Przejdź do treści

iubar project

04.07 WT 19:00

Iubar to pro­jekt pol­skie­go arty­sty miesz­ka­ją­ce­go w Austra­lii, Mar­ti­na Koszol­ko, pro­du­cen­ta muzycz­ne­go zna­ne­go ze współ­pra­cy z elek­tro­nicz­ny­mi zespo­ła­mi KOshow­KO i Phi­lo­so­phy of Sound. Filo­zo­ficz­nie nała­do­wa­na muzy­ka pro­jek­tu iubar jest odą do opo­ru i nadziei, zapra­sza słu­cha­czy do kon­fron­ta­cji z suro­wą rze­czy­wi­sto­ścią świa­ta w kry­zy­sie i spoj­rze­nia w moż­li­wą przyszłość.


Cha­rak­te­ry­stycz­nym dźwię­kiem iubar jest ambient stwo­rzo­ny przy uży­ciu mie­szan­ki instru­men­tów ana­lo­go­wych i cyfro­wych oraz nagrań tere­no­wych. Pod­czas wystę­pów na żywo muzyk wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gie mobil­ne two­rze­nia muzy­ki, a tak­że tech­ni­ki sam­plo­wa­nia publicz­no­ści. Arty­sta bada tech­ni­ki impro­wi­za­cji i koim­pro­wi­za­cji oraz spraw­czość publicz­no­ści w per­for­man­sie elek­tro­nicz­nym, wyko­rzy­stu­jąc m.in. sam­plo­wa­nie na żywo gło­sów i dźwię­ków nie­wer­bal­nych wyda­wa­nych przez publiczność.


Bądź częścią koncertu

Zachę­ca­my do nagry­wa­nia i wysy­ła­nia przed kon­cer­tem odpo­wie­dzi na pyta­nie: “kolek­tyw­nie czy indywidualnie”?

Oto kil­ka dal­szych suge­stii (ale możesz tez opo­wie­dzieć bez nich): 

  • Czy uwa­żasz, że w gru­pie siła? Czy może jesteś bar­dziej typem wil­ka samotnika? 
  • Kie­dy jesteś w swo­im żywio­le – pra­cu­jąc z inny­mi lub samodzielnie? 
  • Masz jakieś sza­lo­ne histo­rie o wspól­nych pro­jek­tach lub pra­cach indywidualnych?Podziel się nimi! 
  • Czy wiesz jakie sa Two­je “super­mo­ce” w pra­cy zespo­ło­wej lub jako indywidualista? 
  • Czy pre­fe­ru­jesz pra­cę zespo­ło­wą i burze mózgów, czy wolisz pod­jąć decy­zję samo­dziel­nie i dzia­łać szyb­ko i bez konsultacji? 
  • Jakie prze­szko­dy napo­ty­kasz, pra­cu­jąc zespo­ło­wo lub indy­wi­du­al­nie? Jak sobie z nimi radzisz? 
  • Czy masz jakieś zabaw­ne aneg­do­ty na temat sytu­acji, gdy współ­pra­ca przy­nio­sła świet­ne efek­ty lub, prze­ciw­nie, weszła na wyż­szy poziom chaosu?

Swo­je nagra­nie zamieść pod tym lin­kiem: https://​www​.drop​box​.com/​r​e​q​u​e​s​t​/​O​O​Q​V​N​U​F​Q​R​2​B​5​7​7​t​q​Q​jEn

Prób­ki audio prze­sy­ła­ne onli­ne oraz nagry­wa­ne na żywo pod­czas wyste­pu w Hash­tag Lab są syn­te­ty­zo­wa­ne, sekwen­cjo­no­wa­ne i prze­twa­rza­ne przez wyko­naw­cę za pomo­cą urzą­dzeń mobil­nych. Wyko­naw­ca przed­sta­wi 2 róż­ne muzycz­ne inter­pre­ta­cje mate­ria­łu dźwię­ko­we­go nagra­ne­go za pomo­ca publicz­no­sci, a publicz­ność będzie mogła wybrać ich ulu­bio­na wer­sje dro­ga glosowania.

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.


Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce