Przejdź do treści

Nuci Rzeczka

22.04 SB 10:00

30 PLN

Zapra­sza­my na kon­cert per­for­ma­tyw­ny dla rodzin z dzieć­mi 0–2 i 3–5 lat


Zanu­rze­ni w dźwię­kach poszu­ka­my wła­sne­go odde­chu, zanur­ku­je­my w zaka­mar­ki naszej wyobraź­ni i nie­sie­ni fala­mi muzy­ki pozwo­li­my naszym cia­łom – zarów­no tym malut­kim, jak i dużym – na łagod­ne dryfowanie.

Cia­ło ludz­kie w oko­ło 70 % skła­da się z wody, a cia­ło nowo­rod­ka nawet w 80 %. Wsłu­cha­my się w te rze­ki w naszych cia­łach, pozwo­li­my im się wyszu­mieć, poką­pać, poprze­le­wać tu i tam… Kto wie, może na swo­jej dro­dze uda nam się napo­tkać inne rze­ki i rzecz­ki, a w efek­cie spró­bu­je­my popły­nąć jed­nym nur­tem? Pro­wa­dzić nas będzie cho­re­ograf­ka i tan­cer­ka Alek­san­dra Bożek-Muszyńska.

“Nuci rzecz­ka” to dzia­ła­nie per­for­ma­tyw­ne łączą­ce muzy­kę wyko­ny­wa­ną na żywo oraz ruch. Wspól­nie z artyst­ka­mi i arty­sta­mi uczest­ni­cy wyda­rze­nia pobu­dzą swo­je zmy­sły, cia­ła i wyobraź­nię. Zapra­sza­my do przy­by­cia w ubra­niach nie­krę­pu­ją­cych ruchu. Plusk!


Program

Gra­ży­na Bace­wicz
Phi­lip Glass
Hen­ry Mancini

10:00: rodzi­ny z dzieć­mi 0–2 lat
11:30: rodzi­ny z dzieć­mi 3–5 lat


Wystąpią

Mar­ta Piór­kow­ska skrzyp­ce
Krzysz­tof Kozłow­ski for­te­pian
Alek­san­dra Bożek – Muszyń­ska cho­re­ogra­fia i per­for­mans
Anna Sza­wiel per­for­mans, perkusjonalia


Part­ne­ra­mi cyklu są ZAW Sto­art i Oddział War­szaw­ski Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Arty­stów Muzy­ków.

Patro­nem medial­nym cyklu Ąsą­Bą­ble jest Kosmos dla Dziew­czy­nek.

Bilety

30 PLN

Wkrótce