Przejdź do treści

Elektroboty

06.06 WT 19:00

30 PLN

Naszym gościem będzie Michał Gór­czyń­ski – klar­ne­ci­sta, kom­po­zy­tor i per­for­mer, któ­ry zapre­zen­tu­je swo­je muzycz­ne robo­ty i razem z nimi zagra koncert.


Ruch wywo­ła­ny przez muzy­ka powo­du­je począ­tek dźwię­ku. Dyna­mi­ka i sub­li­ma­cja każ­de­go gestu wypra­co­wa­ne­go przez lata prak­ty­ki i ćwi­czeń decy­du­je o tech­ni­ce wyko­naw­cy. Okre­śle­nie “tech­ni­ka” doty­czy rów­nież współ­cze­snych robo­tów z całą ich nie­do­sko­na­ło­ścią, pod­sta­wo­wym pro­gra­mo­wa­niem i mechaniką.

Pro­jekt “War­szaw­skie robo­ty-duety” to z jed­nej stro­ny pre­zen­ta­cja moż­li­wo­ści maszyn, a z dru­giej – pró­ba trans­po­zy­cji na robo­ty pod­sta­wo­we­go poru­sze­nia wywo­łu­ją­ce­go dźwięk. Współ­dzia­ła­nie muzy­ka i maszy­ny mają­ce na celu orga­ni­za­cję takie­go dźwię­ko­we­go duetu jest swe­go rodza­ju mani­fe­stem uży­cia nie­wy­po­wie­dzia­ne­go, twór­cze­go poten­cja­łu robotów.


Michał Górczyński

W 2004 roku ukoń­czył stu­dia w kla­sie klar­ne­tu na Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym im. F. Cho­pi­na w War­sza­wie. Kom­po­zy­tor, peda­gog, soli­sta i kame­ra­li­sta. Współ­za­ło­ży­ciel Kwar­tlu­dium – zespo­łu spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w wyko­naw­stwie muzy­ki współ­cze­snej. Autor muzy­ki do spek­ta­kli teatral­nych, fil­mów. Jako impro­wi­za­tor współ­pra­co­wał z taki­mi arty­sta­mi jak Kazu­hi­sa Uchi­ha­shi, Dror Failer, Ken Van­der­mark, Miko­łaj Trza­ska, Zdzi­sław Pier­nik, Butch Mor­ris, John But­cher, Mark San­ders. Autor kon­cep­cji „muzy­ka do języ­ków” pole­ga­ją­cej na two­rze­niu muzy­ki do języ­ków świa­ta (język jidysz, japoń­ski, indo­ne­zyj­ski, irań­ski, angiel­ski). Jako soli­sta współ­pra­co­wał z Fil­har­mo­nią Wro­cław­ską, Fil­har­mo­nią Szcze­ciń­ską, Orkie­strą Muzy­ki Nowej, Aukso – Orkie­strą Kame­ral­ną Mia­sta Tychy, Kwar­te­tem Ślą­skim. Od kil­ku lat spe­cja­li­zu­je się w grze na klar­ne­cie kon­tra­ba­so­wym reali­zu­jąc reper­tu­ar muzy­ki współ­cze­snej, kla­sycz­nej, etnicz­nej i impro­wi­zo­wa­nej. Jest człon­kiem takich zespo­łów jak Kwar­tlu­dium, Bastar­da, Polon­ka, Wil­lia­m’s Things.


Pro­jekt jest reali­zo­wa­ny w ramach sty­pen­dium m. st. Warszawy.

Bilety

30 PLN

Wkrótce