Przejdź do treści

ryWALKA

11.11 SB 18:00

30 PLN

Są takie chwi­le, kie­dy chce się być czę­ścią wspól­no­ty. Dla wie­lu osób taki moment przy­cho­dzi wraz z kolej­na rocz­ni­cą odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Człon­ki­nie chó­ru SIRENES przyj­rza­ły się pie­śniom, któ­re powsta­wa­ły w prze­ło­mo­wych dla Pol­ski momen­tach: legio­no­wych, powstań­czych, wojennych.


Powta­rza­ją­ce się moty­wy to duże i waż­ne poję­cia, takie jak wol­ność, wal­ka, ojczy­zna, Pol­ska, ale też te bar­dzo oso­bi­ste – miłość, tęsk­no­ta, ból i roz­pacz. Zna­ko­mi­ta więk­szość przed­sta­wio­na jest w męskiej narracji.

Czy wal­ka o wol­ność to tyl­ko męska rzecz? Czy dla kobiet zare­zer­wo­wa­na jest jedy­nie tęsk­no­ta? Jak tek­sty o boha­ter­stwie i odwa­dze zabrzmią w wyko­na­niu chó­ru żeń­skie­go? Jak współ­cze­śnie odnaj­du­je­my tam­to poświęcenie?

Te i kolej­ne pyta­nia uło­ży­ły wybra­ne przez nas utwo­ry w kolej­ne czę­ści kon­cer­tu: WSPÓLNOTA, GNIEW i PRYWATNOŚĆ.


Czy Pol­ska jest dla Was miej­scem roz­wo­ju głę­bo­kich rela­cji i wię­zi, miej­scem spo­tkań i roz­mów o uni­wer­sal­nych war­to­ściach: wol­no­ści, god­no­ści, sza­cun­ku, miłości?

Zapra­sza­my do poszu­ka­nia we współ­cze­snych aran­ża­cjach zna­nych utwo­rów: siły wspól­no­ty, gnie­wu i nie­zgo­dy na rze­czy­wi­stość, oso­bi­ste­go wymia­ru tra­ge­dii jaką jest wojna.

Liczy­my na to, że wyj­dzie­cie z kon­cer­tu z nadzie­ją i siłą do nie­ustan­ne­go zmie­nia­nia rze­czy­wi­sto­ści na lepszą.


Program

WSPÓLNOTA
„Naprzód, dru­ży­no strze­lec­ka” arr. Domi­nik Laso­ta
„My, pierw­sza bry­ga­da” arr. Andrzej Kara­łow
„Hej, chłop­cy, bagnet na broń” arr. Andrzej Borzym jr

PROLOG                          
„Roz­kwi­ta­ły pąki bia­łych róż” arr. Michał Dzieciątko

GNIEW
„Bywaj dziew­czę zdro­we” arr. Michał Malec
„Szwo­le­że­ro­wie” arr. Jakub Kru­kow­ski
„Wojen­ko, wojen­ko” arr. Andrzej Karałow

PRYWATNOŚĆ
„O mój roz­ma­ry­nie” arr. Jakub Krukowski

EPILOG
„Roz­szu­mia­ły się wierz­by” arr. Michał Dzieciątko


Wystąpią

Chór Kame­ral­ny Sire­nes
Rado­sław Mysłek instru­men­ty per­ku­syj­ne
Mate­usz Stan­kie­wicz akor­de­on
Karol Wach­nik wio­lon­cze­la
Aga­ta Woj­cie­chow­ska obój
Mag­da­le­na Gru­ziel dyry­gent­ka

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

30 PLN

Wkrótce