Przejdź do treści

Blask

27.04 CZW 19:00

40 PLN

Zapra­sza­my na kon­cert per­for­ma­tyw­ny opar­ty na poema­cie “Blask” wybit­ne­go poety żydow­skie­go począt­ków XX w., twór­cy współ­cze­sne­go języ­ka hebraj­skie­go – Cha­ima Nachma­na Bialika.


W kon­cer­cie udział wezmą: aktor Adam Woro­no­wicz, muzy­cy Hash­tag Ensem­ble i chór PSM I st. nr 1 im. Oska­ra Kol­ber­ga w War­sza­wie. Kon­cert wyre­ży­se­ro­wa­ła Kata­rzy­na Michał­kie­wicz, muzy­kę skom­po­no­wał Woj­ciech Błażejczyk.

Poemat “Blask” odno­si się do żydow­skiej, mistycz­nej “Księ­gi bla­sku” i jest opo­wie­ścią o podró­ży głów­ne­go boha­te­ra w czas dzie­ciń­stwa. Jako dziec­ko doświad­czył on tajem­ni­cy trans­cen­den­cji, przy­wo­łu­je to wspo­mnie­nie i wska­zu­je na obec­ność Boga w świe­cie – w spo­sób szcze­gól­ny w budzą­cym zachwyt pięk­nie przyrody.

Przyj­mu­jąc for­mę kon­cer­tu per­for­ma­tyw­ne­go przy­glą­da­my się związ­ko­wi muzy­ki ze sło­wem, bada­my tak­że rela­cje mię­dzy instru­men­tem, jakim jest głos ludz­ki, a instru­men­ta­mi aku­stycz­ny­mi i elektronicznymi.

Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my: trio smycz­ko­we (skrzyp­ce, altów­kę i wio­lon­cze­lę), instru­men­ty etnicz­ne (duduk, cytry, cym­ba­ły i psal­te­rium), a tak­że war­stwę elek­tro­nicz­ną oraz mez­zo­so­pran i chór dziecięcy.


Wystąpią

Adam Woro­no­wicz nar­ra­tor
Mar­ta Grzy­wacz śpiew
Mar­ta Piór­kow­ska skrzyp­ce
Alek­san­dra Demow­ska-Madej­ska altów­ka
Robert Dac­ko wio­lon­cze­la
Oli­wier Andrusz­czen­ko duduk
Woj­ciech Bła­żej­czyk cytry, psal­te­rium, cym­ba­ły, elek­tro­ni­ka
Fran­ci­szek Gross głos chłop­ca
Ido Levin­ger głos w języ­ku hebraj­skim
Chór Pań­stwo­wej Szko­ły Muzycz­nej I st. nr 1 im. Oska­ra Kol­ber­ga w War­sza­wie
Lilian­na Krych dyry­gent­ka


Realizacja

Kata­rzy­na Michał­kie­wicz sce­na­riusz i reży­se­ria
Woj­ciech Bła­żej­czyk muzy­ka
Salo­mon Dyk­man tłu­ma­cze­nie wier­szy i poema­tów
Mag­da­le­na Trza­skow­ska przy­go­to­wa­nie chó­ru
Kosma Stan­de­ra reży­se­ria dźwięku

Bilety

40 PLN

Wkrótce