Przejdź do treści

Hulajnóżki

28.10 SB 12:00

30 PLN

W ostat­nią sobo­tę paź­dzier­ni­ka Hash­tag Lab znów opa­nu­ją Ąsą­bą­ble! Zapra­sza­my na wyjąt­ko­wy kon­cert dla rodzin z dzieć­mi 3–7 lat.


Wspi­nacz­ka po drze­wach, sko­ki przez kału­że i zaba­wa w cho­wa­ne­go – wszyst­ko to lubią nasze ręce, nogi i gło­sy, choć nie zawsze lubią to doro­śli, praw­da? Hulaj­nóż­ki to muzycz­no-rucho­we dzia­ła­nie per­for­ma­tyw­ne, w któ­rym artyst­ki zwią­za­ne z ruchem, gło­sem, kom­po­zy­cją i teatrem przy­wo­ła­ją swo­je „dzi­kie dziew­czyn­ki”. Czy­li te, któ­re zupeł­nie nie zna­ją zwro­tów: „siedź pro­sto” , „nie krzycz tak” ‚„złącz nogi”, „uśmiech­nij się”, „uwa­żaj, bo się pobru­dzisz.” Pozwo­li­my sobie na muzycz­ne har­co­wa­nie rodzin­ne, na wygod­ne pole­gi­wan­ko, na gło­śniej­sze wes­tchnie­nie, na nie­po­ha­mo­wa­ny śmiech i wspól­ne tygry­sko­wa­nie. A potem razem uło­ży­my i wyko­na­my utwór uwal­nia­ją­cy wzmac­nia­ją­ce życzenia. 


Paź­dzier­nik to mie­siąc w któ­rym świę­tu­je­my „Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Dziew­czy­nek”. Wszyst­kich: tej któ­ra kocha różo­wy kolor i tej, któ­ra woli nie­bie­ski, tej w balet­kach i tej w tramp­kach, tej, któ­ra zosta­nie naukow­czy­nią i tej, któ­ra marzy o aktorstwie.

Czy zapra­sza­my rów­nież chłop­ców? Oczy­wi­ście, rów­nie gorąco!

Zachę­ca­my do przy­by­cia w ubra­niu, w któ­rym wygod­nie będzie hulajnóżkować.


Wystąpią

Alek­san­dra Kaca muzy­ka
Mar­ta Grzy­wacz głos, impro­wi­za­cja
Ali­cja Czy­czel cho­re­ogra­fia
Anna Sza­wiel sce­na­riusz, performans


Kawiarenka

Przed i po kon­cer­tach rodzi­ców i opie­ku­nów wraz z dzieć­mi zapra­sza­my na pysz­no­ści do naszej kawiarenki.


Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Part­ne­ra­mi cyklu są ZAW Sto­art i Oddział War­szaw­ski Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Arty­stów Muzy­ków.

Patro­nem medial­nym cyklu Ąsą­Bą­ble jest Kosmos dla Dziew­czy­nek.

Bilety

30 PLN

Wkrótce