Przejdź do treści

Wystawa instrumentów koreańskich

24.10-26.10 WT-CZW

W dniach 24–26 paź­dzier­ni­ka nasza Pra­cow­nia zamie­ni się w peł­ną intry­gu­ją­cych dźwię­ków eks­po­zy­cję tra­dy­cyj­nych instru­men­tów kore­ań­skich. Dzię­ki współ­pra­cy z Cen­trum Kul­tu­ry Kore­ań­skiej w War­sza­wie będzie moż­na zoba­czyć, dotknąć, a nawet zagrać na instru­men­tach o fan­ta­stycz­nych, inspi­ru­ją­cych brzmieniach.


Godziny otwarcia

Wer­ni­saż: 24 paź­dzier­ni­ka (wto­rek), g. 18:00
Zwie­dza­nie: 25 paź­dzier­ni­ka (śro­da), g. 18:00–20:00
Fini­saż: 26 paź­dzier­ni­ka (czwar­tek), g. 19:00.

24 paź­dzier­ni­ka po wer­ni­sa­żu ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert Lab Libi­tum. Poznaj szcze­gó­ły!


Partnerzy

Wysta­wa reali­zo­wa­na jest we współ­pra­cy z Cen­trum Kul­tu­ry Kore­ań­skiej w War­sza­wie.

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce