nauki
 • instru­ment 
 • szko­ła


ILE TO KOSZTUJE?

Koszt udzia­łu w Waka­cyj­nej Aka­de­mii Hash­tag Ensem­ble wyno­si 700 zł, w ramach któ­rych zapew­nio­ne zosta­ną dru­gie śnia­da­nie, obiad oraz mate­ria­ły do nauki i zabawy***.

*Zapra­sza­my w szcze­gól­no­ści uczniów klas:

 • 4–8 ogól­no­kształ­cą­cych szkół muzycz­nych I stopnia,
 • 4–6 szkół muzycz­nych I stopnia,
 • 3–4 cyklu mło­dzie­żo­we­go w szko­łach muzycz­nych I stopnia,
 • 1–2 szkół muzycz­nych II stopnia.

** W przy­pad­ku każ­de­go z instru­men­tów obo­wią­zu­je limit miejsc.

*** Uwa­ga – nie zapew­nia­my instrumentów.