Przejdź do treści

AżTak Ciało: Ciałżko

05.07 PT 11:00

15 PLN

Ciałż­ko, cię­żar, obserwacja.

Dru­gi dzień festi­wa­lu upły­nie pod zna­kiem obser­wa­cji uczestniczącej.

Przed połu­dniem zapro­si­my dwie gru­py do spo­tka­nia z muzy­ką intu­ityw­ną. Pro­gram Ciałż­ko dla rodzin z dzieć­mi w wie­ku 0–2 oraz dla doro­słych, pozwo­li nam obser­wo­wać cię­żar naszych ciał i oddać wszyst­ko to, co na co dzień nas przy­tła­cza, prze­ste­ro­wu­je, odda­la od samych sie­bie. A to wszyst­ko dzię­ki kon­tak­to­wi z obiek­ta­mi Inti­bag i pod kie­run­kiem Iza­be­li Chle­wiń­skiej oraz Anny Szawiel. 

10:00 Insty­tut Inti­bag,  Bychow­ska 44/1

Ciałż­ko

kon­cert per­for­ma­tyw­ny dla rodzin z dzieć­mi 0–2 

- na wyda­rze­nie obo­wią­zu­ją ZAPISY pod adre­sem: kontakt@hashtaglab.pl

11:30 Insty­tut Inti­bag,  Bychow­ska 44/1

Ciałż­ko

kon­cert per­for­ma­tyw­ny dla dorosłych 

- na wyda­rze­nie obo­wią­zu­ją ZAPISY pod adre­sem: kontakt@hashtaglab.pl

Anna Sza­wiel — performerka 

Iza Chle­wiń­ska — performerka 

Ania Kar­po­wicz — flety 

Mag­da­le­na Kor­dy­la­siń­ska-Pęka­la – perkusjonalia

Mar­ta Piór­kow­ska, Aga­ta Kry­stek – produkcja

Wie­czo­rem ponow­nie spo­tka­my się w Hash­tag Labie. Będzie­my wędro­wać po prze­strze­niach Labu wraz z bry­tyj­ską fle­cist­ką i per­for­mer­ką Kath­ryn Wil­liams gosz­czą­cą na festi­wa­lu wraz z Edem Coope­rem. Coming Up For Air to pro­jekt liczą­cy kil­ka­dzie­siąt utwo­rów na flet solo, któ­re łączy jeden pro­sty kon­cept — każ­dy z nich może sko­rzy­stać tyl­ko z jed­ne­go odde­chu Wyko­naw­czy­ni. Będzie­my obser­wo­wać ogra­ni­cze­nia cia­ła jako czyn­nik for­mo­twór­czy. Następ­nie wysłu­cha­my pro­gra­mu Cia­ło­świat, któ­re­go tytuł zaczęrp­nę­li­śmy z utwo­ru Jago­dy Szmyt­ki Kör­per­wel­ten na skrzyp­ce, elek­tro­ni­kę i video (zagra Mar­ta Piór­kow­ska). Wnętrz­no­ści cia­ła ludz­kie­go, jego pul­sa­cje i prze­pły­wy obec­ne będą rów­nież w utwo­rze Asth­ma Simo­na Ste­en-Ander­se­na na akor­de­on, elek­tro­ni­kę i video (zagra Paweł Janas). Cze­ka nas też praw­dzi­wa wiwi­sek­cja i obser­wa­cja wnę­trza instru­men­tu jako orga­ni­zmu w utwo­rze 101% Mind Uplo­ading Ele­ny Ryko­vej na tro­je per­for­me­rów (wystą­pią Lilian­na Krych, Mate­usz Loska oraz Mag­da­le­na Kordylasińska-Pękala).

Na wie­czor­ne wyda­rze­nia obo­wią­zu­ją bilety. 

19:00 Hash­tag Lab, ul. Bar­ska 29

Coming Up for Air

Kon­cert per­for­ma­tyw­ny bry­tyj­skiej fle­cist­ki Kath­ryn Wil­liams reali­zo­wa­ny przez artyst­kę we współ­pra­cy z Edem Cooperem. 

Kath­ryn  Wil­liams — fle­ty, obiekty

Ed Cooper — współpraca

Kosma Stan­de­ra — reży­se­ria dźwięku 

101% Mind Uploading

Na tro­je per­for­me­rów Ele­ny Rykovej.

Kör­per­wel­ten Jago­dy Szmyt­ki na skrzyp­ce, elek­tro­ni­kę i video


Asth­ma Simo­na Ste­en-Ander­se­na na akor­de­on, elek­tro­ni­kę i video

Mar­ta Piór­kow­ska — skrzypce 

Paweł Janas — akordeon 

Lilian­na Krych — performerka 

Anna Loska — performerka

Mag­da­le­na Kor­dy­la­siń­ska-Pęka­la – performerka 

Woj­ciech Bła­żej­czyk, Kosma Stan­de­ra — elek­tro­ni­ka, reży­se­ria dźwięku

Ania Kar­po­wicz, Mar­ta Piór­kow­ska, Lilian­na Krych, Alek­san­dra Demow­ska-Madej­ska – produkcja

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go pocho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry w ramach pro­gra­mu „Muzy­ka”, reali­zo­wa­ne­go przez Naro­do­wy Insty­tut Muzy­ki i Tańca

Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków ZAW STOART. 


Bilety

15 PLN

Wkrótce