Przejdź do treści

Wieczorem nałożę jej twarz

26.05-27.05 PT-SB

Zapra­sza­my na pierw­szą wysta­wę w Prze­strze­ni Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab, któ­rej twór­czy­nią będzie Ľud­mi­ła Bubáno­va, artyst­ka uro­dzo­na w Bra­ty­sła­wie, miesz­ka­ją­ca w Warszawie.


Lud­mi­ła two­rzy tzw. “were­able art”, czy­li ubra­nia będą­ce jed­no­cze­śnie dzie­łem sztu­ki. Głów­nym źró­dłem jej inspi­ra­cji jest ludz­kie cia­ło i ana­to­mia, wszyst­kie jego nie­do­sko­na­ło­ści, ułom­no­ści i słabości.

Na wysta­wie zaty­tu­ło­wa­nej “Wie­czo­rem nało­żę jej twarz” zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne zupeł­nie nowe pro­jek­ty w pro­ce­sie two­rze­nia. Po wer­ni­sa­żu, któ­ry odbę­dzie się 25 maja o godzi­nie 20:00, artyst­ka tym­cza­so­wo prze­nie­sie swo­ją pra­cow­nię do prze­strze­ni wysta­wy i na bie­żą­co będzie pra­co­wać nad każ­dym z nich. Wszyst­kich wysta­wio­nych dzieł będzie moż­na doty­kać i przy­mie­rzać do woli.


Lud­mi­ła Buba­no­va jest absol­went­ką Aka­de­mii Teatral­nej w Bra­ty­sła­wie i Wydzia­łu Sce­no­gra­fii na ASP w War­sza­wie. Do nie­daw­na zaj­mo­wa­ła się głów­nie sce­no­gra­fią fil­mo­wą i teatral­ną. W 2020 roku z tęsk­no­ty za bez­po­śred­nią twór­czo­ścią i fascy­na­cją rze­mio­słem posta­no­wi­ła nauczyć się dzier­ga­nia na dru­tach. To, co począt­ko­wo było tyl­ko for­mą spę­dza­nia wol­ne­go cza­su, prze­ro­dzi­ło się w odręb­ny pro­jekt i sta­ło jej głów­nym zain­te­re­so­wa­niem artystycznym.


Wszyst­kie dzie­ła pre­zen­to­wa­ne w Hash­tag Labie będą prze­zna­czo­ne na sprze­daż.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zaku­pem lub nawią­za­niem współ­pra­cy­pro­si­my o bez­po­śred­ni kon­takt z artyst­ką pod adre­sem e‑mail: bubanovaludmila@yahoo.com lub za pomo­cą wia­do­mo­ści w ser­wi­sie Insta­gram: insta​gram​.com/​l​u​d​m​i​l​a​_​b​u​b​a​n​o​va/.

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce