Przejdź do treści

Najmniejszy słoń świata

24.09 ND 10:00

30 PLN

Pierw­sze w tym sezo­nie Ąsą­Bą­ble to baj­ka muzycz­na dla rodzin z dzieć­mi w wie­ku 3–7 lat.


Pew­ne­go dnia w ogro­dzie zoo­lo­gicz­nym uro­dził się mały sło­nik. Miał jed­no marze­nie: aby wyru­szyć w podróż do Afry­ki, kra­iny o któ­rej opo­wia­da­ła mu mama. 

Pery­pe­tie cie­kaw­skie­go boha­te­ra opi­sa­ne i zilu­stro­wa­ne w książ­ce Macie­ja Szy­ma­no­wi­cza „Naj­mniej­szy słoń świa­ta” są pod­sta­wą naszej adap­ta­cji i muzycz­nej inter­pre­ta­cji tej sza­lo­nej opo­wie­ści. Usły­szy­cie i afry­kań­skie bala­fo­ny, i cyr­ko­wy wer­bel i ciem­ny las per­ku­syj­nie wycza­ro­wa­ny przez nie­obli­czal­nych impro­wi­za­to­rów z Hash­tag Esnemble. 

Opo­wieść snu­ta gło­sem nar­ra­tor­ki będzie mia­ła swój wiel­ki finał we wspól­nym per­for­man­sie ilu­stra­tor­skim, któ­ry popro­wa­dzi nie kto inny jak sam autor. Po kon­cer­cie jak zwy­kle znaj­dzie­my czas na bli­skie spo­tka­nia z instru­men­ta­mi. Płyń­cie z nami!


Wystąpią

Anna Sza­wiel nar­ra­cja, sce­na­riusz i adap­ta­cja tek­stu
Mag­da­le­na Kor­dy­la­siń­ska-Pęka­la instru­men­ty per­ku­syj­ne
Hubert Zemler instru­men­ty per­ku­syj­ne
Maciej Szy­ma­no­wicz per­for­mans ilustratorski


Kawiarenka

Przed i po kon­cer­tach rodzi­ców i opie­ku­nów wraz z dzieć­mi zapra­sza­my na pysz­no­ści do naszej kawia­ren­ki. Kawia­ren­ka czyn­na od godzi­ny 9:00 do 14:00.Pro­jekt Ąsą­Bą­ble twór­czo roz­wi­ja kon­cep­cję cyklu “Smy­ko­wi­zje” fun­da­cji “Muzy­ka jest dla wszyst­kich”, w ramach któ­re­go w latach 2016–2022 Hash­tag Ensem­ble i Anna Sza­wiel wyko­na­li wspól­nie ponad 130 kon­cer­tów i mini­per­for­man­sów, poszu­ku­jąc naj­cie­kaw­szych form pre­zen­to­wa­nia muzy­ki nowej. Autor­ką kon­cep­cji i kura­tor­ką Smy­ko­wi­zji była Anna Kier­kosz. Był to pierw­szy w Pol­sce cykl wyda­rzeń adre­so­wa­nych do naj-najów, pod­czas któ­rych muzy­ka współ­cze­sna gra­ła głów­ną rolę.


Partnerzy

Part­ne­ra­mi cyklu są ZAW Sto­art i Oddział War­szaw­ski Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Arty­stów Muzy­ków.

Patro­nem medial­nym cyklu Ąsą­Bą­ble jest Kosmos dla Dziew­czy­nek.

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

30 PLN

Wkrótce