Przejdź do treści

Warszawskie Studio Eksperymentu

13.12 ŚR 20:00

50 PLN

Przed nami ostat­nia odsło­na tego­rocz­ne­go War­szaw­skie­go Stu­dia Eks­pe­ry­men­tu! Kura­to­rem czwar­tej czę­ści cyklu jest Qba Janicki.


Głów­nym zamy­słem pro­jek­tu Sono­ki­ne­tic jest wyko­rzy­sta­nie ruchu źró­dła dźwię­ku w prze­strze­ni jako zabie­gu wyko­naw­cze­go i kom­po­zy­tor­skie­go. Zamysł ten uzy­ska­ny jest poprzez wyko­rzy­sta­nie wie­lo­ka­na­ło­we­go, mobil­ne­go sys­te­mu dźwię­ko­we­go wyko­rzy­stu­ją­ce­go domyśl­nie dowol­ną licz­bę gło­śni­ków prze­no­śnych, któ­re to doce­lo­wo mają zna­leźć się w dys­po­zy­cji publicz­no­ści i zmie­niać swo­je poło­że­nie w prze­strze­ni w trak­cie trwa­nia występu. 

Dys­try­bu­cja sygna­łu audio w ramach wspo­mnia­ne­go sys­te­mu odby­wa się przy pomo­cy dedy­ko­wa­ne­go opro­gra­mo­wa­nia słu­żą­ce­go do jego obsłu­gi, na któ­rym to final­nie wyko­na­ny zosta­je impro­wi­zo­wa­ny utwór na per­ku­sję ampli­fi­ko­wa­ną oraz elek­tro­ni­kę z czyn­nym udzia­łem publicz­no­ści. Połą­cze­nie tych ele­men­tów pozwa­la na stwo­rze­nie wie­lo­war­stwo­wej, rucho­mej rzeź­by sonicz­nej, któ­rej final­ny kształt jest wypad­ko­wą dźwię­ków gene­ro­wa­nych przez soli­stę, prze­two­rzeń tych dźwię­ków zasto­so­wa­nych przez pro­gra­mi­stę obsłu­gu­ją­ce­go sys­tem dźwię­ko­wy oraz zacho­wań publicz­no­ści wzglę­dem instruk­cji wyko­naw­czych, któ­re są przed­sta­wia­ne obec­nym na sali odbiorcom/wykonawcom kompozycji. 

Sono­ki­ne­tic jest pro­jek­tem zaini­cjo­wa­nym w roku 2020 przez Qbę Janic­kie­go w ramach sty­pen­dium arty­stycz­ne­go Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy, do któ­re­go reali­za­cji zapro­sił pro­gra­mi­stę oraz kom­po­zy­to­ra Rafa­ła Ryter­skie­go. Z uwa­gi na pan­de­mię COVID-19 pro­jekt Sono­ki­ne­tic nigdy nie docze­kał się swo­jej pre­mie­ry, a więc jego pre­zen­ta­cja w ramach War­szaw­skie­go Stu­dia Eks­pe­ry­men­tu odbę­dzie się po raz pierwszy. 

Głów­nym źró­dłem dźwię­ku pre­zen­to­wa­ne­go na sys­te­mie Sono­ki­ne­tic będzie per­ku­sja ampli­fi­ko­wa­na mikro­fo­na­mi kon­tak­to­wy­mi, deska dźwię­ków oraz zestaw ana­lo­go­wych instru­men­tów elektronicznych.

Na potrze­by War­szaw­skie­go Stu­dia Eks­pe­ry­men­tu pro­jekt Sono­ki­ne­tic został roz­wi­nię­ty tak­że o war­stwę wizu­al­ną w wyko­na­niu Kami­la Cza­pi­gi, wystę­pu­ją­ce­go pod pseu­do­ni­mem Cosmodernism. 

Arty­sta ten zaj­mu­ję się two­rze­niem żywych wizu­ali­za­cji wyko­rzy­stu­jąc mikro­skop oraz inne odmia­ny pre­cy­zyj­nej opty­ki do ampli­fi­ka­cji wizu­al­nej reak­cji fizycz­nych i che­micz­nych zacho­dzą­cych przy łącze­niu sze­ro­kiej gamy barw­ni­ków, cie­czy i obiek­tów. Swój sty­le okre­śla mia­nem mikro­che­micz­ne­go futu­ry­zmu, któ­re­go efek­ty powsta­ją w wyni­ku eks­pe­ry­men­to­wa­nia z wyżej wspo­mnia­ny­mi ele­men­ta­mi w naj­bar­dziej pier­wot­ny spo­sób tj. meto­dą prób i błędów.

Pod­czas dwu­dnio­we­go spo­tka­nia arty­ści połą­czą ze sobą wszyst­kie wyżej wspo­mnia­ne ele­men­ty dopro­wa­dza­jąc do powsta­nia zaawan­so­wa­ne­go orga­ni­zmu audio­wi­zu­al­ne­go, a tak­że przy­bli­żą funk­cjo­no­wa­nie swo­ich narzę­dzi i zasto­so­wa­nych technik.

Chcąc spiąć mię­dzy­po­ko­le­nio­wą klam­rą nawią­za­nie do dzia­łal­no­ści Stu­dia Eks­pe­ry­men­tal­ne­go Pol­skie­go Radia, wie­czór otwo­rzy kon­cert spe­cjal­ny pre­zen­tu­ją­cy tra­dy­cyj­ne acz wciąż nowa­tor­skie brzmie­nie Bogu­sła­wa Scha­ef­fe­ra w utwo­rze “PROJEKT” na tubę, kon­tra­bas oraz taśmę w wyko­na­niu Sla­wek Janic­ki oraz Zdzi­sław Piernik

Bilety

50 PLN

Wkrótce