Przejdź do treści

Wespół Zespół

16.12 SB 16:00

Zapra­sza­my na kon­cert z utwo­ra­mi przy­go­to­wa­ny­mi przez kom­po­zy­to­rów Krzysz­to­fa Cybul­skie­go i Sła­wo­mi­ra Woj­cie­chow­skie­go we współ­pra­cy z mło­dzie­żą szkół muzycznych. 


Obie kom­po­zy­cje zakła­da­ją uży­cie tra­dy­cyj­nych i nie­kon­wen­cjo­nal­nych instru­men­tów (m.in. instru­men­tów skon­stru­owa­nych przez Krzysz­to­fa Cybul­skie­go), obiek­tów dźwię­ko­wych oraz apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych do prze­twa­rza­nia dźwięku.

Program

Krzysz­tof Cybul­ski Aero­klang na pneu­ma­to­fo­ny i oka­ry­ny feed­bac­ko­we
Sła­wo­mir Woj­cie­chow­ski Tom-Tony
Simon Ste­en-Ander­sen Stu­dies for String Instru­ment I, II
Impro­wi­za­cje kolek­tyw­ne pod kie­run­kiem kompozytorów

Wystąpią

Mło­dzież szkół muzycz­nych z War­sza­wy i z Sule­jów­ka
Krzysz­tof Cybul­ski kon­tra­bas, instru­men­ty wła­snej kon­struk­cji, obiek­ty dźwię­ko­we
Sła­wo­mir Woj­cie­chow­ski elek­tro­ni­ka
Flow Unit

Realizacja

kon­cep­cja pro­gra­mo­wa, tekst: Krzysz­tof Kwiat­kow­ski
pro­duk­cja: Lilian­na Krych
iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na: Karol Yamazaki

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne War­sza­wa.
Wyda­rze­nie współ­or­ga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Har­mo­nie i Hałasy.

O utworach

Krzysz­tof Cybul­ski Aero­klang na pneu­ma­to­fo­ny i oka­ry­ny feed­bac­ko­we
Kom­po­zy­cja opar­ta jest na stwo­rzo­nych przez auto­ra instru­men­tach i ich nie­ty­po­wych wła­ści­wo­ściach brzmie­nio­wych oraz wyko­naw­czych. Ramo­wa for­ma utwo­ru, zło­żo­na z kil­ku scen, pod­czas wyko­na­nia wypeł­nio­na jest przez wyko­naw­ców semi-impro­wi­zo­wa­ny­mi figu­ra­mi dźwię­ko­wo-rucho­wy­mi.

Sła­wo­mir Woj­cie­chow­ski Tom-Tony
Wyko­naw­cy gra­ją na wła­snych instru­men­tach (skrzyp­ce, flet, klar­net, gita­ra itp.), na obiek­tach dźwię­ko­wych i małych instru­men­tach per­ku­syj­nych, a część z nich obsłu­gu­je apli­ka­cje (Able­ton i MaxMSP) umoż­li­wia­ją­ce prze­twa­rza­nie dźwię­ków instru­men­tów na żywo. Zaląż­kiem utwo­ru jest przy­go­to­wa­ny przez kom­po­zy­to­ra zbiór instruk­cji i sce­na­riu­szy okre­śla­ją­cych for­my kolek­tyw­nej impro­wi­za­cji oraz meto­dy prze­two­rzeń dźwię­ku. Na pod­sta­wie tych sce­na­riu­szy wyko­naw­cy impro­wi­zu­ją, dia­lo­gu­ją, pozna­ją róż­ne rezul­ta­ty elek­tro­nicz­nych modu­la­cji i w ten spo­sób two­rzą mate­riał dźwię­ko­wy całej kompozycji.

Kompozytorzy

Sła­wo­mir Woj­cie­chow­ski – kom­po­zy­tor muzy­ki instru­men­tal­nej i elek­tro­nicz­nej, impro­wi­za­tor i wykła­dow­ca. W swo­jej twór­czej pra­cy sku­pia się przede wszyst­kim na kul­tu­ro­wych i spo­łecz­nych kon­tek­stach kom­po­no­wa­nia. Inte­re­su­ją go kate­go­rie jako­ści i toż­sa­mo­ści dźwię­ków pocho­dzą­cych z róż­nych źró­deł: instru­men­ty, sam­ple, prze­two­rze­nia elek­tro­nicz­ne, obiek­ty czy wideo.

Krzysz­tof Cybul­ski – muzyk i arty­sta dźwię­ko­wy. W swo­ich pra­cach łączy roz­wią­za­nia ana­lo­go­we, cyfro­we, aku­stycz­ne i mecha­nicz­ne, two­rząc inte­rak­tyw­ne obiek­ty dźwię­ko­we oraz instru­men­ty. Współ­twór­ca gru­py arty­stycz­nej pan­Ge­ne­ra­tor. Dzia­ła­nia arty­stycz­ne łączy z dzia­łal­no­ścią edu­ka­cyj­ną, m.in. na war­szaw­skiej ASP, Uni­wer­sy­te­cie SWPS oraz Aka­de­mii Muzycz­nej w Bydgoszczy.

Prze­strzeń Muzy­ki Współ­cze­snej Hash­tag Lab współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Bilety

Wstęp wolny

Wkrótce