Przejdź do treści

Wyniki naboru do Akademii PRO

Z rado­ścią ogła­sza­my wyni­ki nabo­ru do pierw­sze­go pro­gra­mu men­to­rin­go­we­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Hash­tag Ensem­ble i spo­łecz­ną insty­tu­cję kul­tu­ry Mia­sto Sto­łecz­ne War­sza­wa Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab.


W pierw­szej edy­cji Aka­de­mii PRO Hash­tag Ensem­ble udział wezmą:

Zofia Dut­kie­wicz - flet (Aka­de­mia Muzycz­na im. Gra­ży­ny i Kiej­stu­ta Bace­wi­czów w Łodzi)
Bar­tosz Para­dow­ski - altów­ka (Aka­de­mia Muzycz­na im. Gra­ży­ny i Kiej­stu­ta Bace­wi­czów w Łodzi)
Ali­cja Pustu­ła – skrzyp­ce (Uni­wer­sy­tet Muzycz­ny Fry­de­ry­ka Cho­pi­na)
Daria Resz­ka – klar­net (Aka­de­mia Muzycz­na im. Karo­la Szy­ma­now­skie­go w Kato­wi­cach)
Albert Woel­ke - akor­de­on (Aka­de­mia Muzycz­na w Gdań­sku)
Anto­ni Wro­na – wio­lon­cze­la (Uni­wer­sy­tet Muzycz­ny Fry­de­ry­ka Chopina)

Ser­decz­nie Wam gra­tu­lu­je­my i cze­ka­my na spo­tka­nie z Wami w Hash­tag Labie!

W ramach rekru­ta­cji otrzy­ma­li­śmy nie­mal 40 apli­ka­cji. Za wszyst­kie jeste­śmy nie­zmier­nie wdzięcz­ni. Poziom nade­sła­nych zgło­szeń był nie­zwy­kle wyso­ki. Ser­decz­nie zachę­ca­my do udzia­łu w kolej­nych edy­cjach. Nabór do kolej­nej roz­pocz­nie się zimą 2024 roku.

Inau­gu­ra­cja tego­rocz­nej pro­gra­mu nastą­pi 28 wrze­śnia. Opie­kę arty­stycz­ną nad Aka­de­mia PRO Hash­tag Ensem­ble spra­wu­je Alek­san­dra Demowska-Madejska.

Bar­dzo dzię­ku­je­my part­ne­rom pro­jek­tu oraz wszyst­kim apli­ku­ją­cym. Jeste­śmy pod wra­że­niem Waszej pra­cy i umiejętności!


Patronat honorowy

 • Uni­wer­sy­tet Muzycz­ny Fry­de­ry­ka Chopina
 • Aka­de­mia Muzycz­na im. Krzysz­to­fa Pen­de­rec­kie­go w Krakowie
 • Aka­de­mia Muzycz­na im. Gra­ży­ny i Kiej­stu­ta Bace­wi­czów w Łodzi
 • Aka­de­mia Muzycz­na im. Igna­ce­go Jana Pade­rew­skie­go w Poznaniu
 • Aka­de­mia Muzycz­na im. Felik­sa Nowo­wiej­skie­go w Bydgoszczy
 • Aka­de­mia Muzycz­na im. Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki w Gdańsku
 • Pol­skie Towa­rzy­stwo Altowiolowe
 • Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­skich Arty­stów Muzyków
 • JM Rek­tor Aka­de­mii Muzycz­nej im. Gra­ży­ny i Kiej­stu­ta Bace­wi­czów w Łodzi dr hab. Elż­bie­ty Alek­san­dro­wicz, prof. AM
 • JM Rek­tor Aka­de­mii Muzycz­nej im. Igna­ce­go Jana Pade­rew­skie­go w Pozna­niu, prof. dr hab. Han­ny Kostrzewskiej
 • JM Rek­tor Aka­de­mii Muzycz­nej im. Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki w Gdań­sku, prof. dr hab. Ryszar­da Minkiewicza
 • Hono­ro­wy Patro­nat JM Rek­tor Aka­de­mii Muzycz­nej im. Felik­sa Nowo­wiej­skie­go w Byd­gosz­czy prof. dr hab. Elż­bie­ty Wtorkowskiej