Przejdź do treści

Neo voyager

18.04 CZW 19:00

40 PLN

Wie­cie, co spra­wia, że uwiel­bia­my muzy­kę współ­cze­sną? To moż­li­wość wspól­nej pra­cy z kom­po­zy­to­ra­mi nad nowy­mi kom­po­zy­cja­mi. A wie­cie, co spra­wia nam naj­więk­szą radość? 

Obser­wo­wa­nie jak mło­dzi kom­po­zy­to­rzy roz­wi­ja­ją skrzy­dła. Na tym wła­śnie pole­ga pro­jekt edu­ka­cyj­ny Neo Edu Arte, któ­re­go zwień­cze­niem jest kon­cert Neo Voy­ager Tour – tra­sa kon­cer­to­wa pro­mu­ją­ca naj­now­sze dzie­ła napi­sa­ne na kwar­tet smycz­ko­wy. Sześć odmien­nych świa­tów muzycz­nych, któ­re powsta­ły w umy­słach i duszach uta­len­to­wa­nych kom­po­zy­to­rów z Islan­dii, Nor­we­gii i Polski. 

W paź­dzier­ni­ku 2022 roku ogło­si­li­śmy kon­kurs na udział w dwu­let­nim pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym dla mło­dych kom­po­zy­to­rów. Spo­śród ponad 60 zgło­szeń mię­dzy­na­ro­do­we jury wybra­ło szóst­kę zna­ko­mi­tych twór­ców. Zada­niem każ­de­go z uczest­ni­ków było napi­sa­nie nowe­go utwo­ru na kwar­tet smycz­ko­wy do mar­ca 2024 roku. Zada­nie wca­le nie było takie pro­ste, bo głów­nym zało­że­niem była duża swo­bo­da arty­stycz­na i moż­li­wość uży­cia zesta­wu aku­stycz­nych  i elek­trycz­nych instru­men­tów smycz­ko­wych, elek­tro­ni­ki, syn­te­za­to­rów, video, czy­li narzę­dzi, któ­ry­mi na co dzień posłu­gu­je się Neo­Qu­ar­tet. Mło­dzi kom­po­zy­to­rzy wie­lo­krot­nie mie­li moż­li­wość spo­tka­nia się z doświad­czo­ny­mi twór­ca­mi taki­mi jak Trond Rein­hold­sten, Mar­ty­na Kosec­ka, Idin Sami­mi Mofa­kham, Paweł Hen­drich, czy Ber­grún Snæbjörns­dót­tir. Pra­co­wa­li też z muzy­ka­mi Neo­Qu­ar­tet. W mar­cu 2024 kom­po­zy­cje po raz pierw­szy zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne widow­ni w Rey­kja­vi­ku, w ramach islandz­kiej edy­cji festi­wa­lu Neo­ar­te – Syn­te­za­tor Sztu­ki. Neo Voy­ager Tour pre­zen­tu­je naj­now­sze dzie­ła kolej­nych mia­stach. Kon­cer­ty odby­wa­ją się w Kato­wi­cach, War­sza­wie, Ber­gen i Oslo.

Pro­jekt Neo Voy­ager to pro­jekt kon­cer­to­wo edu­ka­cyj­ny reali­zo­wa­ny przez Neo­Ar­te Asso­cia­tion w latach 2022  – 2024 dzię­ki wspar­ciu Fun­du­szy EEA.

Ideą pro­jek­tu jest  reali­za­cja nor­we­skiej i islandz­kiej edy­cji festi­wa­lu Neo­Ar­te – Syn­te­za­tor Sztu­ki w latach 2023–2024 oraz reali­za­cja pro­gram edu­ka­cyj­ne­go (Neo Edu Arte) dla wyjąt­ko­wych kom­po­zy­to­rów z Islan­dii, Nor­we­gii  i Pol­ski. Rezul­ta­tem pro­jek­tu Neo Edu Arte  jest powsta­nie 6 nowych kom­po­zy­cji na kwar­tet smycz­ko­wy, któ­rych pre­mie­ry zosta­ły wyko­na­ne pod­czas festi­wa­lu Neo­Ar­te – Syn­te­za­tor Sztu­ki, edy­cja Reiky­avik w mar­cu  2024 roku.

Róż­no­rod­ność i kre­atyw­ność mło­dych kom­po­zy­to­rów pozwo­li­ła na stwo­rze­nie kom­po­zy­cji mul­ti­me­dial­nych, kon­cep­cyj­nych, wie­lo­war­stwo­wych, cza­sa­mi zaska­ku­ją­co mini­ma­li­stycz­nych.  Z pew­no­ścią mamy do czy­nie­nia z dzie­ła­mi, któ­re  wyzna­cza­ją nowe kie­run­ki roz­wo­ju współ­cze­sne­go kwar­te­tu smycz­ko­we­go. Ten typ kom­po­zy­cji dosko­na­le odpo­wia­da Neo­Qu­ar­tet, któ­ry jest zespo­łem poszu­ku­ją­cym nowych ście­żek w roz­wo­ju tego kró­lew­skie­go skła­du instrumentalnego.

Kom­po­zy­to­rzy bio­rą­cy udział w projekcie:

Islan­dia: Ása Önnu­Ó­la­fs­dót­tir, Kri­stján Ste­inn Kristjánsson

Nor­we­gia: Anders Han­ne­vold, Vanes­sa Iso­bel Black

Pol­ska: Hubert Gabriel Żmudz­ki, Prze­my­sław Pacek

Program

Anders Han­ne­vold Air­songs for string quar­tet and orga­net­to por­ta­ti­vo
Ása Önnu­Ó­la­fs­dót­tir Gárar
Kri­stján Ste­inn Kri­stjáns­son String Quar­tet No. 1
Vanes­sa Iso­bel Black Blind Frac­tu­res
Hubert Gabriel Żmudz­ki String Quar­tet No. 3
Prze­my­sław Pacek Pola­ri­za­tion for string quar­tet and electronics

NeoQuartet

Karo­li­na Piąt­kow­ska-Nowic­ka aco­ustic and elec­tric vio­lin
Paweł Kapi­ca aco­ustic and elec­tric vio­lin
Michał Mar­kie­wicz aco­ustic and elec­tric vio­la
Krzysz­tof Paw­łow­ski aco­ustic and elec­tric cello

Anders Han­ne­vold orga­net­to portativo

Realizacja

kon­cep­cja pro­gra­mo­wa, tekst Neo­qu­ar­tet
pro­duk­cja Mar­ta Piórkowska

iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na Karol Yama­za­ki

reży­se­ria dźwię­ku Mar­cin Kowal­czyk, Kosma Stan­de­ra


Orga­ni­za­tor: Neo­Ar­te Asso­cia­tion, EEA Funds – Wor­king toge­ther for a gre­en, com­pe­ti­ti­ve and inc­lu­si­ve Europe

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Więcej o zespole

Pasjo­nu­je ich sztu­ka  i muzy­ka współ­cze­sna. Uwiel­bia­ją two­rzyć, grać kon­cer­ty, prze­kra­czać gra­ni­ce i burzyć zasta­łe sche­ma­ty. Nie­zwy­kle sobie cenią moż­li­wość współ­pra­cy z arty­sta­mi wszel­kich dzie­dzin sztu­ki i wza­jem­ną inspi­ra­cję. Fascy­nu­je ich two­rze­nie wię­zi z publicz­no­ścią, dawa­nie szan­sy prze­no­sze­nia się w inne wymia­ry i łapa­nia nowej per­spek­ty­wy patrze­nia na świat.

Nie­zwy­kła ener­ge­tycz­ność, peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie, swo­bo­da wypo­wie­dzi i two­rze­nie nowych ście­żek roz­wo­ju, to są cechy, któ­re cha­rak­te­ry­zu­ją NeoQuartet.

Neo­Qu­ar­tet jest jed­nym z naj­cie­kaw­szych i naj­pręż­niej dzia­ła­ją­cych zespo­łów spe­cja­li­zu­ją­cych się w muzy­ce współ­cze­snej w Euro­pie. Jest lau­re­atem pre­sti­żo­wej Pomor­skiej Nagro­dy Arty­stycz­nej. Był rów­nież nomi­no­wa­ny do sze­re­gu innych nagród (Sztorm Roku, Fry­de­ry­ki). Zespół ma na kon­cie trzy­na­ście płyt CD wyda­nych dla pol­skich, nie­miec­kich, grec­kich i ame­ry­kań­skich wytwórni. 

Od 2017 roku Neo­Qu­ar­tet posze­rzył swo­je instru­men­ta­rium o elek­trycz­ne instru­men­ty smycz­ko­we midi, syn­te­za­to­ry oraz loope­ry, two­rząc uni­ka­to­we zja­wi­sko na świa­to­wej sce­nie muzy­ki nowej. W roku 2022 mia­ła swo­ją pre­mie­rę pierw­sza pły­ta zespo­łu z autor­ską muzy­ką. Album „String The­ory” wyzna­czył nowe kie­run­ki roz­wo­ju kwar­te­tu smycz­ko­we­go w XXI wieku.

Neo­Qu­ar­tet kon­cer­tu­je w Pol­sce, jak i poza jej gra­ni­ca­mi. W latach 2012 – 2023 wyko­nał ponad 500 kon­cer­tów nie­mal  na całym świe­cie, gra­jąc  mię­dzy inny­mi w tak pre­sti­żo­wych salach jak Car­ne­gie Hall w Nowym Jor­ku, czy For­bid­den City Con­cert Hall w Pekinie.

Two­rzą go: Karo­li­na Piąt­kow­ska – Nowic­ka (1 skrzyp­ce), Paweł Kapi­ca (2 skrzyp­ce), Michał Mar­kie­wicz (altów­ka) i Krzysz­tof Paw­łow­ski (wio­lon­cze­la). 

Zespół jest orga­ni­za­to­rem wła­sne­go festi­wa­lu Neo­Ar­te – Syn­te­za­tor Sztu­ki, któ­ry corocz­nie od 2012 roku odby­wa się w Gdańsku


Bilety

40 PLN

Wkrótce