Przejdź do treści

Finał Młodej Akademii

20.04 SB 14:00

10 PLN

Wie­cie, że ucznio­wie szkół muzycz­nych bar­dzo rzad­ko mają kon­takt z muzy­ką współczesną?


W naszej szkol­nej edu­ka­cji czę­sto nie uwzględ­nia się twór­czo­ści kom­po­zy­to­rów dru­giej poło­wy XX oraz XXI wie­ku! Pro­gram Mło­da Aka­de­mia Hash­tag Ensem­ble, któ­re­go autor­ką jest skrzy­pacz­ka Mar­ta Piór­kow­ska powstał wła­śnie po to, aby naj­młod­si smycz­kow­cy mogli prze­ko­nać się, że muzy­ka nowa to wie­le cie­ka­wych utwo­rów i tajem­ni­czych tech­nik wyko­naw­czych, któ­re war­to poznać. 

Od paź­dzier­ni­ka gru­pa 9 uczen­nic i uczniów szkół muzycz­nych spo­ty­ka­ła się w sobot­nie poran­ki, żeby poznać nowy reper­tu­ar, pomu­zy­ko­wać w zespo­łach kame­ral­nych a tak­że poim­pro­wi­zo­wać bez stra­chu przed oce­ną! Na kon­cer­cie fina­ło­wym będą mie­li oka­zję zapre­zen­to­wać nowe umie­jęt­no­ści przed publicznością.

Program

John Gib­son Camel of Mine

W. Jay Syde­man Medi­ta­tions for 2 vio­lins – Quiet Joy

Joseph Hal­l­man Musings for Strings cz. 4

Anna Jędrze­jew­ska Desz­czyk

Ter­ry Riley In C 

Wystąpią

Wik­to­ria Fedorowicz

Ame­lia Gochnio

Nina Kara­ban

Alek­san­dra Kucybała

Karo­li­na Maciągowska

Zofia Prze­woź­na

Mar­ta Szewczyk

Artur Zio­mek

Wik­to­ria Ziomek

Realizacja

opie­ka  pro­gra­mo­wa, tekst: Mar­ta Piór­kow­ska
pro­duk­cja: Mar­ta Piórkowska

iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na: Karol Tomo­ki Yamazaki

===

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.


Part­ne­rem pro­jek­tu jest Zwią­zek Arty­stów Wyko­naw­ców STOART

Bilety

10 PLN

Wkrótce