Przejdź do treści

Mamy to! Dziękujemy za Wasze wsparcie!

“Dro­dzy Przy­ja­cie­le, Zna­jo­mi i Nie­zna­jo­mi Miło­śni­cy Muzy­ki” – tymi sło­wa­mi zwró­ci­li­śmy się do Was nie­speł­na dwa mie­sią­ce temu, kie­dy remont i  moder­ni­za­cja prze­strze­ni na Bar­skiej 29 zaczę­ły prze­kra­czać nasze finan­so­we możliwości.


Bar­dzo Wam dzię­ku­je­my − każ­dej ze 159 osób, któ­re posta­no­wi­ły wes­przeć two­rze­nie pierw­szej i jedy­nej w Pol­sce sce­ny dla muzy­ki nowej. Dzię­ki temu, że uda­ło się zre­ali­zo­wać cel, dziś może­my z dumą powie­dzieć: Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab ist­nie­je i wyglą­da pięk­nie. Tak­że dzię­ki Wam!

Pozy­ska­ne ze zrzut­ki fun­du­sze w wyso­ko­ści 20 500 zł w cało­ści prze­zna­czy­li­śmy na:

  • zakup mate­ria­łów budow­la­nych, w tym przede wszyst­kim farb, lakie­rów, pędz­li, akce­so­riów malarskich,
  • wyna­jem cykli­niar­ki, ozo­na­to­ra i innych sprzę­tów nie­zbęd­nych do pro­wa­dze­nia prac,
  • zakup mebli sta­no­wią­cych wypo­sa­że­nie pra­cow­ni, sali kon­cer­to­wej i kawiar­ni, w szcze­gól­no­ści krze­seł dla publiczności.

Mamy nadzie­ję, że efekt jest zgod­ny z Waszy­mi ocze­ki­wa­nia­mi 🙂 Cie­szy­my się, że wie­lu z Was mia­ło już szan­sę zoba­czyć Hash­tag Lab pod­czas ubie­gło­ty­go­dnio­we­go otwar­cia. Tych, któ­rzy nie mie­li jesz­cze takiej oka­zji − ser­decz­nie zapra­sza­my. Już nie­dłu­go w naszym kalen­da­rzu poja­wią się kolej­ne wydarzenia.

Sala edukacyjna w Hashtag Labie, białe ściany i podłoga, wyposażona w stoły i krzesła, na końcu pomieszczenia - lustro
Pra­cow­nia – sala edu­ka­cyj­na w Hash­tag Labie, fot. Maciek Jaźwiecki

Jesz­cze raz bar­dzo dzię­ku­je­my za Wasze wspar­cie. Wspól­nie two­rzy­my miej­sce, w któ­rym będzie­my się spo­ty­kać, słu­chać muzy­ki, roz­wi­jać umie­jęt­no­ści, two­rzyć pro­jek­ty, łączyć arty­stów i inspi­ro­wać do dzia­ła­nia. Jeste­śmy za to nie­zwy­kle wdzięcz­ni.

Do zoba­cze­nia w Hash­tag Labie!

Hash­tag Ensem­ble / Fun­da­cja Sfe­ra Harmonii