Przejdź do treści

AżTak Festiwal 2023

06.07-08.07 CZW-SB

10 PLN

W tym roku AżTak Festi­wal zabie­rze odbior­ców w zupeł­nie nowe rejo­ny i odwra­ca­jąc na chwi­lę uwa­gę od fake new­sów, kry­zy­su kli­ma­tycz­ne­go i kon­flik­tów zbroj­nych skło­ni do wej­ścia w prze­strzeń pry­wat­ną, intym­ną i im tyl­ko znajomą.


Pod­czas festi­wa­lo­wych wyda­rzeń Hash­tag Ensem­ble zapro­po­nu­je głę­bo­ką reflek­sję nad ota­cza­ją­cą rze­czy­wi­sto­ścią, zdro­wy akty­wizm reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy ze wspól­no­ta­mi lokal­ny­mi i odzy­ska­nie kon­tak­tu z wła­snym cia­łem i emocjami.

Hasłem tego­rocz­ne­go festi­wa­lu jest DOM. Zale­d­wie kil­ka mie­się­cy temu otwo­rzy­li­śmy spo­łecz­ną insty­tu­cję kul­tu­ry – Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab. Wil­la na Sta­rej Ocho­cie sta­ła się naszym pierw­szym, sta­łym muzycz­nym domem,  a jed­no­cze­śnie domem dla muzy­ki współ­cze­snej w War­sza­wie. Dla­te­go wła­śnie tutaj zapro­si­my Was na wie­czor­ne kon­cer­ty. Zagra­my na sce­nie let­niej i we wnę­trzu moder­ni­stycz­ne­go budyn­ku przy Bar­skiej 29. Będzie­my tak­że obec­ni w prze­strze­ni mia­sta, poszu­ka­my nowych form słu­cha­nia, znaj­dzie­my czas na chwi­lę powro­tu do zmę­czo­ne­go dłu­gą zimą ciała.

Pod­czas pierw­sze­go dnia festi­wa­lu zapra­sza­my na wer­ni­saż foto­gra­fii wyko­na­nych za pomo­cą apa­ra­tów otwor­ko­wych skon­stru­owa­nych pod kie­run­kiem Kac­pra Bart­cza­ka i inter­pre­tu­ją­cych dom jako prze­strzeń wie­lu zna­czeń. Wybra­ne foto­gra­fie posłu­żą gru­pie impro­wi­zu­ją­cej Hash­tag Ensem­ble za par­ty­tu­ry gra­ficz­ne w wie­czor­nym koncercie.

Dru­gi dzień festi­wa­lu przy­nie­sie muzy­kę domu “à rebo­urs”, domu złe­go, w któ­rym spo­ty­ka­my nasze naj­głęb­sze lęki. Kon­cert per­for­ma­tyw­ny pod hasłem „Dreszcz” wypeł­nią utwo­ry Niny Fuku­oki, sta­no­wią­ce stu­dium stra­chu w ramach “Hor­ror Pro­ject” kom­po­zy­tor­ki. Nie­mal wszyst­kie zaka­mar­ki Hash­tag Labu zabrzmią nie­po­ko­ją­co, a po kon­cer­cie zapro­si­my Was na seans fil­mo­wy i dyskusję.

W fina­le festi­wa­lu usły­szy­cie kon­cert zaty­tu­ło­wa­ny „Dotyk”, pod­czas któ­re­go dom prze­strzeń naszych naj­bliż­szych rela­cji. Usły­szy­my miło­sne kom­po­zy­cje Julii Wol­fe, Kevi­na Juil­le­rat, Jaco­ba Ter Vel­dhu­isa i Jaku­ba Krze­wiń­skie­go. Po kon­cer­cie zapra­sza­my na after­par­ty w ogrodzie.


Program

6 lip­ca 2023 (czwar­tek)
Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab

19:00 – wer­ni­saż wysta­wy foto­gra­fii „Dom”
wstęp wol­ny
20:00 – kon­cert „Dom”
wstęp wol­ny

7 lip­ca 2023 (pią­tek)
Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab

20:00 – kon­cert „Dreszcz”
bile­ty w cenie 10 zł
21:00 – pokaz fil­mu
wstęp wol­ny

8 lip­ca 2023 (sobo­ta)
Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab

18:00  – spa­cer do uzu­peł­nie­nia
wstęp wol­ny
20:00 – kon­cert „Dotyk”
bile­ty w cenie 10 zł 


Orga­ni­za­to­rem AżTak Festi­wa­lu jest Fun­da­cja Sfe­ra Har­mo­nii pro­wa­dzą­ca spo­łecz­ną insty­tu­cję kul­tu­ry Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab i zespół Hash­tag Ensemble.


Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne War­sza­wa.

Part­ne­rzy:
Sto­wa­rzy­sze­nie Auto­rów ZAIKS
Glis­san­do
Meakul­tu­ra

Bilety

10 PLN

Wkrótce