Przejdź do treści

Zajwert/Błaszczak

24.05 PT 19:00

30 PLN

Eko­aku­sty­ka to nowa, inter­dy­scy­pli­nar­na gałąź nauki, któ­ra bada dźwię­ki i ich powią­za­nia ze śro­do­wi­skiem w prze­strze­ni i w cza­sie, roz­sze­rza­jąc tym samym aku­sty­kę i bioakustykę.


Dźwięk jest tu zarów­no przed­mio­tem badań, jak i narzę­dziem do badań skła­do­wych śro­do­wi­ska dźwię­ko­we­go: geo­fo­nii, bio­fo­nii, antro­po­fo­nii i tech­no­fo­nii. Doro­ta Błasz­czak zaj­mu­je się eko­aku­sty­ką od kil­ku lat, nagry­wa­jąc  ota­cza­ją­ce ją kra­jo­bra­zy dźwię­ko­we. Audio­pa­per “Eko­aku­sty­ka zza okna” powstał na zamó­wie­nie maga­zy­nu Glissando. 

Zaj­wert to uzna­ny twór­ca muzy­ki elek­tro­nicz­nej i elek­tro­aku­stycz­nej inspi­ro­wa­nej kul­tu­rą post­klu­bo­wą, mini­mal music i este­ty­ką “clicks and cuts”. Łączy awan­gar­dę z pro­gre­syw­ną muzy­ką popu­lar­ną. Autor albu­mów Golem (Point Sour­ce Elec­tro­nic Arts / ZOJ, 2023), King Midas Has Don­key­’s Ears (BAS, 2019), oraz Ran­dom Roots (Gus­staff Records, 2020 – jako Psy­cho­ge­ogra­fia, z Pio­trem Łysz­kie­wi­czem). Arty­sta zapre­zen­tu­je nowe kom­po­zy­cje łączą­ce ele­men­ty muzy­ki posklu­bo­wej, zde­kon­stru­owa­ne­go hip-hopu, ambien­tu i minimal-music.

Program

Doro­ta Błasz­czak Eko­aku­sty­ka zza okna

Pro­jek­cja arty­ku­łu dźwię­ko­we­go Doro­ty Błasz­czak, nagra­ne­go dla Glissando

***PRZERWA***

Zaj­wert Kon­cert elektroniczny

Zaj­wert syn­te­za­to­ry, gro­ove­bo­xy, sampling

Realizacja

opie­kun cyklu: Woj­ciech Bła­żej­czyk
pro­duk­cja: Woj­ciech Bła­żej­czyk, Aga­ta Kry­stek
iden­ty­fi­ka­cja gra­ficz­na: Karol Yama­za­ki
reży­se­ria dźwię­ku: Woj­ciech Błażejczyk

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne War­sza­wa.
Patro­nem medial­nym Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab jest POLMIC​.PL

Bilety

30 PLN

Wkrótce