Przejdź do treści

Spółdzielnia Muzyczna

09.09 SB 19:00

Spół­dziel­nia Muzycz­na po raz kolej­ny reali­zu­je swój autor­ski pro­jekt PLAYGROUND: call for col­la­bo­ra­tions, zapra­sza­jąc do współ­pra­cy mło­dych kom­po­zy­to­rów i kom­po­zy­tor­ki. Pro­ces współ­two­rze­nia zaowo­cu­je powsta­niem nowych utwo­rów, dla któ­rych punk­tem wyj­ścia będą kon­cep­ty, zało­że­nia i zary­sy for­mal­no-brzmie­nio­we przed­sta­wio­ne przez Szy­mo­na Wie­czor­ka, Lenę Michaj­łów i Huber­ta Gabrie­la Żmudzkiego.


Utwór Szy­mo­na Wie­czor­ka powsta­je m.in. z inspi­ra­cji (A)pollonią Krzysz­to­fa Warlikowskiego:

[…] ta nie­go­dzi­wość wyci­snę­ła na mnie pięt­no. Ist­nie­ją męż­czyź­ni, dla któ­rych woj­na, czy choć­by zbrod­nia, jest roz­wią­za­niem, ale ja do nich nie nale­żę, dla mnie, jak dla więk­szo­ści ludzi, woj­na i zbrod­nia są pyta­niem, pyta­niem bez odpo­wie­dzi – gdy wykrzy­ku­je­my je nocą, nikt się nie odzy­wa. […]

Lena Michaj­łów sku­pia się obec­nie w swo­jej twór­czo­ści na komu­ni­ka­cji mię­dzy twór­cą a odbior­cą. all you need is to utwór o budo­wa­niu empa­tii i poszu­ki­wa­niu sen­su two­rze­nia muzy­ki w erze mak­sy­ma­li­zmu. Bodź­cem oraz mate­ria­łem do napi­sa­nia go było zada­nie spo­ty­ka­nym na co dzień oso­bom oraz sobie samej pyta­nia „cze­go potrze­bu­jesz”. Kom­po­zy­cja nie sta­ra się jed­nak na nie odpo­wie­dzieć, a stwo­rzyć prze­strzeń do zwró­ce­nia się ku temu, co tłumione.

Hubert Gabriel Żmudz­ki prze­nie­sie odbior­ców w sfe­rę dźwię­ków o cha­rak­te­rze rytu­al­nym, boga­tą w har­mo­ni­kę mikro­to­no­wą i spek­tral­ną. …Wie man wird, was man ist… to utwór, w któ­rym kom­po­zy­tor poszu­ku­je odpo­wie­dzi na odwiecz­ne pyta­nia o natu­rę czło­wie­ka. Co to zna­czy być czło­wie­kiem? Jak się sta­je, czym się jest?

Dopeł­nie­niem kon­cer­tu będzie zamó­wio­na przez Spół­dziel­nię Muzycz­ną kom­po­zy­cja Żane­ty Rydzew­skiej, peł­nią­cej rolę tego­rocz­nej play­gro­un­do­wej tutor­ki. Insa­tia­bi­li­ty to utwór, któ­ry powstał z inspi­ra­cji powie­ścią Nie­na­sy­ce­nie Sta­ni­sła­wa Igna­ce­go Wit­kie­wi­cza, jej nie­okre­ślo­ną tęsk­no­tą za wiel­ki­mi prze­ży­cia­mi i nie­ustan­nym poczu­ciem niespełnienia.


Program

Szy­mon Wie­czo­rek I will not let my body be torn na flet, klar­net baso­wy, wio­lon­cze­lę, per­for­me­ra, zestaw per­ku­syj­ny i live electronics 

Lena Michaj­łów all you need is na klar­net, sak­so­fon, altów­kę, wio­lon­cze­lę, per­ku­sję i elektronikę

Hubert Żmudz­ki …Wie man wird, was man ist… na flet, skrzyp­ce, altów­kę, wio­lon­cze­lę, for­te­pian, per­ku­sję i taśmę

Żane­ta Rydzew­ska Insa­tia­bi­li­ty na flet, klar­net, sak­so­fon, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę, per­ku­sję, for­te­pian i elektronikę


Spółdzielnia Muzyczna

Mał­go­rza­ta Mikul­ska fle­ty
Tomasz Sowa klar­ne­ty
Krzysz­tof Guń­ka sak­so­fo­ny
Pau­li­na Woś skrzyp­ce
Bar­ba­ra Mglej skrzyp­ce
Jakub Gucik wio­lon­cze­la
Alek­san­der Wnuk instru­men­ty per­ku­syj­ne, sam­pler

gościn­nie:
Alek­san­dra Pła­czek for­te­pian, sam­pler, performans


Patroni

  • Pol­skie Wydaw­nic­two Muzyczne
  • Sacrum Pro­fa­num
  • War­szaw­ska Jesień
  • Teatr KTO
  • Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hasthag Lab
  • Agen­cja Roz­wo­ju Mia­sta Krakowa
  • Glis­san­do
  • Radio Kra­ków
  • Radio Kra­ków Kultura

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce