Przejdź do treści

Golem

03.08 CZW 20:30

Zapra­sza­my ser­decz­nie do Hash­tag Lab na elek­tro­nicz­ny kon­cert Zaj­wer­ta połą­czo­ny z pre­mie­ro­wym poka­zem kli­pu pro­mu­ją­ce­go jego nowy album GOLEM.


ZAJWERT – kom­po­zy­tor, muzyk, pro­du­cent muzycz­ny. Twór­ca muzy­ki elek­tro­nicz­nej i elek­tro­aku­stycz­nej inspi­ro­wa­nej IDM, kul­tu­rą post­klu­bo­wą, mini­mal music i este­ty­ką “clicks and cuts”. Łączy awan­gar­dę z pro­gre­syw­ną muzy­ką popu­lar­ną. Autor albu­mów Golem (Point Sour­ce Elec­tro­nic Arts / ZOJ, 2023), King Midas Has Don­key­’s Ears (BAS, 2019), oraz Ran­dom Roots (Gus­staff Records, 2020 – jako Psy­cho­ge­ogra­fia, z Pio­trem Łyszkiewiczem).

https://​zaj​wert​.com/
https://​linktr​.ee/​z​a​j​w​ert


Na kon­cer­cie będzie moż­na usły­szeć nowe kom­po­zy­cje na ana­lo­go­we i cyfro­we syntezatory.

Pre­mie­ra albu­mu GOLEM:

DIGITAL

04.08.23 / Point Sour­ce Elec­tro­nic Arts
https://​point​so​ur​ce​arts​.band​camp​.com/

WINYL

04.09.23 / ZOJ we współ­pra­cy z Point Sour­ce Elec­tro­nic Arts
www​.zoj​la​bel​.com

Album będzie wkrót­ce dostęp­ny na róż­nych plat­for­mach stre­amin­go­wych (SPOTIFY, etc.)

Pre­zen­to­wa­ny w ramach wyda­rze­nia klip do utwo­ru Möbius Strip będzie dostęp­ny na YT od 11 sierp­nia ⭢ https://​www​.youtu​be​.com/​@​Z​a​j​w​ert (dzię­ki z góry subskrypcję).

Pro­du­cen­tem tele­dy­sku jest Brand Trust Part­ners.
https://​brand​trust​.pl
Reali­za­cja mia­ła miej­sce w kom­plek­sie Huty Warszawa.

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce