Przejdź do treści

Introverts’Collective

15.06 CZW 19:00

30 PLN

Czy muzy­ka może być dotkli­wa? Czy moż­na słu­chać nie oce­nia­jąc albo oce­niać nie słuchając?


Czy pod­czas kon­cer­tu jeste­śmy czę­ścią współ­od­czu­wa­ją­cej wspól­no­ty, czy ele­men­tem zbio­ru jed­no­stek tym bar­dziej od sie­bie odle­głych, im bar­dziej pogrą­ża­my się w indy­wi­du­al­nym prze­ży­wa­niu? Czy nie jest to i tak próż­ny trud przy­no­szą­cy poczu­cie darem­no­ści? Czy na te wszyst­kie wąt­pli­wo­ści pora­dzi coś medy­ta­cja pod cyfro­wym przewodnictwem?

Na te i inne pyta­nia nie odpo­wia­da pro­jekt “Introverts’Collective”, będą­cy mię­dzy inny­mi mono­gra­ficz­nym kon­cer­tem kom­po­zy­cji Rafa­ła Zapa­ły w wyko­na­niu Hash­tag Ensem­ble. Jest on też nowa­tor­ską pró­bą odej­ścia od line­ar­no­ści prze­bie­gu muzycz­ne­go, wyzy­ska­nia moż­li­wo­ści wszech­obec­nej tech­no­lo­gii do wyj­ścia poza ste­reo­ty­po­wą inte­rak­cję i wej­ścia w sytu­ację praw­dzi­wie part­ner­skie­go dia­lo­gu, hory­zon­tal­no­ści komu­ni­ka­cji i otwar­cia na nie­prze­wi­dy­wal­ne. To kolek­tyw­ne odkry­wa­nie i kształ­to­wa­nie cze­goś fak­tycz­nie nieznanego. 


“Introverts’Collective” jest efek­tem sty­pen­dium im. Ful­bri­gh­ta (Ful­bri­ght Senior Award 2021), a pro­gram wie­czo­ru sta­no­wią czte­ry utwo­ry z lat 2018–2021: “Futi­li­ty”, “Jud­ge Me Aga­in”, “Scrol­ling to Zero” i stwo­rzo­na spe­cjal­nie z myślą o tym pro­jek­cie kom­po­zy­cja, od któ­rej całość wzię­ła tytuł: “Intro­verts’ Col­lec­ti­ve”.

Piotr Tkacz-Bie­le­wicz


Program

Jud­ge Me Aga­in na flet solo i live elec­tro­nics
Futi­li­ty na zespół, elek­tro­ni­kę, kon­tro­le­ry mobil­ne
Intro­verts’ Col­lec­ti­ve na zespół, elek­tro­ni­kę, kon­tro­le­ry mobil­ne
Scrol­ling To Zero na instru­men­ty kla­wi­szo­we i elektronikę


Wystąpią

Ania Kar­po­wicz fle­ty
Woj­ciech Bła­żej­czyk gita­ra elek­trycz­na
Alek­san­dra Demow­ska-Madej­ska altów­ka
Domi­nik Pło­ciń­ski wio­lon­cze­la
Mate­usz Loska kon­tra­bas
Lilian­na Krych dyry­gent­ka, orga­ny Ham­mon­da
Rafał Zapa­ła elek­tro­ni­ka


Po kon­cer­cie odbę­dzie się spo­tka­nie z kom­po­zy­to­rem, któ­re popro­wa­dzi Piotr Tkacz-Bie­le­wicz. Part­ne­rem wyda­rze­nia jest Glissando.


Kon­cer­ty pre­mie­ro­we odby­ły się UC Ber­ke­ley Cen­ter for New Music and Audio Tech­no­lo­gies i The Stan­ford Uni­ver­si­ty Cen­ter for Com­pu­ter Rese­arch in Music and Aco­ustics w listo­pa­dzie 2021 roku. 

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny jest przez Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Part­ne­rem wyda­rze­nia jest Pol­sko-Ame­ry­kań­ska Komi­sja Fulbrighta.

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

30 PLN

Wkrótce