Przejdź do treści

Nuci rzeczka

27.04 SB 10:00

30 PLN

mię­dzy­po­ko­le­nio­wy kon­cert per­for­ma­tyw­ny dla dzie­ci 3–7 lat i bli­skich im dorosłych


Zanu­rze­ni w dźwię­kach takich kom­po­zy­to­rów jak Gra­ży­na Bace­wicz, Phi­lip Glass i Hen­ry Man­ci­ni poszu­ka­my wła­sne­go odde­chu, zanur­ku­je­my w zaka­mar­ki naszej wyobraź­ni i nie­sie­ni fala­mi muzy­ki pozwo­li­my naszym cia­łom – zarów­no tym malut­kim, jak i dużym – na łagod­ne dryfowanie.

Cia­ło ludz­kie w oko­ło 70 % skła­da się z wody, a cia­ło nowo­rod­ka nawet w 80 %. Wsłu­cha­my się w te rze­ki w naszych cia­łach, pozwo­li­my im się wyszu­mieć, poką­pać, poprze­le­wać tu i tam… Kto wie, może na swo­jej dro­dze uda nam się napo­tkać inne rze­ki i rzecz­ki, a w efek­cie spró­bu­je­my popły­nąć jed­nym nur­tem? Pro­wa­dzić nas będzie cho­re­ograf­ka i tan­cer­ka Alek­san­dra Bożek-Muszyńska. 

“Nuci rzecz­ka” to dzia­ła­nie per­for­ma­tyw­ne łączą­ce muzy­kę wyko­ny­wa­ną na żywo oraz ruch. Wspól­nie z artyst­ka­mi i arty­sta­mi uczest­ni­cy wyda­rze­nia pobu­dzą swo­je zmy­sły, cia­ła i wyobraź­nię. Zapra­sza­my do przy­by­cia w ubra­niach nie­krę­pu­ją­cych ruchu. Plusk!

Pre­mie­ra: 25.03.2023

Przed i po kon­cer­tach rodzi­ców i opie­ku­nów wraz z dzieć­mi zapra­sza­my na pysz­no­ści do naszej kawia­ren­ki. Kawia­ren­ka czyn­na od godzi­ny 9:00 do 14:00.

Wystąpią

Mar­ta Piór­kow­ska  skrzyp­ce
Krzysz­tof Kozłow­ski for­te­pian
Alek­san­dra Bożek-Muszyń­ska cho­re­ogra­fia i per­for­mans
Anna Sza­wiel per­for­mans

Patro­nem medial­nym wyda­rze­nia jest pismo Kosmos dla Dziew­czy­nek
Bile­ty dostęp­ne w apli­ka­cji GOING i na stro­nie goin​gapp​.pl. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej

Alek­san­dra Bożek-Muszyń­ska | www​.ola​bo​mu​.com | www​.holo​biont​.pl
Impro­wi­za­tor­ka, cho­re­ograf­ka, per­for­mer­ka. Jest twór­czy­nią kil­ku­na­stu autor­skich cho­re­ogra­fii, a jej pra­ce były pre­zen­to­wa­ne m. in. w Ber­li­nie, Buda­pesz­cie, Fila­del­fii, Nowym Jor­ku, War­sza­wie i Wied­niu. W 2017 roku wraz z Han­ną Byl­ką-Kanec­ką zało­ży­ła kolek­tyw Holo­biont, któ­re­go celem są inter­dy­scy­pli­nar­ne pro­jek­ty wie­lo­po­ko­le­nio­we. Jed­na z jej ostat­nich cho­re­ogra­fii “Goź­dzik w pustej musz­li” zosta­ła wyróż­nio­na w kate­go­rii Naj­lep­szy spek­takl tanecz­ny w sezo­nie 2021/22 przez mie­sięcz­nik Teatr. W 2022 roku stwo­rzy­ła cho­re­ogra­fię do przed­sta­wie­nia “Rodzi­na”, będą­ce­go koope­ra­cją TR i Teatru 21. W swo­ich pra­cach bada gra­ni­ce mię­dzy pro­sto­tą i naiw­no­ścią, pre­zen­ta­cją i facy­li­ta­cją oraz znaj­do­wa­niem sche­ma­tów i łama­niem ich. Aspekt wizu­al­ny oraz swo­iste poczu­cie humo­ru są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla jej prac. Jej cia­ło reagu­je bar­dzo dobrze, kie­dy może robić to, co lubi. 

O cyklu

Ąsą­Bą­ble to per­for­ma­tyw­ne kon­cer­ty z muzy­ką nową dla rodzin z dzieć­mi w wie­ku 0–7 lat. Każ­dy z nich opar­ty jest o autor­ski sce­na­riusz, w któ­rym słu­cha­nie muzy­ki, inte­rak­tyw­ne zaba­wy i walo­ry edu­ka­cyj­ne są na rów­ni waż­ne. W przy­ja­znej dla naj­młod­szych prze­strze­ni moż­na posłu­chać muzy­ki czo­ło­wych współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów, w dosto­so­wa­nej dla małe­go ucha wer­sji i pro­por­cji. Teatral­na for­mu­ła pro­wa­dze­nia kon­cer­tów sprzy­ja sku­pie­niu i pozwa­la ocza­ro­wać się dźwię­kom, a zapro­sze­nie do wspól­nych impro­wi­za­cji uwal­nia natu­ral­ną potrze­bę eks­pre­sji małych osób. W myśl słów Janu­sza Kor­cza­ka “Nie ma dzie­ci, są ludzie” wszy­scy ich uczest­ni­cy trak­to­wa­ni są z sza­cun­kiem i mają swój udział w prze­bie­gu wyda­rze­nia. Cykl pre­zen­tu­je wyłącz­nie muzy­kę XX i XXI wie­ku. Jego sta­łym ele­men­tem jest pre­zen­ta­cja nagra­nia utwo­ru sym­fo­nicz­ne­go lub z nur­tu sound design i elektroniki.

Choć każ­de wyda­nie Ąsą­Bą­bli za punkt wyj­ścia przyj­mu­je tkan­kę muzycz­ną, to obfi­tu­je rów­nież w poza­mu­zycz­ne kon­tek­sty bli­skie prak­ty­ce Hash­tag Ensem­ble: lite­rac­kie, wizu­al­ne, spo­łecz­ne. Wyda­rze­nia mają cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­nar­ny: swój udział mają tak­że zapro­sze­ni arty­ści, któ­rzy od daw­na two­rzą w bli­sko­ści dzie­cię­cej wyobraź­ni: tan­ce­rze, per­for­me­rzy oraz ilu­stra­to­rzy i lite­ra­ci. Teatr jest natu­ral­nym polem dzia­ła­nia nowej muzy­ki, dla­te­go w edu­ka­cyj­ny cha­rak­ter cyklu Ąsą­Bą­ble wpi­su­je się rów­nież przy­go­to­wa­nie aktor­skie muzyków.

Kura­tor­ką i pro­wa­dzą­cą cykl jest Anna Sza­wiel – aktor­ka i lek­tor­ka, któ­ra spe­cja­li­zu­je się w inter­dy­scy­pli­nar­nych wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych i edu­ka­cyj­nych. Lubi pra­co­wać na gra­ni­cach: kon­cer­tu i spek­ta­klu, edu­ka­cji i zaba­wy, fizycz­no­ści i abs­trak­cji, zawsze w łącz­no­ści z dzie­cię­cą wyobraź­nią. Pro­gram kon­cer­tów współ­two­rzą muzy­cy Hash­tag Ensemble.

===

Pro­jekt Ąsą­Bą­ble twór­czo roz­wi­ja kon­cep­cję cyklu “Smy­ko­wi­zje” fun­da­cji “Muzy­ka jest dla wszyst­kich”, w ramach któ­re­go w latach 2016–2022 Hash­tag Ensem­ble i Anna Sza­wiel wyko­na­li wspól­nie ponad 130 kon­cer­tów i mini­per­for­man­sów, poszu­ku­jąc naj­cie­kaw­szych form pre­zen­to­wa­nia muzy­ki nowej. Autor­ką kon­cep­cji i kura­tor­ką Smy­ko­wi­zji była Anna Kier­kosz. Był to pierw­szy w Pol­sce cykl wyda­rzeń adre­so­wa­nych do naj-najów, pod­czas któ­rych muzy­ka współ­cze­sna gra­ła głów­ną rolę.

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

30 PLN

Wkrótce