Przejdź do treści

FUTILITY nowa płyta Hashtag Ensemble

Hash­tag Ensem­ble jako pierw­szy pol­ski zespół wyda­je pły­tę dla pre­sti­żo­we­go wydaw­nic­twa KAIROS. Na krąż­ku “Futi­li­ty” (ang. dare­mość) zna­la­zły się utwo­ry Rafa­ła Zapa­ły, któ­re zespół wyko­ny­wał w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i w Pol­sce, a tak­że jed­na premiera.

Hash­tag Ensem­ble w lutym roz­po­czął obcho­dy 10-lecia owa­cyj­nie przy­ję­tym kon­cer­tem “Still in the Mid­dle” w Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab. Z oka­zji 10-tych uro­dzin koope­ra­ty­wy łączą­cej 17 muzy­ków spe­cja­li­zu­ją­cych się w wyko­naw­stwie muzy­ki naj­now­szej nie mogło zabrak­nąć pre­zen­tów. Pre­zen­tem wyjąt­ko­wym zarów­no dla same­go zespo­łu, jak i dla melo­ma­nów, będzie z pew­no­ścią pre­mie­ra pły­ty “Ful­ti­li­ty” z muzy­ką Rafa­ła Zapały. 

Hash­tag Ensem­ble współ­pra­cu­je z Rafa­łem Zapa­łą – zna­ko­mi­tym poznań­skim kom­po­zy­to­rem, jed­nym z ini­cja­to­rów spo­łecz­nej ini­cja­ty­wy “Kołor­king Muzycz­ny” i lau­re­ata sty­pen­dium Ful­l­bri­gh­ta, od 2020 roku. Zain­te­re­so­wa­nie Zapa­ły posze­rza­niem form pre­zen­ta­cji muzy­ki bli­skie jest toż­sa­mo­ści Hash­tag Ensem­ble, zespo­łu rów­nież chęt­nie eks­pe­ry­men­tu­ją­ce­go z per­cep­cją odbior­ców i gra­ją­ce­go w miej­scach i sytu­acjach nieoczywistych.

Czte­ry lata współ­pra­cy zaowo­co­wa­ły naj­pierw pro­gra­mem kon­cer­to­wym “Intro­verts Col­lec­ti­ve” wyko­na­nym w USA na uni­wer­sy­te­tach Stan­ford i Ber­ke­ley w Kali­for­nii oraz w Hash­tag Labie, a następ­nie zamó­wie­niem kom­po­zy­tor­skim – tym razem solo­we­go utwo­ru na skrzyp­ce z elek­tro­ni­ką – i w koń­cu wspól­nym pro­jek­tem fonograficznym.

Chce­my, aby dla kom­po­zy­to­rów, wyko­naw­ców i współ­pra­cow­ni­ków, wspól­ne wytwa­rza­nie nowej muzy­ki było pro­ce­sem budu­ją­cym dobre wię­zi. Takie, któ­re po latach pozwa­la­ją odna­leźć się na innym kon­ty­nen­cie i wró­cić do roz­mów o sztu­ce, jak gdy­by­śmy widzie­li się wczo­raj. - mówi fle­cist­ka Hash­tag Ensem­ble, Ania Karpowicz.

Pol­ska pre­mie­ra pły­ty “Ful­ti­li­ty” odbę­dzie się 4 kwiet­nia o godz. 19:00 w Hash­tag Labie przy ul. Bar­skiej 29 w War­sza­wie. Człon­ko­wie zespo­łu i kom­po­zy­tor poroz­ma­wia­ją o kolek­tyw­no­ści w pro­ce­sie two­rze­nia muzy­ki, a w kon­cer­cie “Meaning Detec­ted” zabrzmią kom­po­zy­cje Rafa­ła Zapa­ły, Jaco­ba TV, Woj­cie­cha Bła­żej­czy­ka i Joao Pedro Oli­ve­ira w wyko­na­niu: Mar­ty Piór­kow­skiej (skrzyp­ce), Mag­dy Kor­dy­la­siń­skiej-Pęka­li (per­ku­sja), Oli­wie­ra Andrusz­czen­ko (basklar­net) oraz Domi­ni­ka Pło­ciń­skie­go (wio­lon­cze­la). Kon­cert popro­wa­dzi Ania Karpowicz. 

War­to odwie­dzić Hash­tag Lab nie tyl­ko w dniach kon­cer­tów, ale tak­że na co dzień. Już od 1 mar­ca przy Bar­skiej 29, od ponie­dział­ku do sobo­ty w godzi­nach 10–14, dzia­ła czy­tel­nia muzycz­na. Z płyt, winy­li, ksią­żek, cza­so­pism i szyb­kie­go Inter­ne­tu moż­na korzy­stać przy fili­żan­ce kawy w prze­strze­ni pra­cow­ni i na zie­lo­nym patio. 

Hash­tag Ensem­ble – zespół muzy­ki nowej oraz Hash­tag Lab – sce­nę muzy­ki nowej, repre­zen­tu­je i pro­wa­dzi Fun­da­cja ”Sfe­ra Har­mo­nii”: https://​www​.sfe​ra​-har​mo​nii​.org

Stro­na zespo­łu Hash­tag Ensem­ble: https://​hash​tag​-ensem​ble​.org

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.Obraz zawierający tekst, logo, Czcionka, symbol

Opis wygenerowany automatycznie


Kon­takt:
Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab
ul. Bar­ska 29, War­sza­wa
www​.hash​ta​glab​.plKon­takt z zespo­łem Hash­tag Ensem­ble:
Ania Kar­po­wicz ania@hashtaglab.pl / +48 505 335 175