Przejdź do treści

Ania Szawiel

Aktor­ka, lek­tor­ka gło­so­wa, edu­ka­tor­ka, autor­ka tek­stów, sce­na­riu­szy i kon­cep­cji warsz­ta­tów, reży­ser­ka. Lubi pra­co­wać na gra­ni­cach: kon­cer­tu i spek­ta­klu, edu­ka­cji i zaba­wy, fizycz­no­ści i abs­trak­cji. Absol­went­ka Aka­de­mii Teatral­nej w War­sza­wie Wydział Sztu­ki Lal­kar­skiej w Bia­łym­sto­ku, dzien­ni­kar­stwa na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim i Pań­stwo­wej Szko­ły Muzycz­nej II stop­nia w Bia­łym­sto­ku. Zain­te­re­so­wa­nia: obser­wa­cja i zbie­ra­nie grzy­bów, neu­ro­róż­no­rod­ność. W Hash­tag Lab pro­gra­mu­je i pro­wa­dzi cykl dla rodzin ĄsąBąble.