Przejdź do treści

Renewable Music

01.09 PT 15:00

Rene­wa­ble Music. V4 Com­po­sers for Susta­ina­bi­li­ty to pro­jekt łączą­cy kom­po­zy­to­rów, wyko­naw­ców i insty­tu­cje arty­stycz­ne z kra­jów Gru­py Wyszeh­radz­kiej (V4).  Czte­rech wybra­nych kan­dy­da­tów z Pol­ski, Czech, Sło­wa­cji i Węgier, skom­po­nu­je nowe utwo­ry poru­sza­ją­ce tema­ty­kę eko­lo­gi i zrów­no­wa­żo­nych zaso­bów. Pre­mie­ro­we kom­po­zy­cje zosta­ną wyko­na­ne pod­czas kon­cer­tów ple­ne­ro­wych w czte­rech kra­jach, w tym przez arty­stów Hash­tag Ensemble.


Misja pro­jek­tu wykra­cza poza samą muzy­kę – wspie­ra prak­ty­ki przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska, roz­wi­ja świa­do­mość eko­lo­gicz­ną słu­cha­czy, oraz poka­zu­je zwią­zek sztu­ki i idei zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju.

W ramach „Rene­wa­ble Music. V4 Com­po­sers for Susta­ina­bi­li­ty” orga­ni­zo­wa­ne są warsz­ta­ty, któ­rych część odbę­dzie się w Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab.

Gościć będzie­my Krzysz­to­fa Mar­ci­nia­ka – muzy­ko­lo­ga, kry­ty­ka oraz eko­lo­ga aku­stycz­ne­go, oraz edu­ka­tor­kę eko­lo­gicz­ną Joan­nę Taba­kę. Zapro­szo­ne oso­by dys­ku­to­wać będą na tema­ty z pogra­ni­cza muzy­ki i eko­lo­gii.

Następ­nie odbę­dzie się część prak­tycz­na dla kom­po­zy­to­rów, któ­rzy kon­sul­to­wać będą swo­je pomy­sły na nowe utwo­ry z człon­ka­mi Hash­tag Ensamble.


Warsz­ta­ty prze­zna­czo­ne są dla uczest­ni­ków pro­jek­tu.

Na część otwar­tą zapra­sza­my następ­ne­go dnia (sobo­ta, 02.09) do sie­dzi­by Związ­ku Kom­po­zy­to­rów Pol­skich pod adre­sem Rynek Sta­re­go Mia­sta 27, 00–272 War­sza­wa o godz. 11:00.

Będzie­my mie­li oka­zję posłu­chać wystą­pień: muzy­ko­log Sła­wo­mi­ry Żerań­skiej-Komi­nek, dyrek­to­ra War­szaw­skiej Jesie­ni Jerze­go Kor­no­wi­cza, oraz kom­po­zy­to­ra Woj­cie­cha Błażejczyka.


Pro­jekt „Rene­wa­ble Music. V4 Com­po­sers for Susta­ina­bi­li­ty” jest współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Euro­pej­ską w ramach pro­gra­mu Kre­atyw­na Euro­pa 2021–2027.

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce