Przejdź do treści

Dom

06.07 CZW 20:00

Pierw­szy dzień AżTak Festi­wa­lu zabrzmi codzien­nym życiem i wpro­wa­dzi nas w intym­ną prze­strzeń uczuć, rela­cji i zda­rzeń, któ­rą nazy­wa­my domem.


Kolek­tyw impro­wi­za­cyj­ny Hash­tag Ensem­ble weź­mie na warsz­tat par­ty­tu­ry foto­gra­ficz­ne wyko­na­ne przez człon­ków zespo­łu i miesz­kań­ców dziel­ni­cy Ocho­ta pod kie­run­kiem Kac­pra Bart­cza­ka. Foto­gra­fie przed­sta­wia­ją­ce czu­łe uję­cia domo­wych dro­bia­zgów zyska­ją muzycz­ne życie za spra­wą Mar­ty Grzy­wacz, Ani Kar­po­wicz, Paw­ła Jana­sa i Woj­cie­cha Błażejczyka.

Co koja­rzy Ci się z domem? Zapach świe­żo mie­lo­nej kawy, widok dzie­cię­ce­go rysun­ku na lodów­ce, a może mami­ne szu­ra­nie kap­cia­mi? Te pyta­nia zada­my uczest­ni­kom czerw­co­wych warsz­ta­tów foto­gra­ficz­nych, pod­czas któ­rych budo­wać będzie­my pry­mi­tyw­ne apa­ra­ty otwor­ko­we (tzw. “pin­ho­le came­ras”). Efek­ty foto­gra­ficz­nych poszu­ki­wań w zaka­mar­kach naszych domów i pamię­ci moż­na będzie zoba­czyć pod­czas wer­ni­sa­żu poprze­dza­ją­ce­go kon­cert. Do muzycz­ne­go opra­co­wa­nia wybie­rze­my sześć ujęć, z któ­rych każ­de sta­nie się kan­wą nowe­go utworu.

Pod­czas kon­cer­tu otwie­ra­ją­ce­go tego­rocz­ny AżTak Festi­wal usły­szy­my dźwię­ki życia codzien­ne­go i smug cie­nia na sufi­cie. Poszu­ka­my tak­że pul­su mia­sta w war­szaw­skiej pano­ra­mie kon­tem­plo­wa­nej z kuchen­ne­go okna. Zapro­si­my Was do nasze­go muzycz­ne­go domu.


Wystąpią

Mar­ta Grzy­wacz głos
Ania Kar­po­wicz fle­ty
Paweł Janas akor­de­on
Woj­ciech Bła­żej­czyk cytry, psał­te­rium, cym­ba­ły, elek­tro­ni­ka
Kosma Stan­de­ra reży­se­ria dźwięku


Orga­ni­za­to­rem AżTak Festi­wa­lu jest Fun­da­cja Sfe­ra Har­mo­nii pro­wa­dzą­ca spo­łecz­ną insty­tu­cję kul­tu­ry Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab i zespół Hash­tag Ensemble.

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Partnerzy

Sto­wa­rzy­sze­nie Auto­rów ZAIKS
Glis­san­do
Meakul­tu­ra

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce