Przejdź do treści

AżTak Ciało: Ciałanie

06.07 SB 18:00

Dzień 3

Cia­ła­nie, dys­cy­pli­na, nadużycie.

Trze­cie­go dnia festi­wa­lu sku­pi­my się na tym, co we współ­cze­snej kul­tu­rze naj­trud­niej­sze i naj­bar­dziej destruk­tyw­ne w kon­tek­ście sto­sun­ku do ciała. 

Po połu­dniu spo­tka­my się w podwór­ku przy uli­cy Tar­czyń­skiej 11 – domu z poetyc­ką histo­rią. Do wier­szy zwią­za­ne­go z tym miej­scem Miro­na Bia­ło­szew­skie­go oraz współ­cze­snych poetek zagra­my z bal­ko­nów, kla­tek scho­do­wych i zauł­ków. Tek­stom poru­sza­ją­cym trud­ne tema­ty wyob­co­wa­nia, traum i nad­użyć, towa­rzy­szyć będzie war­stwa muzycz­na w wyko­na­niu Ani Kar­po­wicz, Lilian­ny Krych, Mate­usza Loski, Paw­ła Jana­sa i Oli­wie­ra Andruszczenko. 

18:00 Podwór­ko ul. Tar­czyń­ska 11

Wier­sze z muzy­ką, muzy­ka z wierszami

Spo­ty­ka­my się na podwó­rzu kamie­ni­cy, w któ­rej mie­ścił się kie­dyś Teatr na Tar­czyń­skiej. Z dzia­ła­ją­cą tam kil­ka­dzie­siąt lat temu eks­pe­ry­men­tu­ją­cą sce­ną zwią­za­ny był swe­go cza­su mię­dzy inny­mi Miron Bia­ło­szew­ski; poeta, któ­ry jak mało kto we współ­cze­snej pol­skiej poezji potra­fił wyko­rzy­sty­wać dźwię­ko­we walo­ry wier­sza. Z tek­sta­mi Bia­ło­szew­skie­go oraz trój­ki współ­cze­snych auto­rów, Julii Fie­dor­czuk, Jerze­go Jar­nie­wi­cza i Bar­ba­ry Klic­kiej, spo­tka­my się za pośred­nic­twem dźwię­ków w wyko­na­niu Ani Kar­po­wicz, Lilian­ny Krych, Mate­usza Loski, Paw­ła Jana­sa i Oli­wie­ra Andruszczenko.

 

Ania Kar­po­wicz fle­ty

Lilian­na Krych psał­te­rium

Oli­wier Andrusz­czen­ko basklar­net

Mate­usz Loska kon­tra­bas

Paweł Janas akor­de­on

Finał festi­wa­lu zwień­czy kon­cert Hash­tag Ensem­ble Cia­ła­nie dedy­ko­wa­ny kul­tu­ro­wym opre­sjom wobec cia­ła, a tak­że inter­pre­tu­ją­cy zja­wi­sko nachal­nej pro­mo­cji „zdro­we­go try­bu życia”, któ­ra nie­kie­dy przy­bie­ra for­mę narzu­ca­nia bez­względ­nej, destruk­tyw­nej dys­cy­pli­ny. Usły­szy­my utwo­ry Bri­git­ty Mut­ten­dorf, Mar­ty Śnia­dy, Jaco­ba TV, Żane­ty Rydzew­skiej oraz pra­wy­ko­na­nie Super Car­dio Pio­tra Peszata. 

Kup bilet na wie­czor­ne wydarzenia.

20:00 Hash­tag Lab, ul. Bar­ska 29

Cia­ła­nie

Żane­ta Rydzew­ska — The Win­ner is

Bri­git­ta Mut­ten­dorf — Be quiet and dance

Jacob TV — ABLE TO BE

Mar­ta Śnia­dy — 4 ritu­als of women’s happiness

Piotr Peszat — SUPER CARDIO (pra­wy­ko­na­nie)

Mar­ta Piór­kow­ska skrzyp­ce

Alek­san­dra Demow­ska-Madej­ska altów­ka

Domi­nik Pło­ciń­ski wio­lon­cze­la

Woj­ciech Bła­żej­czyk gita­ra elek­trycz­na, elektronika

Ania Kar­po­wicz flet

Adam Elja­siń­ski klar­net

Mag­da­le­na Kor­dy­la­siń­ska-Pęka­la per­ku­sja

Kosma Stan­de­ra reży­se­ria dźwię­ku

Kto będzie miał ocho­tę, po fina­ło­wym kon­cer­cie zapra­sza­my do roz­pusz­cze­nia duali­zmów w zim­nych napo­jach, a tak­że do roz­mów z wyko­naw­ca­mi, kom­po­zy­to­ra­mi oraz sound-desi­gne­ra­mi AżTak Festi­wa­lu Woj­cie­chem Bła­żej­czy­kiem i Kosmą Stan­de­rą. Będzie­my blisko.


Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go pocho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry w ramach pro­gra­mu „Muzy­ka”, reali­zo­wa­ne­go przez Naro­do­wy Insty­tut Muzy­ki i Tańca

Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków ZAW STOART.

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce