Przejdź do treści

10 lat Hashtag Ensemble

Hash­tag Ensem­ble w 2024 roku obcho­dzi 10-lecie ist­nie­nia. Ta deka­da minę­ła jak 4’33 Joh­na Cage’a i zasta­ła nas nie­dłu­go po prze­pro­wadz­ce, z pierw­szy­mi doświad­cze­nia­mi pro­wa­dze­nia wła­snej sce­ny – Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab w Warszawie.


Nie nudzi­my się i nie mar­twi­my się, jak rezo­lut­ni czwar­to­kla­si­ści (bo 10 lat to chy­ba oko­li­ce czwar­tej kla­sy) weso­ło bie­gnie­my na zaję­cia z muzy­ki – dość duzi, aby w peł­ni bawić się roz­ma­ito­ścią języ­ków muzycz­nej współ­cze­sno­ści, wystar­cza­ją­co mali, aby mieć jesz­cze wie­le odkryć przed sobą. 

Na pró­bach Hash­tag Ensem­ble nadal usły­szy­cie nie­okieł­zna­ne sal­wy śmie­chu i gło­śne roz­mo­wy, a w kawia­ren­ce dosta­nie­cie gorą­cą kawę wraz z dłu­gą listą naszych marzeń i pla­nów na kolej­ne lata. 

W Hash­tag Ensem­ble nie­stru­dze­nie poszu­ku­je­my nowych spo­so­bów współ­two­rze­nia muzy­ki. Chce­my, aby dla naszych odbior­ców była ona czymś wię­cej, niż tyl­ko zesta­wem cie­ka­wych dźwię­ków. Chce­my, aby opo­wia­da­ła histo­rie i odno­si­ła się do świa­ta, któ­ry codzien­nie zwa­la im się na gło­wę żąda­jąc reak­cji, reflek­sji, inter­pre­ta­cji. Chce­my tak­że, aby dla twór­ców kom­po­zy­to­rów, wyko­naw­ców, arty­stów wizu­al­nych, tan­ce­rzy i reży­se­rów, wspól­ne wytwa­rza­nie nowej muzy­ki było pro­ce­sem budu­ją­cym dobre wię­zi. Takie, któ­re po latach pozwa­la­ją odna­leźć się na innym kon­ty­nen­cie i wró­cić do roz­mów o sztu­ce jak gdy­by­śmy wczo­raj zeszli razem ze sceny. 

Na ten wyjąt­ko­wy, 2024 rok, przy­go­to­wa­li­śmy dla Was uro­dzi­no­we kon­cer­ty #10 w Hash­tag Labie:


29 lute­go - Still in the Mid­dle jubi­le­usz, czy­li o względ­no­ści cza­su – tego ludz­kie­go i muzycz­ne­go
4 kwiet­nia – Meaning Detec­ted indy­wi­du­alizm ver­sus kolek­tyw­ność w pro­ce­sie two­rze­nia
4–6 lip­ca – AżTak Festi­wal CIAŁO czas w cie­le i cia­ło w cza­sie
30 listo­pa­da – fina­ło­wy Mani­fest BeĄ­są*, w któ­rym rzu­ci­my sobie wyzwa­nie na kolej­ne 10 lat.

Przy oka­zji kon­cer­tów #10 zapro­si­my Was tak­że na spo­tka­nia z kom­po­zy­to­ra­mi, pre­mie­ry fono­gra­ficz­ne, warsz­ta­ty i wysta­wy. A poza tym przed nami w tym roku: 3 ope­ry, 12 kon­cept-pro­gra­mów i ponad 50 wyda­rzeń muzycz­nych w Hash­tag Labie.

Szcze­gó­ły zawsze znaj­dzie­cie na naszej stro­nie www​.hash​ta​lab​.pl, a bile­ty na naj­bliż­szy, luto­wy kon­cert już za moment będą w sprze­da­ży! Bądź­cie z nami ✨

Ania Kar­po­wicz & Hashtagowcy

*(czyt. „bi-ąsą”) w tłu­ma­cze­niu wol­nym i nie­skrę­po­wa­nym: bądź(my) razem, bądź(my) osom, bądź(my) po pro­stu ekstra; 

Na obcho­dy 10-lecia zapra­sza Hash­tag Ensem­ble w składzie:

Ania Kar­po­wicz – flet
Adam Elja­siń­ski – klar­net
Oli­wier Andrusz­czen­ko – klar­net
Woj­ciech Bła­żej­czyk – gita­ra elek­trycz­na, kom­po­zy­cja
Krzysz­tof Kozłow­ski – syn­te­za­to­ry
Mag­da­le­na Kor­dy­la­siń­ska-Pęka­la – per­ku­sja
Paweł Janas – akor­de­on
Mar­ta Piór­kow­ska – skrzyp­ce
Kami­la Wąsik-Janiak – skrzyp­ce
Agniesz­ka Guz – skrzyp­ce
Kamil Sta­ni­czek – skrzyp­ce
Alek­san­dra Demow­ska-Madej­ska – altów­ka
Domi­nik Pło­ciń­ski – wio­lon­cze­la
Mate­usz Loska – kon­tra­bas
Alek­san­dra Kaca – elek­tro­ni­ka
Mar­ta Grzy­wacz – głos
Maciej Ner­kow­ski – bary­ton
Lilian­na Krych – dyry­gent­ka

Nasi współ­pra­cow­ni­cy:

mena­dżer­ki Hash­tag Labu: Aga­ta Kry­stek, Alek­san­dra Bednarczyk

iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na: Karol Tomo­ki Yamazaki

reży­se­ria dźwię­ku: Kosma Standera

===

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.