Przejdź do treści

Nocny krąg głosowy

15.06 SB 20:00

Dla wszyst­kich, któ­rzy potrze­bu­ją zadbać o swój dobro­stan sensoryczny. 


Życie w dużym mie­ście, dla wie­lu osób wią­że się z prze­bodź­co­wa­niem sen­so­rycz­nym (hałas, tłu­my, kor­ki, kolej­ki, samo­cho­dy), a co za tym idzie, ze stre­sem i prze­mę­cze­niem. Wyda­wa­nie dźwię­ków uwal­nia endor­fi­ny i sty­mu­lu­je nerw błęd­ny, odpo­wia­da­ją­cy za pra­cę naj­waż­niej­szych orga­nów w naszym cie­le. Nauczy­my się słu­chać nasze­go cia­ła, kie­ro­wać uwa­gę do wewnątrz. Odkry­je­my jak brzmi nasz głos w har­mo­nii z inny­mi oso­ba­mi. Zba­da­my jego oddzia­ły­wa­nie na innych i samych siebie.

Na zaję­ciach posta­ra­my się uspo­ko­ić zmy­sły, roz­luź­nić cia­ło i uspo­ko­ić oddech. Wspól­nie będzie­my wyko­ny­wać ćwi­cze­nia gło­so­we, któ­re wpro­wa­dzą nas w medy­ta­cje i wyciszenie. 

Ćwi­cze­nia gło­so­we będą opar­te na pro­stych melo­diach i har­mo­niach zaczerp­nię­tych z tra­dy­cyj­nych pie­śni ludo­wych Euro­py Wschodniej.

Spo­tka­nia będą odby­wać się w czę­ścio­wej ciemności. 


Zaję­cia popro­wa­dzą oso­by two­rzą­ce ini­cja­ty­wę „Chór nie­mę­ski” ze wspar­ciem nauczy­ciel­ki emi­sji głosu.

Chór nie­mę­ski jest fla­go­wym pro­jek­tem akty­wi­stycz­ne­go kolek­ty­wu “4 Non Stra­ights”. Głów­nym zada­niem tej ini­cja­ty­wy jest pro­mo­cja sztu­ki i kul­tu­ry LGBTQIA+, wspie­ra­nie i two­rze­nie akcji arty­stycz­nych i hap­pe­nin­gów, któ­re będą edu­ko­wać w tema­cie inklu­zyw­no­ści, rów­nych praw, prze­ła­my­wa­nie ste­reo­ty­pów doty­czą­cych toż­sa­mo­ści płcio­wej, wal­ka z tok­sycz­ną męsko­ścią, zin­ter­na­li­zo­wa­ną homo­fo­bią, bifo­bią, trans­fo­bią i enby­fo­bią, oraz sze­rze­nie świa­do­mo­ści odno­śnie neuroróżnorodności.


Wyma­ga­ne zapi­sy: hello@4nonstraights.pl

Zaję­cia pro­wa­dzi: Wero­ni­ka Regosz

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce