Przejdź do treści

Filmowe materie

19.10 CZW 20:30

Nie­oczy­wi­ste mate­rie w świe­cie fil­mu? To oczy­wi­ście róż­ne tech­ni­ki ani­ma­cji, od poklat­ko­wej, przez lal­ko­wą i rysun­ko­wą, po zaska­ku­ją­ce kolaże.


Zapra­sza­my na sześć krót­kich opo­wie­ści o spra­wach zasad­ni­czych, ale na prze­kór i na weso­ło, choć są tu tele­dy­ski o śmier­ci czy spo­wiedź z lęków i zaburzeń. 

Ani­mo­wa­ne fil­my autor­stwa naj­cie­kaw­szych reży­se­rek i reży­se­rów nowe­go poko­le­nia z pro­gra­mu tego­rocz­ne­go festi­wa­lu Mło­dzi i Film w Kosza­li­nie. Będą to:

Ość cza­su, reż. Zuzan­na Szor
Naj­waż­niej­sze, że się sta­rasz, reż. Karo­li­na Bor­giasz
Wiem, że ty też się boisz, reż. Pola Wło­dar­czyk
Pomię­dzy, reż. Julia Bene­dyk­to­wicz
Śmierć i śledź, reż. Klau­dia Prabucka


Pokaz fil­mów popro­wa­dzi Jan Topol­ski, redak­tor naczel­ny maga­zy­nu Glis­san­do. Pokaz towa­rzy­szy kon­cer­to­wi Alek­san­dry Demow­skiej-Madej­skiej. Poznaj­cie szcze­gó­ły kon­cer­tu!

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce