Przejdź do treści

Trzecia edycja AżTak Festiwalu

AżTak Festi­wal 2024 to trze­ci let­ni festi­wal Hash­tag Ensem­ble, któ­ry odbę­dzie się w dniach 4–6 lip­ca, łącząc kon­cer­ty muzy­ki współ­cze­snej z warsz­ta­ta­mi i spo­tka­nia­mi w nie­oczy­wi­stych prze­strze­niach Warszawy.

Tego­rocz­ny AżTak Festi­wal odbę­dzie się pod hasłem CIAŁO: zaopie­ku­je­my się naszy­mi usza­mi zmę­czo­ny­mi hała­sem, przyj­rzy­my się naszym cia­łom zago­nio­nym w codzien­nej bie­ga­ni­nie, odda­my codzien­ne cię­ża­ry, leżąc pod rzeź­ba­mi-obiek­ta­mi Inti­bag, zaj­rzy­my do wnę­trza naszych orga­ni­zmów, a tak­że uwol­ni­my się od opre­syj­nych rytu­ałów kry­ją­cych się nie­kie­dy pod płasz­czy­kiem „zdro­we­go sty­lu życia”. 

Jak co roku Hash­tag Ensem­ble zapro­si Was do miejsc, w któ­rych muzy­ka współ­cze­sna nie brzmia­ła nigdy wcze­śniej: do wnę­trza pięk­nej, przed­wo­jen­nej wil­li na Żoli­bo­rzu, do ukry­te­go w zie­le­ni Insty­tu­tu Czu­cia, czy do podwór­ka-stud­ni na Sta­rej Ocho­cie. Ponad­to w Hash­tag Labie co wie­czór kon­cept-pro­gra­my, wysta­wy, spek­ta­kle i pro­jek­cje filmowe. 

AżTak Festi­wal to wspól­ne odkry­wa­nie mia­sta latem, a tak­że doświad­cza­nie muzy­ki współ­cze­snej w domo­wej atmos­fe­rze moder­ni­stycz­nej wil­li Anto­nie­go Moniuszki.

Pierw­sze­go dnia festi­wa­lu przyj­rzy­my się cia­łu jako miej­scu, uważ­no­ści, miło­ści i bli­sko­ści.  Przed połu­dniem spo­tka­my się w wil­li na Żoli­bo­rzu z chó­rem kame­ral­nym Sire­nes, aby zagrać na wła­snych uszach utwór No-music Davi­da Hel­bi­cha i wysłu­chać utwo­ru Bądź do wier­sza Hali­ny Poświa­tow­skiej pod kie­run­kiem Mag­da­le­ny Gru­ziel z udzia­łem tłu­ma­cza języ­ka migo­we­go — Micha­ła Łacha. Uważ­ność na dźwięk połą­czy cie­ka­wość z głę­bo­kim uko­je­niem, a my damy wytchnie­nie naszym uszom, umę­czo­nym codzien­nym zanie­czysz­cze­niem hała­sem. Dzię­ku­je­my za współ­pra­cę, otwar­tość i gościn­ność cen­trum Satwa Joga, w któ­rym muzy­ka współ­cze­sna zago­ści po raz pierwszy. 

Wie­czo­rem zapro­si­my słu­cha­czy do Hash­tag Labu na trzy wyda­rze­nia, w któ­rych cia­ło jest domem bli­sko­ści, intym­no­ści i miło­ści. Naj­pierw zabrzmi wysta­wa Cia­łość reali­zo­wa­na pod opie­ką kura­tor­ską Ali­cji Sobie­pań­skiej — przyj­rzy­my się cia­łu oczy­ma stu­den­tów foto­gra­fii, a w tym doświad­cze­niu towa­rzy­szyć nam będzie war­stwa elek­tro­aku­stycz­na skom­po­no­wa­na przez Woj­cie­cha Cha­łup­kę. Do „taśmy” na por­ta­ty­wie guzi­ko­wym zagra Paweł Janas, odkry­wa­jąc połą­cze­nia mię­dzy tym, co widocz­ne, a tym, co ukry­te. Następ­nie powtó­rzy­my autor­ski spek­takl Liwii Bar­gieł Enco­re do muzy­ki Lucii Dlu­go­szew­ski, eks­plo­ru­ją­cy intym­ność dwóch ciał w miło­ści, podą­ży­my za tęsk­no­ta­mi i napię­cia­mi, jakie jej towa­rzy­szą. Na koniec obej­rzy­my ope­rę Chayi Czer­no­win Heart Cham­ber. Pokaz poprze­dzi roz­mo­wa Jana Topol­skie­go z Cha­ją Czer­no­win, kom­po­zy­tor­ką ope­ry Heart Cham­ber.

Dru­gi dzień festi­wa­lu upły­nie pod zna­kiem obser­wa­cji uczest­ni­czą­cej. Przed połu­dniem zapro­si­my dwie gru­py do spo­tka­nia z muzy­ką intu­ityw­ną. Pro­gram Ciałż­ko dla rodzin z dzieć­mi w wie­ku 0–2 oraz dla doro­słych, pozwo­li nam obser­wo­wać cię­żar naszych ciał i oddać wszyst­ko to, co na co dzień nas przy­tła­cza, prze­ste­ro­wu­je, odda­la od samych sie­bie. A to wszyst­ko dzię­ki kon­tak­to­wi z obiek­ta­mi Inti­bag i pod kie­run­kiem Iza­be­li Chle­wiń­skiej oraz Anny Sza­wiel w Insty­tu­cie Czu­cia Intibag.

Wie­czo­rem ponow­nie spo­tka­my się w Hash­tag Labie. Będzie­my wędro­wać po prze­strze­niach Labu wraz z bry­tyj­ską fle­cist­ką i per­for­mer­ką Kath­ryn Wil­liams gosz­czą­cą na festi­wa­lu wraz z Edem Coope­rem. Coming Up For Air to pro­jekt liczą­cy kil­ka­dzie­siąt utwo­rów na flet solo, któ­re łączy jeden pro­sty kon­cept — każ­dy z nich może sko­rzy­stać tyl­ko z jed­ne­go odde­chu Wyko­naw­czy­ni. Będzie­my też obser­wo­wać ogra­ni­cze­nia cia­ła jako czyn­nik for­mo­twór­czy. Wnętrz­no­ści cia­ła ludz­kie­go, jego pul­sa­cje i prze­pły­wy obec­ne będą rów­nież w utwo­rze Asth­ma Simo­na Ste­en-Ander­se­na na akor­de­on, elek­tro­ni­kę i video (zagra Paweł Janas). Cze­ka nas też praw­dzi­wa wiwi­sek­cja i obser­wa­cja wnę­trza instru­men­tu jako orga­ni­zmu w utwo­rze 101% Mind Uplo­ading Ele­ny Ryko­vej na tro­je per­for­me­rów (wystą­pią Lilian­na Krych, Mate­usz Loska oraz Mag­da­le­na Kordylasińska-Pękala). 

Trze­cie­go dnia festi­wa­lu sku­pi­my się na tym, co we współ­cze­snej kul­tu­rze naj­trud­niej­sze i naj­bar­dziej destruk­tyw­ne w kon­tek­ście sto­sun­ku do cia­ła. Po połu­dniu spo­tka­my się w podwór­ku przy uli­cy Tar­czyń­skiej 11 – domu z poetyc­ką histo­rią. Do wier­szy zwią­za­ne­go z tym miej­scem Miro­na Bia­ło­szew­skie­go oraz współ­cze­snych poetek zagra­my z bal­ko­nów, kla­tek scho­do­wych i zauł­ków. Tek­stom poru­sza­ją­cym trud­ne tema­ty wyob­co­wa­nia, traum i nad­użyć, towa­rzy­szyć będzie war­stwa muzycz­na w wyko­na­niu Ani Kar­po­wicz, Lilian­ny Krych, Mate­usza Loski, Paw­ła Jana­sa i Oli­wie­ra Andruszczenko. 

Fina­ło­wy kon­cert Hash­tag Ensem­ble Cia­ła­nie dedy­ko­wa­ny będzie kul­tu­ro­wym opre­sjom wobec cia­ła,  pochy­li się rów­nież nad zja­wi­skiem nachal­nej pro­mo­cji tzw. zdro­we­go try­bu życia, któ­ra nie­kie­dy przy­bie­ra for­mę narzu­ca­nia sobie bez­względ­nej, destruk­tyw­nej dys­cy­pli­ny. Usły­szy­my utwo­ry Bri­git­ty Mut­ten­dorf, Mar­ty Śnia­dy, Jaco­ba TV, Żane­ty Rydzew­skiej oraz pra­wy­ko­na­nie Super Car­dio Pio­tra Peszata. 

Ania Kar­po­wicz

Opie­kę pro­gra­mo­wą nad festi­wa­lem spra­wu­je Ania Kar­po­wicz ze wspar­ciem Gru­py Kre­atyw­nej Hash­tag Ensem­ble. Chodź­cie z nami! 

Współ­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków ZAW STOART 

Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go pocho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry – pań­stwo­we­go fun­du­szu celo­we­go, w ramach pro­gra­mu „Zamó­wie­nia kom­po­zy­tor­skie”, reali­zo­wa­ne­go przez Naro­do­wy Insty­tut Muzy­ki i Tańca”.

Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego

pocho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry w ramach pro­gra­mu „Muzy­ka”, reali­zo­wa­ne­go przez Naro­do­wy Insty­tut Muzy­ki i Tańca

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.