Przejdź do treści

Open call na prace do wystawy #ciałość

Zapra­sza­my Was do wzię­cia udzia­łu w open cal­lu na immer­syj­ną wysta­wę foto­gra­fii stu­denc­kiej pt.: #Cia­łość. Wyło­nio­ne pro­jek­ty zosta­ną̨ zapre­zen­to­wa­ne w Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab, przy ul. Bar­skiej 29 w War­sza­wie jako wyda­rze­nie towa­rzy­szą­ce AżTak Festi­wa­lu. Wysta­wie towa­rzy­szyć będzie insta­la­cja muzycz­na Woj­cie­cha Cha­łup­ki, będzie­cie mogli ją oglą­dać w dniach 4–14 lip­ca 2024 r.

Kogo szu­ka­my?

▪ stu­den­tów zain­te­re­so­wa­nych i zako­cha­nych w fotografii

Jakich prac szu­kamy?

▪ prac doty­czą­cych cia­ła, opo­wia­da­ją­cych o nim, np. o waszej rela­cji z wła­snym cia­łem, o cie­le w mediach, o nie­do­sko­na­ło­ściach cia­ła, o miłości/nienawiści do ciała…

▪prac wyko­na­nych w róż­nych tech­ni­kach foto­gra­ficz­nych, zdję­cia ana­lo­go­we, cyfro­we i wszyst­kie alter­na­tyw­ne meto­dy fotograficzne

▪prac wyko­na­nych w róż­nych tech­ni­kach video (z wyko­rzy­sta­niem nagrań lub fotografii)

Co chce­my stworzyć?

Chce­my stwo­rzyć imer­syj­ną wysta­wę foto­gra­fii z wyko­rzy­sta­niem insta­la­cji muzycz­nej Woj­cie­cha Cha­łup­ki przed­sta­wia­ją­cą cia­ło jako całość, pięk­ne, brzyd­kie, sen­su­al­ne, deli­kat­ne, sil­ne, ogól­nie Wasze!

Gdzie i kiedy?

▪ zgło­sze­nia na open call nale­ży wysłać do 5 kwiet­nia 2024 roku za pomo­cą for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go, prze­sy­ła­jąc poglą­do­we pli­ki na nasze­go maila

▪ wysta­wa odby­wać się będzie przez 10 dni, od 4 do 14 lip­ca 2024 roku, w Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab, przy uli­cy Bar­skiej 29 w Warszawie

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

▪Zapo­znaj się z Regu­la­mi­nem Kon­kur­su : https://​dri​ve​.google​.com/​f​i​l​e​/​d​/​1​Q​f​P​j​k​9​X​R​j​b​V​C​x​h​o​g​S​_​p​v​l​Z​k​j​1​Y​r​8​e​M​z​O​/​v​i​e​w​?​u​s​p​=​s​h​a​r​e​_​l​ink

▪ Wypeł­nij for­mu­larz zgło­sze­nio­wy: https://​forms​.gle/​x​k​7​U​7​k​4​t​y​G​c​7​X​7​4E7

▪Przy­go­tuj wszyst­kie pra­ce według wymo­gów tech­nicz­nych i prze­ślij je na adres: hashtag.cialosc@gmail.com w tema­cie maila poda­jąc tytuł prac/y zgod­ny z tytu­łem poda­nym w formularzu.