Przejdź do treści

Otworzyliśmy Hashtag Lab!

Ach, co to był za week­end pod hasłem „Otwie­ra­my Hash­tag Lab”! Jesz­cze nie może­my dojść do sie­bie − peł­ni wra­żeń, emo­cji i moty­wa­cji do dal­szej pra­cy. Jeste­śmy prze­szczę­śli­wi, że tak licz­nie posta­no­wi­li­ście uczcić z nami otwar­cie pierw­szej w Pol­sce Prze­strze­ni Muzy­ki Współczesnej.


Nasze otwar­cie roz­po­czę­li­śmy od spo­tka­nia z dzien­ni­ka­rza­mi, przed­sta­wi­cie­la­mi Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy, któ­re współ­fi­nan­su­je nasz pro­jekt, orga­ni­za­cji i insty­tu­cji. Bar­dzo dzię­ku­je­my pani pre­zy­dent­ce Aldo­nie Mach­now­skiej-Górze, pani bur­mi­strzy­ni Dziel­ni­cy Ocho­ta Doro­cie Ste­gien­ce, panu dyrek­to­ro­wi Biu­ra Kul­tu­ry Artu­ro­wi Jóź­wi­ko­wi oraz wszyst­kim uczest­nicz­kom i uczest­ni­kom za obec­ność i sło­wa wspar­cia. Pod­czas tego wyda­rze­nia nasza czy­tel­nia wzbo­ga­ci­ła się o archi­wal­ne nume­ry maga­zy­nu Glis­san­do. Już nie­dłu­go będzie­cie mogli wpa­dać do nas na lek­tu­rę. Cie­szy­my się, że nasza dzia­łal­ność spo­ty­ka się z zain­te­re­so­wa­niem i − jak na spo­łecz­ną insty­tu­cję kul­tu­ry przy­sta­ło − two­rzy­my ją razem.

Pierw­si zwie­dza­ją­cy odwie­dzi­li nas w pią­tek o 12:05 i było to dla nas nie­zwy­kle miłe zasko­cze­nie. Cie­szy­my się, że otwar­cie Prze­strze­ni spo­tka­ło się z zain­te­re­so­wa­niem naszych nowych sąsia­dów z Ocho­ty i że przy kawie mogli­śmy opo­wia­dać Wam o naszych planach.

Tego dnia otwo­rzy­li­śmy dwie insta­la­cje, któ­re towa­rzy­szy­ły nam już przez cały czas: odwzo­ro­wu­ją­cą mecha­ni­zmy sie­ci #Network­Mu­sic Woj­cie­cha Bła­żej­czy­ka oraz zabie­ra­ją­cą widzów i słu­cha­czy w podróż wenec­ki­mi kana­ła­mi wideo-ope­rę na patio w reży­se­rii Pii Par­tum. Roz­mo­wy z auto­ra­mi pro­wa­dzi­ła Ewa Szczecińska.

Kadr z wideo-opery w reżyserii Pii Partum.
Kadr z wideo-ope­ry w reży­se­rii Pii Partum.

W sobo­tę zwie­dza­li­ście Hash­tag Lab od 12:00, a my przy­go­to­wy­wa­li­śmy się do wie­czor­ne­go kon­cer­tu otwar­cia. W kawia­ren­ce, przy kawie i słod­ko­ściach, odby­li­śmy wie­le cie­ka­wych i inspi­ru­ją­cych rozmów.

Kon­cert otwar­cia roz­po­czę­li nasi wspa­nia­li goście Mar­ty­na Kosec­ka & Idin Sami­mi Mofa­kham, któ­rzy zapre­zen­to­wa­li pol­ską pre­mie­rę “Sur­ge”: ich głos w spra­wie zbrod­ni dzie­ją­cych się w Ira­nie. Potem przy­szedł czas na „Pie­śni sza­lo­ne­go kró­la” Pete­ra Maxwel­la Davie­sa, któ­re wspól­nie z muzy­ka­mi Hash­tag Ensem­ble wyko­nał Tymo­te­usz Bies. Moment roz­trza­sku­ją­cych się skrzy­piec wspo­mi­na­my do dziś. Następ­nie zabrzmia­ła zja­wi­sko­wa kom­po­zy­cja Louisa Andries­se­na „Wor­kers Union”. Po kry­ty­ce monar­chii w utwo­rze Davie­sa i odnie­sie­niach do mark­si­zmu w utwo­rze Andries­se­na, w pro­gra­mie kon­cer­tu nie mogło zabrak­nąć demo­kra­cji. W ramach nie­spo­dzie­wa­nej nie­spo­dzian­ki na naszej sce­nie wystą­pił Match Match Ensem­ble, któ­ry wyko­nał „Advan­ce Demo­cra­cy” Ben­ja­mi­na Brit­te­na. Dzię­ku­je­my za gorą­ce przy­ję­cie wszyst­kich wykonań!

Naj­pierw na kon­cer­tach, a potem na par­kie­cie, gdzie swo­je sety DJ-skie zapre­zen­to­wa­li Rafał Ryter­ski i czu­ly, szczel­nie wypeł­ni­li­ście Prze­strzeń. Po tej nocy nie mamy tak­że żad­nych wąt­pli­wo­ści jaka pod­la­ska miej­sco­wość jest naszą i Waszą ulu­bio­ną. Bar­dzo dzię­ku­je­my Mar­ko­wi Chmie­lew­skie­mu i całej eki­pie z Orli za wspa­nia­ły cate­ring i zja­wi­sko­we uśmie­chy soł­ty­sa. We love Orla.

Dzię­ku­je­my, że przez cały dzień wpa­da­li­ście, by zoba­czyć nasze wnę­trze, zada­wa­li­ście pyta­nia o naszą dzia­łal­ność i życzy­li­ście nam dobrze. Dzię­ki za Waszą obec­ność, ener­gię, wspar­cie i atmos­fe­rę, któ­rą stwo­rzy­li­ście tego wie­czo­ru. Hash­tag Lab uwa­ża­my za otwarty!