Przejdź do treści

Lab Libitum

24.10 WT 19:00

30 PLN

Lab Libi­tum to podwój­na daw­ka muzy­ki impro­wi­zo­wa­nej. W ramach pasma #impro w Hash­tag Labie zagosz­czą zna­ko­mi­ci muzy­cy z Pol­ski i Korei Połu­dnio­wej: mul­tiin­stru­men­ta­li­sta prze­kra­cza­ją­cy gra­ni­ce gatun­ków Piotr Zabrodz­ki oraz per­for­mer­ka i per­ku­sist­ka Jihye Kim.


W pierw­szej czę­ści wie­czo­ru sce­nę odda­je­my zaprzy­jaź­nio­ne­mu festi­wa­lo­wi Ad Libi­tum, w dru­giej – Jihye Kim towa­rzy­szyć będą człon­ko­wie Hash­tag Ensemble.

Odda­ny idei impro­wi­za­cji w muzy­ce festi­wal Ad Libi­tum co roku odkry­wa nowe jej  zna­cze­nia, kreu­je nowe sytu­acje arty­stycz­ne, pre­zen­tu­je zda­rze­nia uni­ka­to­we i poszu­ku­je nowych tery­to­riów współ­pra­cy arty­stów. Jego misją jest łącze­nie we współ­pra­cy arty­stów róż­nych gene­ra­cji i śro­do­wisk, kre­owa­nie żywe­go labo­ra­to­rium, któ­re jest miej­scem mię­dzy­na­ro­do­wych, twór­czych kon­tak­tów i wymia­ny artystycznej.

W prze­strze­ni Hash­tag Labu z rado­ścią gości­my przy­ja­ciół z Ad Libi­tum, a w pierw­szej czę­ści wie­czo­ru na zapro­sze­nie kura­to­rów festi­wa­lu wystą­pi Piotr Zabrodz­ki, jed­na z naj­cie­kaw­szych oso­bo­wo­ści sce­ny impro­wi­zo­wa­nej i alter­na­tyw­nej w Pol­sce, mul­tiin­stru­men­ta­li­sta i kompozytor.


Hash­tag Lab to nie tyl­ko miej­sce warsz­ta­tów, kon­cer­tów i wystaw, ale jedy­ny w Pol­sce hub dla muzy­ki współ­cze­snej, któ­re­go misją jest łącze­nie muzy­ków róż­nych kul­tur i tra­dy­cji. We współ­pra­cy z Cen­trum Kul­tu­ry Kore­ań­skiej zapra­sza­my na kon­cert per­ku­sist­ki, per­for­mer­ki i kom­po­zy­tor­ki Jihye Kim, któ­rej fascy­na­cja kore­ań­ski­mi instru­men­ta­mi per­ku­syj­ny­mi wycho­dzi dale­ko poza obszar muzy­ki tra­dy­cyj­nej i kie­ru­je się ku zupeł­nie nowym for­mom wyra­zu. W podró­ży do nie­od­kry­tych brzmień Jihye Kim towa­rzy­szyć będą człon­ko­wie Hash­tag Ensem­ble: Ania Kar­po­wicz, Lilian­na Krych i Woj­ciech Błażejczyk.


Wystawa

Przed kon­cer­tem zapra­sza­my na wer­ni­saż wysta­wy tra­dy­cyj­nych instru­men­tów kore­ań­skich reali­zo­wa­ną we współ­pra­cy z Cen­trum Kore­ań­skim w Warszawie.


Program

Piotr Zabrodz­ki instru­men­ty kla­wi­szo­we, gita­ra baso­wa / impro­wi­za­cja solowa

***
Jihye Kim instru­men­ty per­ku­syj­ne / impro­wi­za­cja z udzia­łem Hash­tag Ensem­ble w skła­dzie:
Ania Kar­po­wicz fle­ty
Lilian­na Krych psał­te­rium
Woj­ciech Bła­żej­czyk instru­men­ty strunowe


Realizacja

  • iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na: Karol Tomo­ki Yamazaki
  • reży­se­ria dźwię­ku: Kosma Standera

Partnerzy

Kon­cert reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z 18. Festi­wa­lem Muzy­ki Impro­wi­zo­wa­nej Ad Libi­tum (ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia dla Joan­ny Grot­kow­skiej i Anto­nie­go Mich­ni­ka) i Cen­trum Kul­tu­ry Kore­ań­skiej w War­sza­wie (ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia dla Jae-Hyun Hong).

Tego­rocz­ne kon­cer­ty Ad Libi­tum są moż­li­we dzię­ki wspar­ciu ze stro­ny orga­ni­za­cji part­ner­skich STOART, ZAiKS, a tak­że dzię­ki wyjąt­ko­wym gestom soli­dar­no­ści przy­ja­ciół i zaprzy­jaź­nio­nych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i spo­łecz­nych insty­tu­cji kul­tu­ry – Hash­ta­gLabKry­ty­ka Poli­tycz­naJaz​za​rium​.pl, a przede wszyst­kim… War­szaw­ska Jesień.

Bilety

30 PLN

Wkrótce