Przejdź do treści

Cybulski x Zemiter

19.03 WT 19:00

30 PLN

19 mar­ca na elek­tro­nicz­nej sce­nie Hash­tag Lab zapre­zen­tu­je­my dwa nie­zwy­kle cie­ka­we elek­tro­nicz­ne pro­jek­ty: AAAA (augmen­ted aco­ustic actu­ated auto­no­mo­us) Krzysz­to­fa Cybul­skie­go oraz pre­mie­rę nowej pły­ty duetu Zemiter. 


AAAA to nie­zwy­kłe połą­cze­nie brzmie­nia aku­stycz­nych instru­men­tów, algo­ryt­mów czę­ścio­wo nimi ste­ru­ją­cych oraz impro­wi­za­cji trój­ki wybit­nych muzy­ków. Zapro­jek­to­wa­ne i zbu­do­wa­ne przez Krzysz­to­fa Cybul­skie­go instru­men­ty Post-Digi­tal Sax, Auto­vio­la, Aero­mem­bra­no­pho­ne) pozwa­la­ją na cyfro­wą kon­tro­lę wyso­ko­ści gra­nych dźwię­ków, co umoż­li­wia zba­da­nie sze­ro­kie­go spek­trum inte­rak­cji mię­dzy muzy­ka­mi a instru­men­ta­mi: od swo­bod­nej impro­wi­za­cji, przez zapę­tla­nie fraz, wza­jem­ne pod­po­wia­da­nie nut, eli­mi­na­cję naj­czę­ściej lub naj­rza­dziej wystę­pu­ją­cych dźwię­ków, aż do dyk­to­wa­nej muzy­kom przez instru­men­ty wyge­ne­ro­wa­nej cyfro­wo kom­po­zy­cji, pozo­sta­wia­ją­cej w ich gestii jedy­nie rytm, dyna­mi­kę i arty­ku­la­cję. Z kolei fizycz­ność aku­stycz­nych instru­men­tów i nie­mal nama­cal­ny cha­rak­ter ich brzmie­nia zmniej­sza dystans mię­dzy dźwię­kiem a wyko­naw­ca­mi i słuchaczami.

STUDIOLO to kolej­ne muzycz­ne spo­tka­nie Mar­ci­na Dymi­te­ra i Huber­ta Zemle­ra pod­czas któ­re­go prze­kra­cza­ją gra­ni­ce wza­jem­ne­go oddzia­ły­wa­nia. Dwa zesta­wy urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych połą­czo­nych w jeden orga­nizm oraz dwie oso­bo­wo­ści. Mar­cin i Hubert osob­no two­rzą rze­czy odmien­ne. Pro­jekt ZEMITER na zasa­dach syner­gii, łączy ich świa­ty two­rząc jakość, któ­rej każ­dy z osob­na by nie wymy­ślił. Pod­czas kon­cer­tu odbę­dzie się pre­mie­ra naj­now­sze­go wydaw­nic­twa duetu – STUDIOLO (wyd. Anten­na Non Grata)


Program

Krzysz­tof Cybul­ski Post-Digi­tal Sax, kon­cep­cja, kon­struk­cja i pro­gra­mo­wa­nie instru­men­tów
Krzysz­tof Cybul­ski AAAA (augmen­ted aco­ustic actu­ated auto­no­mo­us)
Piotr Zalew­ski Auto­vio­la
Hubert Zemler Aero­mem­bra­no­pho­ne

***PRZERWA***

ZEMITER STUDIOLO, pre­mie­ra

Mar­cin Dymi­ter elek­tro­ni­ka

Hubert Zemler elektronika

Realizacja

kon­cep­cja cyklu: Woj­ciech Bła­żej­czyk
pro­duk­cja: Woj­ciech Bła­żej­czyk
iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na: Karol Yamazaki


Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne War­sza­wa.
Part­ne­rzy: ZAW Sto­Art
Patro­ni: POLMIC

Bilety

30 PLN

Wkrótce