Przejdź do treści

Nabór do Młodej Akademii 2023/2024!

Jeśli grasz na skrzyp­cach, wio­lon­cze­li, altów­ce lub kon­tra­ba­sie, ser­decz­nie zapra­sza­my na bez­płat­ne warsz­ta­ty Mło­dej Aka­de­mii Hash­tag Ensem­ble. Zapra­sza­my uczen­ni­ce i uczniów szkół muzycz­nych I stop­nia klas 4–6/8 i II stop­nia klas 1–2 gra­ją­cych na instru­men­tach smyczkowych.


Pod­czas naszych spo­tkań pozna­cie muzy­kę współ­cze­sną, nowe tech­ni­ki, cie­ka­wy reper­tu­ar i impro­wi­za­cję. Nie będzie­my powta­rzać szkol­ne­go mate­ria­łu – zachę­ci­my Was do wła­snych muzycz­nych poszu­ki­wań i podej­mo­wa­nia twór­czych inicjatyw.

Warsz­ta­ty popro­wa­dzi Mar­ta Piór­kow­ska – skrzy­pacz­ka i peda­goż­ka, lau­re­at­ka nagród na licz­nych kon­kur­sach skrzyp­co­wych, aktu­al­nie zwią­za­na głów­nie z muzy­ką kame­ral­ną, któ­ra anga­żu­je się w dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne, a na co dzień pro­wa­dzi kla­sę skrzy­piec w Zespo­le Szkół Muzycz­nych im. K. Szy­ma­now­skie­go w Warszawie.

Cykl 12 warsz­ta­tów zakoń­czy­my wspól­nym kon­cer­tem na sce­nie Hash­tag Labu, a na zakoń­cze­nie każ­dy mło­dy muzyk otrzy­ma cer­ty­fi­kat ukoń­cze­nia Mło­dej Aka­de­mii Hash­tag Ensemble.


Kiedy?

Warsz­ta­ty odby­wać się będą dwa razy w mie­sią­cu – w sobo­ty o godzi­nie 11:00.  Każ­de spo­tka­nie trwać będzie 90 minut (z przerwą).

Ter­mi­ny spo­tkań:
7, 21 paź­dzier­ni­ka, 4, 18 listo­pa­da, 2, 16 grud­nia, 6 stycz­nia, 3, 17 lute­go, 2, 16 mar­ca, 6, 20 kwiet­nia (kon­cert finałowy).

Aby otrzy­mać cer­ty­fi­kat Mło­dej Aka­de­mii trze­ba wziąć udział mini­mum w 9 zajęciach.


Gdzie?

Warsz­ta­ty odby­wać się będą w Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab przy uli­cy Bar­skiej 29 w Warszawie.


Jak się zapisać?

Wypeł­nij for­mu­larz zgłoszeniowy

Na zgło­sze­nia cze­ka­my do 24 wrze­śnia 2023 lub do wyczer­pa­nia miejsc. 


Udział w Mło­dej Aka­de­mii Hash­tag Ensem­ble jest cał­ko­wi­cie bezpłatny. 

Opie­ku­no­wie uczest­ni­czek i uczest­ni­ków mogą dobro­wol­nie wes­przeć roz­wój Mło­dej Aka­de­mii Hash­tag Ensem­ble, wpła­ca­jąc daro­wi­znę na cele sta­tu­to­we Fun­da­cji Sfe­ra Harmonii:

Fun­da­cja Sfe­ra Har­mo­nii
mBank: 53 1140 1010 0000 5411 1300 1001
tytuł: daro­wi­zna na cele statutowe.