Przejdź do treści

Wakacyjna Akademia Hashtag Ensemble

Waka­cyj­na Aka­de­mia to pro­po­zy­cja dla uczniów w wie­ku 10–15 lat, któ­rzy po zakoń­cze­niu roku szkol­ne­go dalej chcą szli­fo­wać swo­je muzycz­ne umiejętności!


Ser­decz­nie zapra­sza­my uczen­ni­ce i uczniów szkół muzycz­nych w wie­ku 10–15 lat* gra­ją­cych na instrumentach:

 • smycz­ko­wych: skrzyp­ce, altów­ka, wio­lon­cze­la, kontrabas, 
 • dętych drew­nia­nych: flet, obój, klar­net, sak­so­fon, fagot,
 • dętych bla­sza­nych: trąb­ka, wal­tor­nia, puzon,
 • per­ku­sji, for­te­pia­nie, harfie**

do spę­dze­nia 5 dni na pół­ko­lo­niach orkie­stro­wych w Hash­tag Labie.

Stwo­rzy­my waka­cyj­ną orkie­strę, któ­ra pod­czas wspól­ne­go tygo­dnia będzie gra­ła zarów­no utwo­ry bar­dziej tra­dy­cyj­ne, jak i reper­tu­ar lżej­szy i impro­wi­zo­wa­ny. A może będziesz miał_a ocho­tę zady­ry­go­wać naszym zespołem?

Warsz­ta­ty popro­wa­dzi Lilian­na Krych – dyry­gent­ka i nauczy­ciel­ka, spe­cja­li­zu­ją­ca się głów­nie w ope­rze i muzy­ce współ­cze­snej, któ­ra na co dzień pro­wa­dzi orkie­strę Pań­stwo­wej Szko­ły Muzycz­nej I stop­nia im. O. Kol­ber­ga w Warszawie.

Pół­ko­lo­nie zwień­czy krót­ki kon­cert dla rodzin i przy­ja­ciół, a każ­dy mło­dy muzyk otrzy­ma cer­ty­fi­kat ukoń­cze­nia Waka­cyj­nej Aka­de­mii Hash­tag Ensemble!

Na zgło­sze­nia cze­ka­my do 30 kwiet­nia 2023.


Kiedy?

Waka­cyj­na Aka­de­mia odbę­dzie się w dniach 26–30 czerw­ca 2023, od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 9:00–17:00.


Gdzie?

Pół­ko­lo­nie odbę­dą się w Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab przy ul. Bar­skiej 29 w Warszawie.


Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w pół­ko­lo­niach pro­si­my o kon­takt mailo­wy pod adre­sem: lilka@hashtaglab.pl z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi uczest­nicz­ki lub uczestnika:

Aby wziąć udział w pół­ko­lo­niach pro­si­my o kon­takt mailo­wy pod adre­sem: lilka@hashtaglab.pl z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi uczest­nicz­ki lub uczestnika:

 • imię i nazwisko
 • wiek
 • rok nauki
 • instru­ment
 • szko­ła

Ile to kosztuje?

Koszt udzia­łu w Waka­cyj­nej Aka­de­mii Hash­tag Ensem­ble wyno­si 500 zł, w ramach któ­rych zapew­nio­ne zosta­ną dru­gie śnia­da­nie, obiad oraz mate­ria­ły do nauki i zabawy***.

*Zapra­sza­my w szcze­gól­no­ści uczniów klas:

 • 4–8 ogól­no­kształ­cą­cych szkół muzycz­nych I stopnia,
 • 4–6 szkół muzycz­nych I stopnia,
 • 3–4 cyklu mło­dzie­żo­we­go w szko­łach muzycz­nych I stopnia,
 • 1–2 szkół muzycz­nych II stopnia.

** W przy­pad­ku każ­de­go z instru­men­tów obo­wią­zu­je limit miejsc
*** Uwa­ga – nie zapew­nia­my instrumentów.