Przejdź do treści

AżTak Ciało: Ciałość

04.07 CZW 11:00

15 PLN

Dzień 1

Cia­łość, miłość, uważność.

Pierw­sze­go dnia festi­wa­lu przyj­rzy­my się cia­łu jako miej­scu, uważ­no­ści, miło­ści i bliskości. 

Przed połu­dniem spo­tka­my się w wil­li na Żoli­bo­rzu z chó­rem kame­ral­nym Sire­nes, aby zagrać na wła­snych uszach utwór No-music Davi­da Hel­bi­cha i wysłu­chać utwo­ru Bądź do wier­sza Hali­ny Poświa­tow­skiej pod kie­run­kiem Mag­da­le­ny Gru­ziel z udzia­łem tłu­ma­cza języ­ka migo­we­go — Micha­ła Łacha. Uważ­ność na dźwięk połą­czy cie­ka­wość z głę­bo­kim uko­je­niem, a my damy wytchnie­nie naszym uszom, umę­czo­nym codzien­nym zanie­czysz­cze­niem hała­sem. Dzię­ku­je­my za współ­pra­cę, otwar­tość i gościn­ność cen­trum Satwa Yoga, w któ­rym muzy­ka współ­cze­sna zago­ści po raz pierwszy. 

11:00 Satwa Yoga, ul. Feliń­skie­go 24

No-Music

Mag­da­le­na Gru­ziel — dyrygentka 

Michał Łach — lek­tor pol­skie­go języ­ka migowego

- na wyda­rze­nie obo­wią­zu­ją ZAPISY pod adre­sem: kontakt@hashtaglab.pl


Wie­czo­rem zapro­si­my słu­cha­czy do Hash­tag Labu na trzy wyda­rze­nia, w któ­rych cia­ło jest domem bli­sko­ści, intym­no­ści i miło­ści. Naj­pierw zabrzmi wysta­wa Cia­łość reali­zo­wa­na pod opie­ką kura­tor­ską Ali­cji Sobie­pań­skiej — przyj­rzy­my się cia­łu oczy­ma stu­den­tów foto­gra­fii, a w tym doświad­cze­niu towa­rzy­szyć nam będzie war­stwa elek­tro­aku­stycz­na skom­po­no­wa­na przez Woj­cie­cha Cha­łup­kę. Do „taśmy” na por­ta­ty­wie guzi­ko­wym zagra Paweł Janas, odkry­wa­jąc połą­cze­nia mię­dzy tym, co widocz­ne, a tym, co ukry­te. Następ­nie powtó­rzy­my autor­ski spek­takl Liwii Bar­gieł Enco­re do muzy­ki Lucii Dlu­go­szew­ski, eks­plo­ru­ją­cy intym­ność dwóch ciał w miło­ści, podą­ży­my za tęsk­no­ta­mi i napię­cia­mi, jakie jej towa­rzy­szą. Na koniec obej­rzy­my ope­rę Chayi Czer­no­win Heart Cham­ber. Pokaz poprze­dzi roz­mo­wa Jana Topol­skie­go z Cha­ją Czer­no­win, kom­po­zy­tor­ką ope­ry Heart Cham­ber.

Na wie­czor­ne wyda­rze­nia obo­wią­zu­ją bilety. 

19:00 Hash­tag Lab, ul. Bar­ska 29

Cia­łość

Ali­cja Sobie­pań­ska — kura­tor­ka wystawy 

Woj­ciech Cha­łup­ka — kompozycja 

Paweł Janas — por­ta­tyw guzikowy

20:00  Hash­tag Lab, ul. Bar­ska 29

Enco­re

Liwia Bar­gieł — taniec 

Sta­ni­sław Bul­der — taniec 

Zofia Dut­kie­wicz — flet 

Mar­ty­na Kuła­kow­ska — fortepian 

Olga Przy­był — perkusja 

Bar­tło­miej Kieł­bo­wicz — scenografia 

Karo­li­na Bra­mo­wicz — kostiumy

21:00  Hash­tag Lab, ul. Bar­ska 29

Heart Cham­ber

Chaya Czer­no­win — For vio­lin solo

Kami­la Wąsik-Janiak — skrzypce 

Jan Topol­ski — sło­wo wstępne


Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go pocho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry w ramach pro­gra­mu „Muzy­ka”, reali­zo­wa­ne­go przez Naro­do­wy Insty­tut Muzy­ki i Tańca

Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków ZAW STOART. 

Bilety

15 PLN

Wkrótce